GENERATIE IV                                                                                                               23-02-2014

 

IVa DIBBOLT EVERTSEN (DIBBOLT EVERTSZ, DIBBELT EVERTSEN) (van IIIb), geb. tussen 1634 en 1652, landeigenaar (1677), akkerbouwer (1677), veehouder (1677), ovl. tussen ca. 01-12-1681 en 01-10-1682, tr. Oldebroek 26-06-1675

 

JACOBIEN DRIES, geb. (?), landeigenaresse (1677), akkerbouwster (1677), veehoudster (1677), ovl. tussen 22-06-1677 en 29-08-1680, dochter van Dries … en …

 

Dibbolt Evertsen hertr. Oldebroek 29-08-1680

 

GEERTJEN JANSZ, geb. (?), ovl. na 01-10-1682, dochter van Jan … en …

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Grietjen Dibbolts, ged. Oldebroek 01-10-1682.

 

Oldebroek 22-06-1677: Dibbolt Evertsz en zijn vrouw Jacobien Dries verkopen, samen met andere erfgenamen van Morre Jans, een huis, hof en hofstede, weiland en bouwgrond in het Richterambt Oldebroek.

 

Oldebroek 01-10-1682: Den 1 Octob. Dibbelt Evertsen weduwen kint is gedoopt ende genaamt Grietjen.

 

Dibbolt Evertsen is overleden tussen 01-12-1681 en 01-10-1682. Vermoedelijk is hij begraven in Oldebroek. Aangezien het begraafboek van Oldebroek begint in 1780 kon hiervan geen aantekening worden gevonden.

 

 

IVb HENDRIK EVERTSEN (HENRIC EVERTSEN, HENRICS EVERTSEN, HENDRICK EVERS) PRINS (PRINSJEN) (van IIIb), geb. tussen 1634 en 1652, ovl. ca. 1727/1728, kort vóór 24-01-1728, tr. vóór 10-08-1673

 

GEERTJE TIJMENS (GEERTJEN THYMANS, GEERTJEN TIJMENS, GEERTJEN TIMENS), geb. (?), ovl. na ..-07-1690, vermoedelijk vóór 24-01-1728, dochter van Tijmen … en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jannigjen Hendriks Prins, ged. Oldebroek 10-08-1673, volgt Va.

Evert Hendriks Prins, ged. Oldebroek 26-08-1677, volgt Vb.

Gerrigjen Hendriks Prins, ged. Oldebroek 26-11-1682, volgt Vc.

Tijmen Hendriks Prins, ged. Oldebroek 20-07-1690, volgt Vd.

 

In het trouwboek van Oldebroek ontbreken de jaren 1653 - 1671.

 

Een ander echtpaar, Hendrik Everts en Geertje Jans, woonde in Oldebroek op het Eekt. Ook zij laten in Oldebroek kinderen dopen. Omdat in de onderstaande doopaantekeningen de naam van de moeder ontbreekt is niet duidelijk welke Hendrik Everts wordt bedoeld:

 

Oldebroek 27-12-1668: ged. 27 [December] Henrick Evertsen sijn dogter, Marrichien.

 

Oldebroek 26-09-1675: ged. Den 26 Sept 1675 … Ouders Henrijck Everts

 

Indien het gaat om kinderen van Hendrik Evertsen Prins dan zijn deze waarschijnlijk ovl. vóór 24-01-1728 zonder nakomelingen gelet op het protocol van die datum.

 

Oldebroek 22-03-1676: Hendrik Evertsen Prins en Geertje Tijmens worden ingeschreven als leden van de Gereformeerde Kerk van Oldebroek:

 

Dese Naavolgende Ledematen Aangenomen in ’t Jaar 1676 door D. Zegerus Zegerius, Predicant in ’t oldebr. Den 22 Meert Henric Evertsen vulgo Prinsjen -Soon van Evert Keuyt- ende Geertjen Thymans uxor.

 

Voor zover bekend gaat het hier om de oudste vermelding van de achternaam Prins bij nakomelingen van Jan NN, zie I.

 

Bij de aantekening van de doop van Gerrigje op 26-11-1682 staat de naam Prins. Bij de doop van de broers en de zus van Gerrigjen is de achternaam van de vader niet vermeld. [3]

 

De doop van dochter Jannigje op 10-08-1673 dateert van vóór het moment waarop haar ouders als leden van de kerk van Oldebroek zijn ingeschreven. Dat is opmerkelijk. De gebruikelijke volgorde in die tijd is: als jongeling belijdenis doen, dan trouwen en vervolgens eventuele kinderen laten dopen.

 

Op dezelfde pagina in het lidmatenregister als waarop de aantekening van 22-03-1676 is geplaatst is aangeven welke leden met attestatie van of naar een andere kerk zijn ingekomen of vertrokken. Bij de inschrijving van Hendrik Evertsen Prins en Geertje Tijmens is niets wat dat betreft vermeld.

 

In het kohier van verponding in het ambt Oldebroek uit 1696 staat:

 

Op Gelder

p[achter] Lubbert Gerritsen                                                                              22 - 16 - 8

den 6 junij 1696 dom[inus] Op Gelder door sijn meyer

doen betalen 32 - 0 – 0

op 24 febr[uaris] 1697 dom[inus] Op Gelder op rekeninge

van dit en t volgende jaer 1697 betaelt 78 - 10 -

 

Idem pachter Hendrick Evertsen                                                                       10 - 0 - 0

[ver]rekent mit dom[inus] Op Gelder den 16 aug[usti] 1698

 

----

 

Gert Evertsen van huys, hoff en 2 mergen                                                     2 - 11 - 0

den 5 juny 1696 op sijn posten betaelt 9 – 0 - 0

[ver]rekent den 12 decembris 1696

 

Gert Everts en Hend[rick] Everts een mergen                                                1 - 5 - 8

hiervan Gert Evertys bij affrekeninge voldaen

den 12 dec[embris] 1696, de reste mit 1 - 5 - 8

bet[aelt] d rest door Hend[rick] Everts mit 1 - 5 - 8 den 15 juny 1697

 

----

 

Gert Everts van ½ hoffstede                                                                               1 - 1 - 10

den 12 decembr[is] 1696 Gert Everts bij affrekeninge d helfte

voldaen, blijft voor Hend[rick] Everts d ander helfte t betalen

staen, dit voor memorie

1695 1 - 1 - 10

dit gaet Hendrick Everts an [1]

 

Oldebroek ca. 17-05-1720: In Oldebroek zijn in 1719 veel runderen aan “de besmettelijke siekte” gestorven. Hendrik Evertsen Prins komt niet voor op de Lijste van het runtvee dat in het rigterampt Oldebroek aen de besmettelijke siekte gestorven is in den jare 1719. [2]

 

Hendrik Evertsen Prins is voor 24-01-1728 overleden, waarschijnlijk kort voor deze datum. Op die dag stelen zijn erfgenamen twee borgen aan bij de vereffening van de nalatenschap van Hendrik Evertsen Prins.

 

Verburging van het erfhuis van Hendrick Evertsen Prins, 24-01-1728.

 

In hedendaags Nederlands:

 

Verschenen voor mij Alexander van Dedem, heer van Vosbergen, als richter van het richterambt Oldebroek, en de hieronder genoemde gerichtslieden, Timen Hendricksen Prins, Dries Cornelissen, uit naam van zijn echtgenote Gerritjen Hendricks, en Evert Hendricks voor henzelf en mede als voogden over de minderjarige kinderen van Jannitje Hendricks voortgekomen uit het huwelijk met Jan Fransen als erfgenamen van Hendrick Evers Prins, wijlen hun vader, en hebben tot borg gesteld het erfhuis van Hendrick Evers Prins, en daarvoor als  borgen aangesteld Andries Stoffelsen en Jan Hendricksen van den Hogenbrinck, die, ook  verschenen zijnde voor het gemelde erfhuis, hun  personen en goederen hebben verbonden aan een behoorlijk op grond van een testament te bewijzen schuld, voor het geval iemand zich (aanmatigend) als nader erfgenaam of medeerfgenaam zou gedragen. Hierbij waren betrokken als gerichtslieden Hendrick Jan Gerris en Egbert van Zuethem. Overeenkomstig de waarheid is deze verklaring door mij, de voornoemde richter, persoonlijk ondertekend. Verhandeld in Oldebroek, op 24 januari 1728.
Hieronder stond  A.v.Dedem, richter van Oldebroek.

 

De oorspronkelijke tekst luidt:

 

Compareerden voor mij Alexander van Dedem, heer van Vosbergen, als rigter des rigterampts Oldebroeck en onderbenoemde gerigtsluyden, Timen Hendricksen Prins, Dries Cornelissen, nomine uxoris Gerritjen Hendricks, en Evert Hendricks voor haer selfs en mede als momberen van de onmundige kinderen van Jannitje Hendricks in ehestant geprocreert bij Jan Fransen als erffgenaemen van Hendrick Evers Prins, haerluyden vaeder zalliger en hebben verburgt het erffhuys van Hendrick Evers Prins, en daervoor tot borgen gestelt Andries Stoffelsen en Jan Hendricksen van den Hogenbrinck, die almede erschenen siende voor het gemelte erffhuys hebben verbonden haere personen en goederen, te weten voor een redelick testament bewijsselijkke schult, en soo sig ymant naeder erffgenaem off medeerfgenaem mogte vermeten te wesen. Hier waeren aen en over als gerigtsluyden Hendrick Jan Gerris en Egbert van Zuethem. Ten waeren oirconde is dese bij mij rigter voorschreven selfs geteikent. Actum Oldebroeck den 24 jannuary 1728.
Legerstonde A.v.Dedem, rigter van Oldebroeck.
[3]

 

De erfgenamen van Hendrik Evertsen Prins zijn Tijmen Hendriks Prins, Gerritjen Hendriks, Evert Hendriks en de minderjarige kinderen van Jannigje Hendriks.

 

Oldebroek 10-04-1697: Geertje Henricks tr. Lubbert Henricksz. Diverse genealogen stellen dat deze Geertje Henricks dezelfde is als Geertjen Hendriks Prins. Waarom? Lubbert Henricksz zou dezelfde zijn als Lubbert Henricks Staal. Het paar zou twee dochters hebben laten dopen: Fennigjen Lubberts Staal in Oldebroek 01-09-1700 en Fennigjen Lubberts Staal in Oldebroek 01-02-1705.

 

Via Geertje Tijmens is de voornaam Tijmen in de familie Prins geïntroduceerd en deze naam is in vele opvolgende generaties aan mannelijke nakomelingen gegeven, tot tenminste in de twintigste eeuw.

 

In de doopaantekeningen zijn de namen als volgt geschreven:

 

10-08-1673: Jannichje, dochter van Henrijck Evertsen en Geertjen Tymens.

26-08-1677: Evert, zoon van Henric Evertsen en Geertjen Timensen.

26-11-1682: Gerrigjen, dochter van Henrick Evertsen Prins en Geertjen Timens.

20-07-1690: Timen, zoon van Henric Evertsen en Geertjen Timens. [4]

 

 

IVc JAN EVERTSEN (van IIIc), geb. tussen 1634 en 1652, ovl. na 22-06-1677.

 

 

IVd GERRIT EVERTSEN (van IIIc), geb. tussen 1634 en 1652, ovl. na 22-06-1677.

 

 

IVe HILLIGJE AELTSEN (van IIId), geb. vóór 1656, ovl. na 08-06-1681, tr. Oldebroek 09-03-1679

 

HENDRICK GEERLIFSEN, geb. vóór 1656, ovl. na 08-06-1681, zoon van Geerlif … en …

 

Oldebroek 09-03-1679: Henrick Geerlofsen tr. Hillichien Aalts.

 

 

 

Noten bij Generatie IV

 

1. Transcriptie van en index op het kohier van verponding in het ambt Oldebroek (afschrift) 1696, ORA Inv. nr. 58 Richterambt, door P. Zunderman, Oldebroek 2008, fol. 25, 29, 35.

2. Transcriptie Veeziekten 1719, Oldebroek Richterambt, P. Zunderman, 2007.

3. Transcriptie van de protocollen van vrijwillige rechtspraak van Oldebroek, 1699-1735, inv. nr. 193, door P. Zunderman 2000, 24-01-1728, fol. 227v.

4. Oldebroek 10-08-1673: ged. Den 10 August.1673. Jannichje, dochter van Henrijck Evertsen. Geertjen Tymens. Oldebroek 26-08-1677: ged. Den 26 Augusti Evert, zoon van Henric Evertsen. Geertjen Timensen. Oldebroek 26-11-1682: ged. Den 26 Novemb. Gerrigjen, dochter van Henrick Evertsen Prins Geertjen Timens. Oldebroek 20-07-1690: ged. Den 20 July Timen, zoon van Henric Evertsen.Geertjen Timens.

 

 

 

Bronnen bij Generatie IV

 

-