GENERATIE IX                                                                                                               03-06-2021

 

IXa JACOBUS (KOBUS, KOBUS AALT) PRINS (van VIIIa), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 10-10-1813, boerenzoon (1833), boerewerk (1833), boerenknecht (1833), boereknegt (1833, 1835), daghuurder (1838, 1841, 1844, 1847, 1850, 1857, 1859, 1861, 1867, 1868), landman (1850), veehouder (1857), arbeider (1859, 1884, 1888), ovl. Grafhorst 16-02-1903, tr. Kampen 24-01-1833

 

LIEBIGJE HENDRIKS (LIBIGJE HENDRIKS, LIEBEGJE, LUBBIGJE) DEKKER, geb. IJsselmuiden 24-04-1811, dienstbode (1833), boerenwerk doende (1838, 1841), zonder beroep (1844, 1847, 1850, 1857, 1859, 1861, 1867, 1868, 1882), ovl. Grafhorst 11-12-1882, dochter van Hendrik Dekker en Geertje Hendriks.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aalt Prins, geb. Genemuiden 01-04-1833, volgt Xa.

Petertje Prins, geb. Genemuiden 02-10-1835, volgt Xb.

Hendrikje Prins, geb. Grafhorst 27-07-1838, volgt Xc.

Geertje Prins, geb. Grafhorst 16-05-1841, volgt Xd.

Hermina Prins, geb. Grafhorst 24-05-1844, volgt Xe.

Aaltje Prins, geb. Grafhorst 10-08-1847, volgt Xf.

Harm Prins, geb. Grafhorst 07-03-1850, volgt Xg.

Gerrit Prins, geb. Grafhorst 05-01-1853, zonder beroep (1868), ovl. Grafhorst 18-08-1868.

 

Geertje Hendriks is zonder beroep (1833).

 

BS Kampen 24-01-1833: Liebigje Hendriks Dekker is ged. IJsselmuiden 21-04-1811. Hendrik Dekker is ovl. Genemuiden 29-08-1815. Geertje Hendriks is hertrouwd met Herm Bosepol.

 

BS Kampen 24-01-1833: Jacobus Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1832 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte,

: 1 El 615 Str.

Aangezicht

: rond

Voorhoofd

: smal

Oogen

: grijs

Neus

: klein

Mond

: id

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

:

 

Jacobus Prins en Liebigje Hendriks Dekker wonen in Kampen (1833). Het gezin van Jacobus Prins en Liebigje Hendriks Dekker woont in Kampen (1833, 1835), in Grafhorst (1838, 1841, 1844, 1847), in Grafhorst in de kom, nr. 14 (1850) in Grafhorst, nr. 74 (1853) en in Grafhorst (1857, 1859, 1861, 1867), in Grafhorst (1868), vermoedelijk binnen de kom nr. 90 aangezien Gerrit Prins daar is overleden, in Grafhorst (1882), vermoedelijk binnen de kom nr. 20 aangezien Liebigje Hendriks Dekker daar is overleden. Jacobus Prins woont in Grafhorst (1884, 1888) en in Grafhorst (1903), vermoedelijk Wijk 1 nr. 24 aangezien hij daar is overleden. [1]

 

BS Genemuiden 01-04-1833: Kobus Prins is van beroep Boerewerk, wonende te Kampen. Libigje Dekker is Genemuiden 01-04-1833 bevallen ten huize zijner schoonouders.

 

BS Genemuiden 02-10-1835: Kobus Prins is van beroep Boereknegt, wonende te Kampen. Libigie Hendriks Dekker is Genemuiden 02-10-1835 bevallen ten huize harer moeder.

 

Liebigje Hendriks Dekker ondertekent niet de huwelijksakten betreffende de huwelijken van haar kinderen en verklaart niet te kunnen schrijven. [2]

 

Kampen 16-09-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Jacobus Prins (Kobus Prins) tot voogd over zijn broer Egbert Prins, zie IXb.

 

 

Landlieden of boeren volgens een omschrijving uit de negentiende eeuw:

 

De benaming boer komt van het Duitsche woord bau-er , dat zoo veel beteekent als bouwer of landbouwer. De hoofdarbeid dus aan den boerenstand verknocht , is de landbouw. Door landbouw verstaat men de aankweeking van onderscheidene graansoorten , als : rog , haver , tarwe , enz. ; alsmede van andere vruchten , als : boekweit , boonen , raapzaad , aardappelen , knollen , erwten , meekrap , cichorei-wortel , vlas , enz. De gewassen , welke de boer aankweekt , worden onderscheiden in winter- en zomergewassen. Rog , weit , gerst , raapzaad , enz. behooren tot de wintergewassen , en deze worden in den herfst gezaaid. Zomergerst , haver , zomerrog , zomerraapzaad , boekweit , boonen , erwten , aardappelen , knollen , meekrap , cichorei-wortel en vlas zijn zomergewassen , en deze worden in de lente gezaaid..

De onderscheidene werkzaamheden , die tot den landbouw vereischt worden zijn: ploegen , zaaijen , eggen , wieden en schoffelen, rollen , jagen , zichten, of maaijen , binden , hokken , of keeren , in huis halen, (mennen) dorschen, waaijeren , zeven , inzakken en verkoopen. Groeijen de gewassen in den grond , dan moeten zij gerooid , gedroogd, tegen den vorst bewaard , of ter verkoop vervoerd worden. Het vlas wordt geplukt , en ondergaat dan eene veelsoortige bewerking.

Dan, de bezigheid van den landman is niet enkel, zooals men ligt uit zijnen naam afleiden zoude, den grond bebouwen en verschillende gewassen aankweeken ; maar dewijl tot de aankweeking der gewassen ook meststoffen gevorderd worden en deze meest van het vee afkomstig zijn , zoo heeft men algemeen den landbouw met de veeteelt verbonden. Het voornaamste vee, dat de boer aankweekt , bestaat uit: koeijen, paarden , schapen , zwijnen , bokken , ezels , enz. Verder houdt hij eenden , ganzen , hoenderen , enz. Doch niet alleen weekt hij deze diersoorten aan ; maar de voortbrengselen van vele verarbeidt hij ook en vindt daarin een gedeelte van zijn bestaan. De voornaamste voortbrengselen zijn:

 

1.) Melk, waaruit hij boter en kaas vervaardigt; met het overschot - de karnemelk en de wei - voedt hij zijne zwijnen of varkens. Om van de melk boter te maken, moet dezelve eerst door ouderdom zuur geworden zijn; vervolgens moet men aan dezelve eenen zekeren graad van warmte geven ; dan in het karnvat zoo lang schommelen , dat het vet of de boter boven drijft en eene genoegzame vastheid bezit; dan neemt men de boter van de karnemeklk af , zet dezelve nog eens door , zout ze vervolgens en kneedt ze in stukken ter verkoop of bergt derzelve in een vat.

Om kaas van de melk te vervaardigen, bezigt men gewoonlijk afgeroomde melk ; maakt dezelve door bijvoeging van stremsel , azijn of eiwit dik ; neemt het dikke daarna van de wei af ; werkt de wei er zuiver uit ; wrijft alles goed fijn en droog ; doet er zout en kruiderijen bij ; brengt alles in een kaasvat en daarna onder de pers ; neemt de kaas er na 12 à 20 uren uit ; en bergt haar op eene drooge en luchtige plaats , ten verkoop of gebruik.

 

2.) Wol, die hij in de maand Junij van de schapen scheert , droogt en ten verkoop aanbiedt.

 

3.) Eijeren , die hij van zijne eenden , hoenderen en ganzen verkrijgt en vervolgens verkoopt.

Verder kweekt hij bij de paarden en ezels veulens, bij de schapen lammeren , bij de zwijnen biggen, bij de bokken jongen aan, welke hij , of verkoopt, of vet mest , om aan de vleeschhouwers te verkoopen, of voor zich zelven opkweekt. De boer moet , als veehouder , in den zomer niet alleen voor goede weide van zijn vee zorgen, maar hij moet tevens ook zorg dragen , dat hij wat voor hetzelve te eten heeft in den naderenden winter , wanneer het gras verteerd is , en er niets groeit. Dan moet hij zijn vee op de stallen of in hokken onderhouden. Daarom moet hij in den zomer eene genoegzame hoeveelheid gras ongemoeid laten opgroeijen , hetzelve in Junij of Julij maaijen , laten droogen . hetzelve te zamen werken en in de schuur of bij huis in hoopen verzamelen. Deze werking heet de hooibouw.

Verder moet hij de mest op eenen geschikten tijd over het land brengen , de kleine hoopjes van het vee op het land uit een slaan , de slooten schutbaar houden en zuiveren , de aarde in den herfst over het land brengen , het al te onzuivere en uitgebouwde bouwland in den zomer braken. En in den winter het vee voederen en reinigen.

 

Uit dit alles zult gij dus wel gemerkt hebben, dat de boerenstand de eerste , noodzakelijkste , de allergewigtigste stand in de geheele maatschappij uitmaakt , dat dezelve de eigenlijke spil mag heeten, om welke alle andere standen draaijen.

Ja , zonder den boer had de groote koopman geene omzetting noch winst , de winkelier geen verkoop , de schipper geene vervoering , de arbeider geen werk en de geheele maatschappij geen brood.

Dat de landman dus hooge aanspraak op de achting en toegenegenheid van de andere leden der maatschappij heeft, behoef ik zeker niet wijdloopig voor u te betoogen! [2a]

 

 

IXb EGBERT PRINS (van VIIIa), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 26-02-1828, zonder (1850), veehouder (1850, 1851, 1853, 1855, 1858, 1860, 1863, 1883, 1894, 1895), landbouwer (1871, 1881, 1882, 1883, 1895, 1899), zonder beroep (1903, 1905, 1908, 1917), ovl. Kampen 28-02-1917, tr. Kampen 25-10-1850

 

AALTJEN BOER, geb. Kampen 14-09-1823, zonder beroep (1850, 1851, 1853, 1855, 1858, 1860, 1863, 1871, 1882), ovl. Kampen 21-11-1882, dochter van Adolf Gerrits Boer en Grietjen Freriks (Grietje Frederiks) van der Weerd.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Petertjen Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 09-03-1851, volgt Xh.

Aalt Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 04-01-1853, volgt Xi.

Adolf Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-11-1855, zonder beroep (1871), ovl. Kampen 13-05-1871.

Grietje Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 25-04-1858, volgt Xj.

Aaltje Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 24-10-1860, volgt Xk.

Harmpje Prins, geb. Buitendijks (gem. Kampen) 01-05-1863, volgt Xm.

 

Adolf Gerrits Boer is boerenknegt (1817), landman (1823, 1831).

 

BS Kampen 15-09-1823: Adolf Gerrits Boer doet samen met Cornelis Gerrits Boer en Aalt Cobus Prins aangifte van de geboorte van Aaltjen Boer. Aalt Kobus Prins (zie VIIIa) is later de schoonvader van Aaltjen Boer.

 

Kampereiland ..-09-1850: Egbert Prins gaat met attestatie over van de Gereformeerde Kerk van Kampereiland naar de Gereformeerde Kerk van Kampen

 

Kampen 16-09-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Egberts oudere broer Jacobus Prins (Kobus Prins) tot voogd over Egbert Prins en Egberts neef Jan Stevens van der Weerd tot toeziend voogd, zie Bijlage 1. Voogdstelling voor Egbert Prins, 16-09-1850.

 

BS Kampen 25-10-1850: Egbert Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1847 en dat zijn lotnummer hetwelk hem tot de dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan door nummerverwisseling.

 

Egbert Prins en Aaltjen Boer wonen in Kampen (1850). Het gezin van Egbert Prins en Aaltjen Boer woont in Kampen, Brunnepe, wijk C nr. 53 (1851), in Kampen, Brunnepe, wijk C nr. 70 (1853, 1855, 1858), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 163 (1860, 1863), in Kampen (1871), vermoedelijk op het Kampereiland, wijk 5 nr. 52 aangezien Adolf Prins daar woont en is overleden, in Kampen (1882), in Kampen (1882), vermoedelijk op het Kampereiland, wijk 5 nr. 585 aangezien Aaltjen Boer daar is overleden. [3]

 

Egbert Prins pacht op het Kampereiland erf 77, het zesde erf van het Buitendijks, van P1863 tot P1880 (aanvang pachtperiodes: P1862, P1870). [4]

 

Egbert Prins pacht op het Kampereiland erf 39, het eerste erf van de Pol, van P1880 tot P1899 (aanvang pachtperiodes: P1880, P1890). [5]

 

13 melkkoeien van Egbert Prins verdronken in 1881 op het Kampereiland

 

Het nieuws van den dag: kleine courant, 21-10-1881.

 

Egbert Prins hertr. Kampen 22-11-1883

 

ANNIGJEN BOSCH, geb. Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel) 14-11-1833, veehoudster (1883), zonder beroep (1901), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 31-03-1901, dochter van Klaas Bosch en Berendje Gols, wed. van Jacob Aarts van Dijk.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Klaas Bosch is landbouwer (1821, 1833). Berendje Gols is dienstmaagd (1821).

 

Annigjen Bosch 30-07-1870 Jacob Aarts van Dijk. Jacob Aarts van Dijk is geb. Kampen 04-02-1832, ovl. Wilsum 02-07-1881, zoon van Aart Lubberts van Dijk en Hilligje Jans van de Weerd, wedn. van Berendje Willems van Schellen.

 

Egbert Prins woont in Kampen (1883). Annigjen Bosch woont in Wilsum (1883). Het gezin van Egbert Prins en Annigjen Bosch woont in Kampen (1894, 1895, 1899), in Kampen (1901), vermoedelijk in Brunnepe nr. 392 aangezien Annigjen Bosch daar is overleden. Egbert Prins woont in Kampen (1903, 1905, 1908, 1917). [6]

 

BR Kampen 09-04-1884: Grietje Prins uitgeschreven, vertrekt naar Kamperveen.

 

BR Kampen 25-11-1884: Annigje Bosch vertrekt naar Wilsum.

BR Kampen 27-03-1899: Annigje Bosch vertrekt naar IJsselmuiden.

 

BR Kampen 27-03-1894: Harmpje Prins vertrekt naar Genemuiden.

 

BR Kampen 05-06-1899: Aaltje Prins vertrekt naar Zwollerkerspel.

 

 

IXc AALTJEN PRINS (van VIIIb), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-02-1813, zonder beroep (1844, 1846, 1849, 1875, 1881), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 29-11-1881, tr. Kampen 18-01-1844

 

AALT DODEVIS (AALT DODEVISCH), geb. Doornspijk 24-02-1810, boerenknecht (1843), arbeider (1844, 1846, 1849, 1850, 1870, 1872, 1875), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 20-09-1875, zoon van Jochem Aaltsen Dodevis en Annigjen Jurriëns (Annetje Krul).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrigjen Dodevis, geb. Kampen 12-03-1844.

Annegien Dodevis, geb. Kampen 01-01-1846.

Dirkje Dodevis, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 23-06-1849.

 

Annigjen Jurriëns is zonder beroep (1844).

 

Aaltjen Prins en Aalt Dodevis wonen in Kampen (1844). Het gezin van Aaltjen Prins en Aalt Dodevis woont in Kampen (1844, 1846), in Kampen, Brunnepe, Wijk C nr. 55 (1849), in Kampen (1850), in Kampen, Brunnepe (1875), vermoedelijk wijk 5 nr. 136 aangezien Aalt Dodevis daar is overleden. Aaltjen Prins woont in Kampen (1881), vermoedelijk Brunnepe, wijk 5 nr. 155 aangezien zij daar is overleden. [7]

                                                                                                                      

BS Kampen 18-01-1844: … en is de identiteit en het door hem voeren van den geslachtsnaam Dodevis geconstateerd bij acte van bekendheid verleden voor den Heer Kantonregter van dit Kanton, in dato den tweeden Januarij achttienhonderd vier en veertig, behoorlijk geregistreerd.

 

BS Kampen 18-01-1844: Aalt Dodevis overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Doornspijk voor de lichting van 1829 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Kampen 1844-1849: Aalt Dodevis ondertekent niet de huwelijksakte en de geboorteakten betreffende zijn kinderen en verklaart niet te kunnen schrijven. [8]

 

Kampen 15-05-1850: Aalt Doodevisch verschijnt voor de kantonrechter van Kampen in een zitting ter benoeming van een voogd en toeziend voogd over zijn nichten Grietje en Wilhemina Prins, zie IXe en IXh.

 

Kampen 30-09-1850: Aalt Doodevisch verschijnt voor de kantonrechter van Kampen in een zitting ter benoeming van een toeziend voogd over zijn neef Kobus Prins en nichten Grietje en Wilhemina Prins, zie IXe, IXf en IXh.

 

Kampen 15-05-1850 en 30-09-1850: Aalt Dodevis ondertekent niet de akten inzake de benoemingen van een voogd en een toeziend voogd en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Doornspijk 27-12-1844: Annetje Krul , zonder beroep, geboren en gewoond hebbende te Doornspijk, weduwe van Jochem Dodevis, dochter van wijlen de Echtelieden Jurrien Krul en Jennigjen Roest is ovl. Doornspijk 25-12-1844 ten haren huize binnen deze Gemeente … in den ouderdom van vijf en zeventig Jaren.

 

 

IXd ANNEGJEN (ANNEGJE, ANNIGJE, ANNEGIEN) PRINS (van VIIIb), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 26-04-1814, buiten beroep (1837), zonder beroep (1840, 1848, 1850, 1869), werkvrouw (1842), ovl. Kampen 24-06-1869, tr. Kampen 05-10-1837

 

JAN RIEZEWEIDE, geb. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 18-08-1811, schutter (1837), landbouwer (1837), boerenknegt (1837), boerenknecht (1838), arbeider (1840, 1842, 1848, 1850, 1855), ovl. Kampen 05-07-1855, zoon van Hendrik Riezeweide en Aaltjen (Aaltje) Willems.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hermpje Riezeweide, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-01-1838.

Harmptje Riezeweide, geb. Kampen 12-10-1840.

Hendrik Riezeweide, geb. Kampen 09-07-1842.

Harm Riezeweide, geb. Kampen 26-10-1848.

Harm Riezeweide, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 09-06-1850.

 

Kampen Pasen 1834: Annegjen Prins doet belijdenis en wordt ingeschreven als lid van de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

Annegjen Prins en Jan Riezeweide wonen in Kampen (1837). Het gezin van Annegjen Prins en Jan Riezeweide woont op het Kampereiland (1838), in Kampen (1840, 1842, 1848), in Kampen, Brunnepe, wijk C nr. 21 (1850) en in Kampen (1855). Annegjen Prins woont in Kampen (1869). [9]

 

Hendrik Riezeweide (Hendrik van de Rieseweide) is daghuurder (1821, 1828).

 

BS Kampen 05-10-1837: Hendrik Riezeweide is ovl. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 14-08-1828. Aaltjen Willems is ovl. (gem. Zalk en Veecaten) 28-05-1821. De grootouders van Jan Riezeweide zijn allen ovl. vóór 05-10-1837.

 

BS Kampen 05-10-1837: Jan Riezeweide overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1830 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 401 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: ordinair

Oogen

: blaauw

Neus

: groot

Mond

: ordinair

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: geene

 

BS Kampen 05-10-1837: 1e Afdeeling Mobiele Schutterij van Overyssel. Permissie tot het aangaan van een wettig Huwelijk. De Kommanderende Officier van voorzegde Afdeeling, verleent naar aanleiding van het daartoe aan hem gedaan verzoek, bij deze permissie aan den Schutter Jan Riezenweide van het 1e Bataillion dier Afdeeling, tot het aangaan van een wettig Huwelijk met Annigjen Prins uit de gemeente Brunnepe onder bepaling, dat wanneer hij in dit Huwelijk Kind of Kinderen mogt verwekken, dit aan den schutter Riezenweide voormeld, geene aanspraak zal kunnen geven om uit de dienst te worden ontslagen en tevens dat zijne Echtgenoote A. Prins het korps niet zal mogen volgen of immer ten laste van hetzelve zal kunnen komen. Afgegeven te Zwolle den 5 October 1837. De Kommanderende Officier voornoemd.

 

BS Kampen 06-07-1855: Jan Riezeweide is oud drie en veertig jaren, geboren te Zalk, van beroep arbeider, gehuwd aan Annegien Prins, zoon van wijlen Hendrik Riezeweide en Aaltje Willems. Hij is ovl. Kampen 05-07-1855 in het huis staande op de Vloeddijk genaamd het Ziekenhuis wyk een nummer tweehonderd twaalf.

 

BS Kampen 25-06-1869: Annegjen Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 24-06-1869 in het huis staande op de Vloeddyk Wijk een nummer driehonderd zestien, zijnde het Stads Ziekenhuis.

 

 

IXe GRIETJE PRINS (van VIIIc), geb. Kamperveen 29-12-1827, dienstbode (1854), zonder beroep (1856, 1890), ovl. Kampen 16-04-1890, tr. Kampen 27-04-1854

 

JAN BOERS, geb. Kampen 15-01-1828, boerenknecht (1854), arbeider (1854), veehouder (1856, 1857, 1883), zonder beroep (1908), ovl. Kampen 07-02-1908, zoon van Jan Boers en Elizabeth Teunis van den Brink.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Engeltje Boers, geb. Kampen 29-07-1856.

 

Jan Boers (Jan Klasen Boers, Jan Boer), de vader van Jan Boers, is veehouder (1828, 1840).

 

Kampen Pasen 1847: Grietje Prins doet belijdenis en wordt ingeschreven als lid van de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

Kampen 15-05-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Gerrit Vos tot voogd en Aalt Kobus Prins, zie VIIIa, tot toeziend voogd over Grietje en Wilhelmina Prins, zie Bijlage 2. Voogdstelling en toeziend voogdstelling over Grietje en Wilhelmina Prins, 15-05-1850.

 

Kampen 30-09-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Hendrik Reinders van der Veen tot toeziend voogd over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins in de plaats van Aalt Kobus Prins  die op 11-09-1850 is overleden, zie Bijlage 3. Toeziend voogdstelling over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins, 30-09-1850.

 

BS Kampen 27-04-1854: Jan Boers, de vader van Jan Boers, is ovl. Kampen 30-04-1840.

 

BS Kampen 27-04-1854: Jan Boers overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1847 en dat hij, na te zijn ingeloot, is ingelijfd geworden, bij het 1e regement infanterie den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.  

 

Grietje Prins en Jan Boers wonen in Kampen (1854). Het gezin van Grietje Prins en Jan Boers woont in Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nr. 345 (1856) en in Kampen (1890), vermoedelijk Broederweg 42 aangezien Grietje Prins daar is overleden. Jan Boers woont in Kampen (1908), vermoedelijk Broederweg 40 aangezien Jan Boers daar is overleden. [10]

 

 

IXf KOBUS PRINS (van VIIIc), geb. Kamperveen 01-05-1831, boerenknecht (1857), arbeider (1857), landbouwer (1863), opzigter in het Boven Gasthuis (1879), bouwmeester in het Boven Gasthuis (1881), opozichter in het Boven Gasthuis (1888), zonder beroep (1894), ovl. Kampen 09-10-1894, tr. Kampen 05-03-1857

 

AALTJEN VAN DEN (AALTJE VAN DE) BELT, geb. Genemuiden 12-08-1821, dienstbode (1857), zonder beroep (1863, 1898), ovl. Genemuiden 16-03-1898, dochter van Egbert van den Belt en Aaltje Jans Kikke.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

een levenloos geboren zoon, geb. Stad Vollenhove 22-09-1863.

 

Egbert van den Belt is arbeider (1821, 1857), arbeijder (1821). Aaltje Jans Kikke is boerenwerkster (1821), zonder beroep (1857).

 

Kobus Prins en Aaltjen van den Belt wonen in Kampen (1857). Het gezin van Kobus Prins en Aaltjen van den Belt woont in Stad Vollenhove (1863), vermoedelijk Kerkstraat 48 aangezien Aaltjen van den Belt daar is bevallen, in Kampen (1888), in Kampen (1894), vermoedelijk Hofstraat 4 aangezien Kobus Prins daar is overleden. Aaltjen van den Belt woont in Genemuiden (1898), vermoedelijk Op den Hoek, wijk A nr. 94 aangezien Aaltjen van den Belt daar is overleden. [11]

 

Kampen 20-01-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Gerrit Vos tot voogd en Aalt Kobus Prins, zie VIIIa, tot toeziend voogd over Kobus Prins, zie Bijlage 2. Voogdstelling en toeziend voogdstelling over Grietje en Wilhelmina Prins, 15-05-1850.

 

Kampen 30-09-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Hendrik Reinders van der Veen tot toeziend voogd over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins in de plaats van Aalt Kobus Prins  die op 11-09-1850 is overleden, zie Bijlage 3. Toeziend voogdstelling over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins, 30-09-1850.

 

BS Kampen 05-03-1857: Aaltje van den Belt ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart haar naam niet te kunnen teekenen, als zulks in het geheel niet geleerd hebbende.

 

BS Kampen 05-03-1857: Kobus Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1850 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

BS Kampen 14-04-1879: Kobus Prins woont in het Boven Gasthuis te Kampen. Hij is daar opzigter. Hij doet aangifte van het overlijden van Jan Hendrik Londe in Kampen in het huis staande te Kampen, aan den Burgwal, wijk twee nommer honderd zesenvijftig zijnde het Boven Gasthuis.

 

 

IXg AALTJE PRINS (van VIIIc), geb. Kamperveen 29-12-1834, zonder beroep (1856), ovl. Kampen 08-02-1856.

 

Zij krijgt een dochter:

 

Engeltje Prins, geb. Kampen 31-01-1856, ovl. Kampen 08-02-1856.

 

Kampen 29-08-1849: Aaltje Prins werd opgenomen in het armenweeshuis van Kampen en werd daar onderhouden tot zij op 1 mei 1854 met vol. uitzet het armenweeshuis verliet.

 

Kampen 15-05-1850: De kantonrechter van Kampen overweegt dat op 20-01-1850 over Aaltje Prins, 15 jaar, geen voogd en toeziend voogd is benoemd en dat dit ook niet geboden is als zynde … Aaltje Prins opgenomen in het Stads kinderhuis ter dezer plaatse, en mitsdien, zoolang zy zich daarin bevindt, onder de voogdy van Regenten van dat Gesticht, zie Bijlage 2. Voogdstelling en toeziend voogdstelling over Grietje en Wilhelmina Prins, 15-05-1850.

 

Aaltje Prins verblijft ten tijde van de bevalling in het ziekenhuis aan de Vloeddijk in Kampen. Aldaar is zij overleden, net als haar dochter Engeltje Prins. [12]

 

BS Kampen 09-02-1856: Aaltje Prins is ovl. Kampen 08-02-1856 des namiddags te twee ure, in het huis staande op de Vloeddijk genaamd het Ziekenhuis wijk een nummer tweehonderd twaalf.

 

BS Kampen 09-02-1856: Engeltje Prins is ovl. Kampen 08-02-1856 des avonds te elf ure, in het huis staande op de Vloeddyk genaamd het Ziekenhuis wijk een nummer tweehonderd twaalf.

 

 

IXh WILHELMINA (WILLEMPJE) PRINS (van VIIIc), geb. Kampen 09-08-1838, dienstbode (1859), zonder beroep (1861, 1864, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1878, 1906), ovl. Kampen 19-06-1906, tr. Kampen 31-03-1859

 

AREND JAN DEKKER, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 25-03-1830, arbeider (1854, 1857, 1861), veehouder (1856, 1859, 1864, 1871), landbouwer (1859), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 02-05-1871, zoon van Jan Arends Dekker en Neeltje Aards Karspel (Neeltje Aars Kerspel), wedn. van Engeltje Neijmeijer.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Geertje Dekker, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 01-04-1861.

Gerrit Dekker, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-01-1864.

 

Jan Arends Dekker is veehouder (1821, 1830, 1841, postume vermelding 1859), zonder beroep (1854, 1858). Neeltje Aards Karspel is veehoudster (1821), zonder beroep (1841).

 

Arend Jan Dekker tr. Kampen 09-03-1854 Engeltje Neijmeijer. Engeltje Neijmeijer is geb. Kampen 03-11-1832, zonder beroep (1854, 1856, 1857), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 03-12-1857, dochter van Teunis Neijmeijer en Annegje Kloosterman.

 

Kampen 15-05-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Gerrit Vos tot voogd en Aalt Kobus Prins, zie VIIIa, tot toeziend voogd over Grietje en Wilhelmina Prins, zie Bijlage 2. Voogdstelling en toeziend voogdstelling over Grietje en Wilhelmina Prins, 15-05-1850.

 

Kampen 30-09-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Hendrik Reinders van der Veen tot toeziend voogd over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins in de plaats van Aalt Kobus Prins, zie VIIIa,  die op 11-09-1850 is overleden, zie Bijlage 3. Toeziend voogdstelling over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins, 30-09-1850.

 

BS Kampen 31-03-1859: Wilhemina Prins oud twintig jaren, geboren te Kampen, dienstbode wonende te Kampen, minderjarige dochter van Willem Prins en Engel van der Veen, beide overleden te Kampen, de eerste den dertigsten July achttienhonderd acht en dertig, en de andere den vijfentwintigsten July achttienhonderd negen en veertig; en zyn ook hare grootouders van vader en moederszyde te Kampen en Kamperveen overleden, als Kobes Aalts Prins den zestienden Mei achttienhonderd dertig, Aaltje Mense Selles den zestienden October achttienhonderd vijfentwintig, grootouders van Vaderszyde, Reindert Wichers van der Veen, den derden Juny achttienhonderd een en twintig, en Grietje Hendriks Scholte den zevenden October achttienhonderd vier endertig, grootouders van moederszyde. En heeft de comparante bruid overgelegd acten van voogdstelling verleden voor den Heer Kantonregter in het Kanton Kampen in dato den vijftienden Mei, en dertigsten September achttienhonderd vijftig, behoorlyk geregistreerd, waarby tot voogd en toeziende voogd worden benoemd, Gerrit Vos, Bouwmeester en Hendrik Reinders van der Veen, Veehouder, beide wonende alhier, hier tegenwoordig hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk gevende.

En verklaren de comparanten en na te meldene getuigen met eede, dat Jan Arens Dekker, en Neeltje Aars Kerspel, en Willem Kobes Prins, en Engeltjen van der Veen, aldus vermeld in de overlydens extracten hunner ouders, dezelfde personen zijn, als in hunne geboorte-extracten vermelde ouders, Jan Arends Dekker, en Neeltje Aards Karspel, en Willem Prins, en Engel van der Veen; verklarende de Comparante bruid, en getuigen, al verder met eede, dat Kobes Aalts Prins, en Cobus Aaltsen Prins, aldus vermeld in de overlydens-extracten harer grootouders van vaderszyde, een en dezelfde personen zijn.

 

BS Kampen 31-03-1859: Arend Jan Dekker overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1849 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Arend Jan Dekker woont in Kampen (1854) en in Kampen, Brunnepe, wijk C nr. 30 (1856). Wilhelmina Prins en Arend Jan Dekker wonen in Kampen (1859). Het gezin van Wilhelmina Prins en Arend Jan Dekker woont in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 68 (1861, 1864) en in Kampen, Brunnepe (1871), vermoedelijk wijk 5 nr. 77 aangezien Arend Jan Dekker daar is overleden. [13]

 

Wilhelmina Prins hertr. Kampen 06-06-1872

 

STEVEN VAN DIJK, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 10-11-1833, veehouder (1872, 1873, 1874, 1875, 1878, 1897), arbeider (1896, postume vermelding 1901), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 12-11-1897, zoon van Asjen van Dijk en Barber Teune.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Willem van Dijk, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 05-03-1873.

Asje van Dijk, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 07-12-1875.

Engeltje van Dijk, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 16-10-1878.

 

Asjen van Dijk is boerenknegt (1829), arbeider (1833).

 

BS Kampen 06-06-1872: Asjen van Dijk en Barber Teune zijn vóór 06-06-1872 overleden.

 

BS Kampen 06-06-1872: Steven van Dijk overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1852 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

 

Wilhelmina Prins en Steven van Dijk wonen in Kampen (1872). Het gezin van Wilhelmina Prins en Steven van Dijk woont in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 78 (1873, 1875, 1878) en in Kampen (1897), vermoedelijk Brunnepe, nr. 410 aangezien Steven van Dijk daar is overleden. Wilhelmina Prins woont in Kampen (1906), vermoedelijk Sint Nicolaasdijk 24 aangezien zij daar is overleden. [14]

 

 

IXi GERRIT PRINS (van VIIIe), geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 04-03-1835, veehouder (1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1878), landbouwer (1862, 1882, 1900, 1905, 1911), doende boerenbedrijf (1862), zonder beroep (1911, 1912, 1915), ovl. Avereest 03-12-1915, tr. Kampen 27-02-1862

                                                                         

GEERTJEN VAN DE WETERING, geb. Kampen 24-10-1840, dienstbode (1862), boerenbedrijf doende (1862), zonder beroep (1863, 1865, 1867, 1868, 1870, 1873, 1876, 1878, 1882, 1900, 1901), ovl. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 10-12-1901, dochter van Willem Aart (Aart) van de Wetering en Jannigje Jans Holtland.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aalt Prins, geb. Kampen 22-03-1863, volgt Xn.

een doodgeboren zoon, geb. Kampen 10-09-1865.

Willem Aart Prins, geb. Kampen 11-08-1867, ovl. Kampen 09-06-1868.

Jennigje (Jannigje) Prins, geb. Kampen 29-01-1870, volgt Xo.

een levenloos geboren dochter, geb. Kampen 30-07-1872.

Willem Aart Prins, geb. Kampen 18-08-1873, volgt Xp.

Stijntje Prins, geb. Kampen 09-03-1876, ovl. Kampen 18-03-1876.

Gerrit Prins, geb. Kampen 06-02-1878, volgt Xq.

Klaas Prins, geb. Stad Ommen 03-04-1882, volgt Xr.

 

Willem Aart van de Wetering is landman (1837), veehouder (1840), zonder beroep (1862). Jannigje Jans Holtland is zonder beroep (1840, 1862).

 

BS Kampen 27-02-1862: Willem Aart van de Wetering en Jannigje Jans Holtland geven toestemming voor het huwelijk van Gerrit Prins en Geertjen van de Wetering by acte verleden voor Jan Bernard van der Dussen, Notaris, residerende te Kampen, in dato den veertienden februarij achttienhonderd twee en zestig, behoorlijk geregistreerd.

 

BS Kampen 27-02-1862: Gerrit Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1854 en dat hij, na te zijn ingeloot,  een nommerverwisselaar heeft gesteld, die op den 28 April 1854 is ingelijfd bij het reg. Gren. en Jagers en uithoofde van volbragte dienst op den 15 Mei 1859 uit de dienst is ontslagen.

 

Kampen 14-05-1862: Willem Aart van de Wetering en Jannigje Jans Holtland verlenen bij notariële akte toestemming aan Geertjen van de Wetering om te trouwen met Gerrit Prins, zie Bijlage 4. Ouderlijke toestemming voor het huwelijk van Geertje van de Wetering, 14-02-1862.

 

Geertje Prins-van de Wetering geb. 24-10-1840 ondertekende het Volkspetitionnement 1878

 

G. Prins-van de Wetering ondertekende het Volkspetitionnement van 1878.

 

“In 1878 werd in Nederland een volkspetitionnement rondom het onderwijsbeleid gehouden. In dat jaar formuleerde de liberale jurist en minister van binnenlandse zaken Johannes Kappeyne van de Coppello (1822-1895) een herziening van de onderwijswet van 1857. Hierin werd alleen voorzien in de overheidssubsidiëring van het openbare onderwijs. Het confessionele onderwijs moest het zonder financiering doen, maar wel voldoen aan dezelfde nieuwe hogere eisen. Dit schoot de confessionele politici, in het bijzonder Abraham Kuyper (1837-1920), in het verkeerde keelgat. Hij organiseerde daarop een volkspetitionnement, waarin 'het volk achter de kiezer' gemobiliseerd werd. In totaal werden 305.869 protestantse en 164.000 katholieke handtekeningen opgehaald, op een electoraat van ongeveer 100.000 man.”

 

Gerrit Prins en Geertjen van de Wetering woont in Kampen (1862). Het gezin van Gerrit Prins en Geertjen van de Wetering woont in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 331 (1863, 1865, 1867, 1868), in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 351 (1870, 1872, 1873, 1876, 1878), in Kampen (1871, 1872, 1881), in Ommen (1881), in Stad Ommen in Ommerschans, nr. 44 (1882), in Stad Ommen (1900) en in Stad Ommen (1901), vermoedelijk in Ommerschans, nr. 48 aangezien Geertjen van de Wetering daar is overleden. Gerrit Prins woont in Avereest (1905, 1911, 1912). [15]

 

BR Kampen 08-04-1881: Gerrit Prins, Geertjen van de Wetering en hun kinderen Aalt, Jennigje, Willem Aart en Gerrit vertrekken naar Ommen.

Vermoedelijk neemt Gerrit Prins in april 1881 het boerenbedrijf in Ommerschans over van de erven van zijn in 1878 overleden jongere broer Gerrit Prins, zie IXn.

 

overlijdensadvertentie Gerrit Prins (1835-1915), weduwnaar van Geertjen van de Wetering

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 06-12-1915.

 

 

IXj WILLEM PRINS (van VIIIe),  geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 26-10-1836, landbouwer (1859), veehouder (1859, 1863, 1867), arbeider (1861, 1862, 1869, 1870, 1873, 1874, 1876, 1878, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892), zonder beroep (1902), koetsier (1902), ovl. Kampen 24-11-1902, tr. Kampen 14-07-1859

 

HENDRINA ROOK, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1838, zonder beroep (1859, 1861, 1862, 1863, 1867), ovl. Kampen 16-11-1867, dochter van van Arend Rook (Arie Rook) en Johanna de Graaf (Janna Hendriks de Graaf).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aalt Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-10-1859, volgt Xs.

Geertje Prins, geb. Genemuiden 16-04-1861, volgt Xt.

een levenloos geboren dochter, geb. Genemuiden 16-02-1862.

Johanna Prins, geb. IJsselmuiden 14-02-1863, volgt Xu.

 

Arend Rook is landbouwer (1831, 1878, 1880), landman (1838), veehouder (1843, 1859, 1867), arbeider (1850), vroeger landbouwer thans zonder beroep (1880). Johanna de Graaf is dienstbode (1831), zonder beroep (1850, 1859, 1867, 1878).

 

BS Kampen 14-07-1859: Willem Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1855 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Willem Prins en Hendrina Rook wonen in Kampen (1859). Het gezin van Willem Prins en Hendrina Rook woont op het Kampereiland, wijk D nr. 42 (1859), in Genemuiden aan de Kamperzeedijk, wijk E nr. 36 (1861, 1862), in IJsselmuiden, wijk 1 nr. 50 (1863) en in Kampen (1867), vermoedelijk Bolwerk, wijk 4 nr. 405 aangezien Hendrina Rook daar is overleden. [16]

 

Willem Prins hertr. Zalk en Veecaten 15-09-1869

 

LAMMERDINA VAN HEERDE, geb. Kampen 06-02-1846, zonder beroep (1869, 1870, 1873, 1874, 1876, 1878, 1881, 1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1902, 1905, 1909, 1919), ovl. Kampen 24-04-1919, dochter van Gerrit van Heerde en Gerregien Kanis (Gerrigien Kanis).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Prins, geb. Kampen 06-10-1870, ovl. Kampen 30-08-1873.

Christina Gerritdina Prins, geb. Kampen 26-01-1873, volgt Xv.

Gerritdina Christina Prins, geb. Kampen 27-11-1874, zonder beroep (1954), ovl. Assen 29-05-1954.

Jantje Prins, geb. Kampen 30-08-1876, volgt Xw.

Gerrit Jan Prins, geb. Kampen 17-10-1878, volgt Xx.

Klasina Prins, geb. Kampen 03-08-1881, ovl. Kampen 30-01-1885.

Willemina Prins, geb. Kampen 18-01-1884, zonder beroep (1956), ovl. Kampen 09-10-1956.

Lammerdina Prins, geb. Kampen 02-07-1886, ovl. Kampen 22-06-1887.

Lammerdina Prins, geb. Kampen 28-10-1889, ovl. Kampen 28-03-1891.

Willem Prins, geb. Kampen 29-01-1891, volgt Xy.

Klaas Prins, geb. Kampen 16-02-1892, volgt Xz.

 

Gerrit van Heerde is schippersknecht (1843), arbeider (1846, 1869). Gerregien Kanis is boerwerkster (1843).

 

Willem Prins woont in Kampen (1869). Lammerdina van Heerde woont in Zalk en Veecaten (1869). Het gezin van Willem Prins en Lammerdina van Heerde woont in Kampen, Oudestraat, wijk 4 nr. 537 (1870), in Kampen, Bolwerk, wijk 4 nr. 569 (1873, 1874),  in Kampen, Achter de Nieuwe Muur, wijk 2 nr. 526 (1876, 1878), in Kampen (1878), in Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nr. 279 (1881), in Kampen (1882, 1883), in Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nr. 276 (1884, 1886, 1887), in Kampen (1885, 1888), in Kampen, Karpersteeg 23 (1889, 1891), in Kampen, Karpersteeg (1891, 1892) en in Kampen (1902), vermoedelijk Marktsteeg 5 aangezien Willem Prins daar is overleden. Lammerdina van Heerde woont in Kampen (1905, 1909, 1919). [17]

 

Kampen 07-04-1872: Willem Prins (geb. Zwollerkerspel 26-10-1836) krijgt een proces-verbaal omdat hij wordt verdacht van diefstal van een vat van de markt. [18]

 

BS Kampen 03-07-1886: Willem Prins is tijdelijk afwezig en heeft niet zelf aangifte gedaan van de geboorte van zijn dochter Lammerdina Prins.

 

BS Kampen 30-10-1889: Willem Prins is tijdelijk afwezig en heeft niet zelf aangifte gedaan van de geboorte van zijn dochter Lammerdina Prins.

 

Kampen 20-09-1901: Willem Prins (geb. Zwollerkerspel 26-10-1836) krijgt een proces-verbaal omdat hij wordt verdacht van het rijden in draf met paard en rijtuig aan de Vischsteeg. [19]

 

Gerritdina Christina Prins woont in Kampen (1954). [20]

 

Willemina Prins woont in Kampen (1956). [21]

 

 

IXk JAN (JAN AALT) PRINS (van VIIIe), geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 14-01-1838, veehouder (1862, 1867, 1868, 1872), landbouwer (1866, 1868, 1871, 1872, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1907, 1908, 1910), zonder beroep (1911, 1912, 1918, 1919), ovl. Kampen 31-01-1919, tr. Kampen 05-04-1866

 

AALTJE VAN BRUGGEN, geb. Kampen 20-01-1838, dienstbode (1866), zonder beroep (1866, 1868, 1871, 1874, 1876, 1879, 1880, 1907, 1910, 1917), ovl. Kampen 28-07-1917, dochter van Willem van Bruggen en Klaasje van Raalte.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 15-09-1866, ovl. Kampen 21-03-1868.

Aalt Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 14-08-1868, volgt Xaa.

Willem Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 15-06-1871, ovl. Kampen 12-04-1879.

Klaas Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 29-06-1874, volgt Xab.

Stijntje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 05-12-1876, volgt Xac.

Willem Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 01-10-1879, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 27-03-1880.

 

Willem van Bruggen is boerenknecht (1836), veehouder (1843), landbouwer (1848). Klaasje van Raalte is zonder beroep (1843), landbouweresse (1866), veehoudster (1883).

 

Willem van Bruggen is ovl. Zwartendijk (gem. Kampen) 12-11-1848 in het huis staande aan de Zwartendyk, gemeente Kampen, Letter B nummer twintig.

 

BS Kampen 05-04-1866: Jan Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1857 en dat hij, na te zijn ingeloot, een nommerverwisselaar heeft gesteld, die op den 29 April 1857 is ingelijfd bij het 3 Regt. Infanterie en uithoofde van volbragte dienst op den 28 April 1862 uit de dienst is ontslagen.

 

Jan Prins woont in Kampen (1862). Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen in Kampen (1866). Het gezin van Jan Prins en Aaltje van Bruggen woont op het Kampereiland, wijk 5 nr. 323 (1866, 1868), op het Kampereiland, wijk 5 nr. 462 (1871, 1874, 1876, 1879), in Kampen (1872, 1878), op het Kampereiland, wijk 5 nr. 591 (1879), in Kampen (1880), vermoedelijk Kampereiland, wijk 5 nr. 574 aangezien Willem Prins daar is overleden en in Kampen (1907, 1910), in Kamperveen (1910) en in Kampen (1911, 1912, 1917). Jan Prins woont in Kampen (1918, 1919). [22]

 

Jan Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 42, De Grote Modderkuil, van P 1870 tot P1880. Zijn ouders kregen dit erf in P1850 in pacht. [23]

 

erf 58, Seveningen, van P1880 tot P1909 (aanvang pachtperiodes: P1880, P1890, P1899, P1904). [24]

 

 

IXm HENDRIK PRINS (van VIIIe), geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 24-09-1839, landbouwer (1872, 1873, 1878, 1880, 1904), ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 09-07-1907, tr. Kampen 18-07-1872

 

DIRKJE VELDKAMP, geb. IJsselmuiden 01-05-1833, dienstbode (1865), landbouweresse (1872), zonder beroep (1866, 1868, 1870, 1871, 1873, 1878, 1880, 1904, 1908, 1913), ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 11-05-1913, dochter van Harmen Veldkamp en Marrigje Noteboom (Marrigje Neuteboom), wed. van Hendrik de Leeuw.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-08-1873, volgt Xad.

Aalt Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-08-1878, volgt Xae.

Dirkje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 20-08-1880, volgt Xaf.

 

Harmen Veldkamp is bouwman (1820, 1833), landbouwer (1865). Marrigje Noteboom is landbouwster (1821).

 

Dirkje Veldkamp tr. Kampen 23-11-1865 Hendrik de Leeuw. Hendrik de Leeuw is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 27-10-1831, landbouwer (1865, 1866, 1868, 1870, 1871), ovl. Kampereiland (gem.  Kampen) 09-06-1871, zoon van Reindert (Reinder Gerrits) de Leeuw en Jannegje Koerts (Jannigje Koers alias Koersen).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jennigje de Leeuw, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 28-09-1866.    

Margje de Leeuw, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-06-1868.

Reindert de Leeuw, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 28-06-1870.

 

Dirkje Veldkamp en Hendrik de Leeuw wonen in Kampen (1865). Het gezin van Dirkje Veldkamp en Hendrik de Leeuw woont op het Kampereiland, wijk 5 nr. 313 (1866, 1868) en op het Kampereiland, wijk 5 nr. 452 (1870, 1871). [25]

 

Hendrik de Leeuw pacht op het Kampereiland erf 53, het eerste erf van de Welle, van P1865 tot 09-06-1871 (aanvang pachtperiodes P1865, P1870). [26]

 

Dirkje Veldkamp pacht op het Kampereiland erf 53, het eerste erf van de Welle, van 09-06-1871 tot 18-07-1872 (aanvang pachtperiodes: 09-06-1871, P1872). [27]

 

BS Kampen 18-07-1872: Hendrik Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1858 en dat hij, na te zijn ingeloot, een nummerverwisselaar heeft gesteld die op den 15 Mei 1858 is ingelijfd bij het 1e Regt. Infanterie en uithoofde van geeindigden militiediensttijd op den 14 Mei 1863 uit de dienst is ontslagen.

 

BS Kampen 26-08-1873: Hendrik Prins is door ziekte verhinderd de aangifte te doen van zijn op 25-08-1873 op Kampereiland geboren dochter Stijntje Prins.

 

Hendrik Prins geb. 24-09-1839 ondertekende het Volkspetitionnement 1878

 

H. Prins. (3 kinderen) en D. Velkamp. ondertekenden het Volkspetitionnement van 1878.

 

“In 1878 werd in Nederland een volkspetitionnement rondom het onderwijsbeleid gehouden. In dat jaar formuleerde de liberale jurist en minister van binnenlandse zaken Johannes Kappeyne van de Coppello (1822-1895) een herziening van de onderwijswet van 1857. Hierin werd alleen voorzien in de overheidssubsidiëring van het openbare onderwijs. Het confessionele onderwijs moest het zonder financiering doen, maar wel voldoen aan dezelfde nieuwe hogere eisen. Dit schoot de confessionele politici, in het bijzonder Abraham Kuyper (1837-1920), in het verkeerde keelgat. Hij organiseerde daarop een volkspetitionnement, waarin 'het volk achter de kiezer' gemobiliseerd werd. In totaal werden 305.869 protestantse en 164.000 katholieke handtekeningen opgehaald, op een electoraat van ongeveer 100.000 man.”

 

Hendrik Prins en Dirkje Veldkamp wonen in Kampen (1872). Het gezin van Hendrik Prins en Dirkje Veldkamp woont op het Kampereiland, wijk 5 nr. 452 (1873, 1878), op het Kampereiland, wijk 5 nr. 570 (1880), in Kampen (1904, 1908) en in Kampen (1907, 1913), vermoedelijk Binneneiland, nr. 65, aangezien Hendrik Prins en Dirkje Veldkamp daar zijn overleden. [28]

 

Hendrik Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 53, het eerste erf van de Welle, van 18-07-1872 tot P1880. [29]

 

erf 34, het eerste erf van de Heultjes, van P1880 tot 09-07-1907 (aanvang pachtperiodes: P1880, P1890, P1901, P1906). [30]

 

oude foto van de boerderij op erf 34 op het kampereiland in kampen waar stijntje prins, dirkje prins en aalt prins zijn 
geboren

 

Foto. Erf 34 op het Kampereiland waar o.a. Stijntje, Aalt en Dirkje Prins zijn geboren.

 

Op de in oktober 1903 door de afdeling “Kampen en Omstreken” van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw gehouden najaarstentoonstelling en veekeuring kreeg H. Prins AGz. Kampereiland bij de algemene keuring de tweede en vijfde prijs voor melkkoeien beneden 3 jaar met daaraan verbonden geldprijzen van 15 en 2,50 gulden.

 

artikel over de veetentoonstelling van 1903 in kampen waarin staat dat hendrik prins, zoon van aalt gerrit prins, van 
het kampereiland in kampen, geldprijzen won, in nieuws van den dag van 20 oktober 1903

 

Nieuws van den dag, 20-10-1903.

 

Dirkje Veldkamp pacht op het Kampereiland erf 34, het eerste erf van de Heultjes, van 09-07-1907 tot P1911. [31]

 

oude foto van de kerk en school op het kampereiland in kampen

Foto. Kerk met school op het Kampereiland.

 

Reindert de Leeuw, een zoon van Dirkje Veldkamp uit haar eerste huwelijk, pacht erf 34 per P1911. [32]

 

foto uit circa 1910 van dirkje prins, geboren veldkamp, vrouw van hendrik prins, en haar kleindochter hendrikje van 
dijk, wonende op het kampereiland in kampen

 

Foto. Dirkje Prins-Veldkamp en haar kleindochter Hendrikje van Dijk, (ca.?) 1910.

 

 

IXn GERRIT PRINS (van VIIIe), geb. Kampen 30-09-1841, boerenknecht (1871), arbeider (1876), landbouwer (1877, 1878), ovl. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 23-01-1878, tr. Kampen 11-05-1871

 

MARRIGJE NEIMEIJER, geb. Kampen 21-12-1846, zonder beroep (1876, 1877, 1878, 1911), landbouweresse (1878), landbouwster (1878), ovl. IJsselmuiden 26-11-1911, dochter van Teunis Neimeijer en Annigje Kloosterman.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 11-08-1876, ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 14-10-1876.

Annigje Prins, geb. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 27-08-1877, ovl. Ommerschans (gem. Stad Ommen 22-06-1878.

 

Teunis Neimeijer is landhouder (1832), veehouder (1846, 1857, 1871). Annigje Kloosterman is zonder beroep (1857).

 

BS Kampen 11-05-1871: Gerrit Prins is 29 jaar, geboren in Kampen, zoon van Aalt Gerrits Prins en Stijntje van de Wetering.

 

BS Kampen 11-05-1871: Gerrit Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1860 en dat hij, na te zijn ingeloot, een nummerverwisselaar heeft gesteld, die op den 28 April 1860 is ingelijfd bij het 3 Regt. Infanterie en den 24 April 1865 wegens expiratie van dienst is ontslagen.

 

Gerrit Prins en Marrigje Neimeijer wonen in Kampen (1871). Het gezin van Gerrit Prins en Marrigje Neimeijer woont in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 155. (1876), in Kampen, Brunnepe (1876), vermoedelijk wijk 5 nr. 155 aangezien Stijntje Prins daar is overleden, in Stad-Ommen (1877, 1878), vermoedelijk Ommerschans, nr.44 aangezien Annigje Prins daar is geboren en overleden en Gerrit Prins daar is overleden. [33]

 

Vermoedelijk neemt Gerrit Prins, zie IXi, in april 1881 het boerenbedrijf in Ommerschans over van de erven van zijn jongere broer Gerrit Prins.

 

Roel Post 13-10-2013: Ommerschans nr. 44 … betrof een dubbel woonhuis , reeds afgebroken . We zijn er geweest en foto`s gemaakt van – wat nu – een stuk bos is.

 

Marrigje Neimeijer hertr. Kampen 28-11-1878 Harm Post. Harm Post is geb. Zwollerkerspel  18-11-1848, landbouwer (1878), zonder beroep (1934), ovl. IJsselmuiden 29-10-1934, zoon van Jan Post en Niesjen Post.

 

Marrigje Neijmeijer woont in Stad Ommen (1878). Harm Post woont in Kampen (1878). Het gezin van Marrigje Neijmeijer en Harm Post woont in IJsselmuiden (1911), vermoedelijk wijk 3 nr. 21 aangezien Marrigje Neijmeijer daar is overleden. Harm Post woont in IJsselmuiden (1934). [34]

 

 

IXo AALT PRINS (van VIIIe), geb. Kampen 15-11-1842, landbouwer (1864, 1866, 1878), veehouder (1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1878, 1881, 1883), voerman (1886), koopman (1888), commissionair (1889), ovl. Kampen 24-02-1889, tr. Kampen 24-03-1864

 

JANTJEN BROEK, geb. Kampen 03-10-1840, zonder beroep (1864, 1866, 1869, 1870, 1871), ovl. Kampen 25-04-1871, dochter van Dirk Jans Broek en Hendrikjen Gerrits Hoekman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Kampen 07-06-1864, ovl. Kampen 12-08-1866.

Dirk Prins, geb. Kampen 25-07-1866, ovl. Kampen 12-12-1870.

Aalt Prins, geb. Kampen 19-07-1869, ovl. Kampen 15-05-1870.

een doodgeboren zoon, geb. Kampen 14-04-1871.

 

Dirk Jans Broek is landbouwer (1831), veehouder (1840, 1848).

 

Hendrikjen Gerrits Hoekman is dienstbode (1831), zonder beroep (1840, 1848, 1864). Zij trouwde na het overlijden van Dirk Jans Broek met Harm van de Kolk.

 

Kampen 08-04-1864: Aalt Azn Prins, weidende is ingeschreven in het Burgerboek 1672/1868 van Kampen.

 

BS Kampen 24-03-1864: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1861 en dat hij een nommerverwisselaar heeft gesteld, die op den 27 April 1861 is ingelijfd bij het Regt.Grendiers en Jagers en nog is diendende.

 

Aalt Prins en Jantjen Broek wonen in Kampen (1864). Het gezin van Aalt Prins en Jantjen Broek woont in Kampen, Groenestraat, wijk 1 nr. 530 (1864), in Kampen, Groenestraat, wijk 2 nr. 36 (1866), in Kampen (1866), vermoedelijk Groenestraat, wijk 2 nr. 75 aangezien Stijntje Prins daar is overleden, in Kampen (1867), in Kampen, Groenestraat, wijk 2 nr. 36 (1869), in Kampen (1870, 1871), vermoedelijk Groenestraat, wijk 2 nr. 95 aangezien Aalt Prins, Dirk Prins en Jantjen Broek daar zijn overleden, in Kampen (1871), vermoedelijk Groenestraat, wijk 2 nr. 36, aangezien Jantjen Broek daar is bevallen. Aalt Prins woont in Kampen (1872). [35]

 

Aalt Prins hertr. Kampen 05-09-1872

 

MARIA GEERTRUIDA VOS, geb. Kampen 06-10-1833, zonder beroep (1872, 1873, 1876, 1886, 1906), ovl. Kampen 10-09-1906, dochter van Jan Vos en Geertruida Gezina Gallé.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Kampen 15-07-1873, ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 22-01-1886.

Geertruida Gesiena Prins, geb. Kampen 09-07-1876, volgt Xag.

 

Jan Vos is boerenknegt (1833), landman (1833), timmerman (1872). Geertruida Gezina Gallé is zonder beroep (1833, 1872).

 

BS Kampen 05-09-1872: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1861 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 27 April 1861 is ingelijfd, en uithoofde van  geeindigden militie diensttijd op den 26 April 1866 uit de dienst is ontslagen. De dienst is vervuld door Hendrikus Bernardus Werner.

 

Aalt Prins en Maria Geertruida Vos wonen in Kampen (1872). Het gezin van Aalt Prins en Maria Geertruida Vos woont in Kampen in de Groenestraat, wijk 2 nr. 95 (1873, 1876) en in Kampen (1878, 1881, 1883), in Kampen (1886), vermoedelijk Brunnepe, wijk 5 nr. 317 aangezien Stijntje Prins daar is overleden, in Kampen (1888) en in Kampen (1889), vermoedelijk Vloeddijk, wijk 4 nr. 186 aangezien Aalt Prins daar is overleden. Maria Geertruida Vos woont in Kampen (1906), vermoedelijk Noordweg 55 aangezien zij daar is overleden. [36]

 

 

IXp KLAAS PRINS (van VIIIe), geb. Kampen 22-08-1845, landbouwer (1872), zonder beroep (1886, 1902) ovl. Kampen 09-04-1902, tr. Kampen 11-04-1872

 

KLAASJE HOLTLAND, geb. IJsselmuiden 13-11-1837, zonder beroep (1860, 1870, 1908), landbouweresse (1872), ovl. Kampen 27-09-1908, dochter van Dirk Holtland en Derkjen (Dirkje) van der Kamp, wed. van Jan van de Weerd.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Dirk Holtland is landbouwer (1837, 1872), bouwman (1837). Derkje van der Kamp is zonder beroep (1872).

 

Klaasje Holtland tr. Kampen 06-12-1860 Jan van de Weerd (van der Weerd). Jan van de Weerd is geb. Kampen 26-11-1832, veehouder (1860), landbouwer (1870), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 14-09-1870, zoon van Jan Jans van de Weerd en Aaltje Stevens van de Weerd, wedn. van Aaltje Cornelis Boer.

 

Jan van de Weerd pacht op het Kampereiland erf 16, de Grote Pijper, van P1861 tot P1870. [37]

 

Jan van de Weerd pacht op het Kampereiland erf 27, het eerste erf van het Snaterys, van P1870 tot 14-09-1870. [38]

 

Klaasje Holtland pacht op het Kampereiland erf 27, het eerste erf van het Snaterys, van 14-09-1870 tot 11-04-1872 (aanvang pachtperiodes: 14-09-1870, P1871). [39]

 

Klaas Prins pacht op het Kampereiland erf 27, het eerste erf van het Snaterys, van 11-04-1872 tot P1880. [40]

 

BS Kampen 11-04-1872: Klaas Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1865 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 19 Julij 1865 is ingelijfd, en uit hoofde van geeindigden militiediensttijd op den 18 July 1870 uit de dienst is ontslagen.

 

Klaas Prins en Klaasje Holtland wonen in Kampen (1872). Het gezin van Klaas Prins en Klaasje Holtland woont in Kampen (1902, 1908), vermoedelijk Vloeddijk 143 aangezien Klaas Prins en Klaasje Holtland daar zijn overleden. [41]

 

 

IXq KOBUS (KOBES) PRINS (van VIIIe), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-02-1852, koopman (1900), landbouwer (1903, 1904, 1924), ovl. Avereest 06-04-1924, tr. Stad Ommen 19-04-1900

 

JANSJE BOESSENKOOL, geb. Avereest 01-03-1860, zonder beroep (1900, 1903, 1904), landbouwster (1925), zonder beroep (1955), ovl. Avereest 02-10-1955, dochter van Klaas Boessenkool en Johanna Hendrika Koezen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

een levenloos geboren zoon, geb. Avereest 21-03-1903.

Stienna Johanna Prins, geb. Avereest 28-06-1904, volgt Xah.

 

Klaas Boessenkool is arbeider (1860). Johanna Hendrika Koezen is zonder beroep (1860).

 

Kobus Prins woont in Kampen (1893), in Stad Ommen (1900). Het gezin van Kobus Prins en Jansje Boessenkool woont in Avereest (1903), vermoedelijk wijk J nr. 57 aangezien Jansje Boessenkool daar is bevallen en in Avereest (1904, 1924). Jansje Boessenkool woont in Avereest (1925, 1955). [42]

 

 

IXr GERRIT PRINS (van VIIIh), geb. Kampen 18-07-1846, landbouwer (1880, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1894, 1907, 1908, 1918, 1919, 1921, 1922), veehouder (1895, 1922), zonder beroep (1927), ovl. Kampen 14-01-1927, tr. IJsselmuiden 19-02-1880

 

BERENDJE HOEKMAN, geb. IJsselmuiden 20-12-1854, zonder beroep (1880, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1894, 1907, 1908, 1918, 1919, 1922, 1927), ovl. Kampen 13-01-1927, dochter van Egbert Hoekman en Jannigje Kanis.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) Kampen 26-12-1880, volgt Xai.

Cornelis Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 07-02-1882, volgt Xaj.

Roelofje Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 30-03-1883, ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 06-10-1884.

Jennigje Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 24-07-1884, zonder beroep (1954) ovl. Kampen 21-04-1954.

Roelofje Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 04-01-1886, volgt Xak.

Egberdina Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 15-07-1887, volgt Xam.

Johanna Prins, geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 22-04-1889, ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 12-07-1889.

Gerrit Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 28-06-1890, volgt Xan.

Egbert Jan Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-06-1892, volgt Xao.

Berendje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 24-08-1894, ovl. 10-01-1986.

 

Egbert Hoekman is landbouwer (1852, 1854, 1862). Jannigje Kanis is zonder beroep (1854, 1880).

 

BS IJsselmuiden 19-02-1880: Gerrit Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1866 en dat hij een plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 8 Mei 1866 is ingelijfd bij het 1e regiment infanterie en vervolgens, uithoofde van geeindigden diensttyd, op den 7 Mei 1871 uit den dienst is ontslagen.

 

Gerrit Prins woont te Kampen (1880). Berendje Hoekman woont te IJsselmuiden (1880). Het gezin van Gerrit Prins en Berendje Hoekman woont in Kampen op de Vossenwaard, wijk 5 nr. 69 (1880, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1889), in Kampen, Binneneiland nr. 86 (1890), in Kampen, Binneneiland (1892, 1894, 1895) en in Kampen (1907, 1908, 1918, 1919, 1922, 1927). [43]

 

Gerrit Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 73, Mr. Hendrikswaard, van P1880 tot P1890. [44]

 

erf 54, het tweede erf van het Nijland, van P1890 tot P1923 (aanvang pachtperiodes: P1890, P1899, P1904, P1909, P1914, P1919). [45]

 

Cornelis Prins, een zoon van Gerrit Prins, pacht erf 54 na P1923, zie Xaj.

 

Op de in oktober 1903 door de afdeling “Kampen en Omstreken” van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw gehouden najaarstentoonstelling en veekeuring kreeg G. Prins Hzn. bij de keuring van Kampereilander vee een getuigschrift voor kalfstieren.

 

artikel over de veetentoonstelling van 1903 in kampen waarin staat dat gerrit prins, zoon van hendrik prins, van het 
kampereiland in kampen, een getuigschrift kreeg, in nieuws van den dag van 20 oktober 1903

 

Nieuws van den dag, 20-10-1903.

 

Is Berendje Prins dezelfde als mej. B. Prins, Kampereiland die in 1913 op een concours-hippique in Kampen de tweede prijs wint voor éénspannen, gereden door boerendochters?

 

artikel over een concours hippique in 1913 in kampen waarin staat dat mej. b. prins van het kampereiland in kampen 
een prijs won, in nieuws van den dag van 23 augustus 1913

 

Nieuws van den dag, 23-08-1913.

 

BS Kampen 06-05-1907: Hendrik Prins vertrekt naar IJsselmuiden.

 

BS Kampen 18-05-1908: Roelofje Prins vertrekt naar Zwollerkerspel.

 

BS Kampen 15-01-1927: Berendje Hoekman is ovl. Kampen 13-01-1927 des namiddags te drie ure.

 

BS Kampen 15-01-1927: Gerrit Prins is ovl. Kampen 14-01-1927 des namiddags te half een ure.

 

BS Kampen 23-04-1954: Jennigje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 21-04-1954 in deze gemeente.

 

Berendje Hoekman, Gerrit Prins, Jennigje Prins en Berendje Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

IXs JAN PRINS (van VIIIh), geb. Kampen 17-12-1848, landbouwer (1890, 1900, 1907, 1926, 1927), veehouder (1891, 1893, 1895, 1923, 1924, 1926), zonder beroep (1927, 1934), ovl. Kampen 30-09-1934, tr. Kampen 03-04-1890

 

LUBBIGJE ZWAKENBERG, geb. Wilsum 27-01-1861, zonder beroep (1891, 1893, 1895, 1923), ovl. Kampen 01-02-1923, dochter van Dries Zwakenberg en Niesje van Dijk.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 25-08-1891, volgt Xap./o:p>

Niesje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 01-09-1893, volgt Xaq.

Dries Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen ) 12-12-1895, volgt Xar.

Roelofje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 20-03-1900, volgt Xas.

 

Dries Zwakenberg is landbouwer (1858, 1861, 1878). Niesje van Dijk is zonder beroep (1861, 1878), veehoudster (1861).

 

Jan Prins en Lubbigje Zwakenberg wonen in Kampen (1890). Het gezin van Jan Prins en Lubbigje Zwakenberg woont in Kampen, Binneneiland (1891, 1893, 1895) en in Kampen (1900), vermoedelijk Binneneiland aangezien Roelofje Prins daar is geboren en in Kampen (1923). Jan Prins woont in Kampen (1907, 1923, 1924) en in Zalk en Veecaten (1924, 1926, 1927, 1934). [46]

 

Jan Prins pacht op het Kampereiland erf 25, van P1890 tot 01-11-1924 (aanvang pachtperiodes: P1890, P1901, P1906, P1916, P1921). [47]

 

In 1913 kreeg Jan Prins een prijs bij de keuring van éénjarige stieren.

 

artikel over de veetentoonstelling van 1913 in kampen waarin staat dat jan prins van het kampereiland in kampen 
een prijs won, in nieuws van den dag van 20 april 1913

artikel over de veetentoonstelling van 1913 in kampen waarin staat dat jan prins van het kampereiland in kampen 
een prijs won, in nieuws van den dag van 20 april 1913

 

Nieuws van den dag, 20-04-1913.

 

artikel over een schade door bliksem in 1914 op het erf van jan prins van het kampereiland in kampen in 
algemeen handelsblad 12 september 1914

 

Algemeen Handelsblad, 12-09-1914.

 

Hendrik Prins, een zoon van Jan Prins, pacht erf 25 vanaf 01-11-1924. [48]

 

IXt AALT PRINS (van VIIIh), geb. Kampen 17-12-1848, veehouder (1895, 1911), ovl. Zuiderwaard (gem. Kampen) 06-06-1911, tr. Kampen 21-01-1895

 

PETERTJEN PRINS, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 09-03-1851, veehoudster (1895), zonder beroep (1932), ovl. Kampen 19-11-1932, dochter van Egbert Prins en Aaltjen Boer, wed. van Klaas van der Steege.

 

Voor het eerste huwelijk van Petertjen Prins, zie Xh.

 

Aalt Prins en Petertjen Prins zijn verwant: de grootvader van Aalt Prins is Gerrit Aaltsen Prins, de jongere broer van Jacobus Aaltsen Prins, de overgrootvader van Petertje Prins. Aalt Tijmens Prins is een gemeenschappelijke voorouder van hen.

 

Aalt Prins pacht op het Kampereiland erf 74, het tweede erf van de Zuiderwaard, van 24-01-1895 tot 06-06-1911 (aanvang pachtperiodes: 24-01-1895, P1902, P1907). [49]

 

foto van een schilderij van de boerderij van erf 74 op de zuiderwaard op het kampereiland in kampen, vermoedelijk 
de situatie van voor de brand van 27 mei 1903

 

Foto. Erf 74 op het Kampereiland, de situatie van vóór de brand van 27 mei 1903 (?).

 

Op 27 mei 1903 heeft een brand de opstallen op erf 74 volledig verwoest.

 

 

Algemeen Handelsblad 27-05-1903.

 

Op 16 april 1907 zijn de opstallen op erf 74 opnieuw door brand verwoest.

 

artikel over een brand in 1907 op het erf van aalt prins van de zuiderwaard op het kampereiland in kampen 
in de telegraaf 16 april 1907

 

De Telegraaf, 16-04-1907.   

 

artikel over een brand in 1907 op het erf van aalt prins van de zuiderwaard op het kampereiland in kampen 
in algemeen handelsblad 16 april 1907

 

Algemeen Handelsblad, 16-04-1907.          

 

artikel over een brand in 1907 op het erf van aalt prins van de zuiderwaard op het kampereiland in kampen in 
nieuws van den dag 18 april 1907

 

Nieuws van den dag, 18-04-1907

 

Petertjen Prins pacht op het Kampereiland erf 74, het tweede erf van de Zuiderwaard, van 06-06-1911 tot P1926 (aanvang pachtperiodes: 06-06-1911, P1912, P1917, P1922). [51]

 

foto van de boerderij van erf 74 op de zuiderwaard op het kampereiland in kampen

 

Foto. Erf 74 op het Kampereiland. Op de voorgrond Arend Kanis (1922-2001) en zijn tweelingzusjes in de tijd dat hun vader, Zwier Kanis (1890-1962), erf 74 pachtte.

 

Aalt Prins en Petertjen Prins wonen in Kampen (1895). Het gezin van Aalt Prins en Petertjen Prins woont in Kampen (1911), vermoedelijk Zuiderwaard 31 aangezien Aalt Prins daar is overleden, in Kampen, Erf 74 en in Kampen, Boven Nieuwstraat 39. Petertjen Prins woont in Kampen (1932). [50]

 

 

IXu ENGELTJE PRINS (van VIIIh), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1850, zonder beroep (1879, 1880, 1883, 1894), ovl. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 06-12-1894, tr. Kampen 13-02-1879

 

CORNELIS HENNIPHOF, geb. ’s Heerenbroek/Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 11-03-1832, landbouwer (1870, 1876, 1880, 1881, 1883, 1908, 1911), veehouder (1879, 1917), ovl. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 10-06-1917, zoon van Derk Henniphof en Annigje van ’t Oever, wedn. van Gerridina Rietman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Henniphof, geb. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 21-03-1880.

Roelofje Henniphof, geb. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 15-02-1883.

 

Derk Henniphof is landbouwer (1832). Annigje van ’t Oever is dienstmaagd (1827).

 

Cornelis Henniphof tr. Zwollerkerspel 10-02-1870 Gerridina Rietman. Gerridina Rietman is geb. Mastenboek Nieuwe Wetering Zuid Einde (gem. Zwollerkerspel) 20-09-1840, zonder beroep (1870, 1876, 1877), ovl. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 03-09-1877, dochter van Jan Klaas Rietman (Jan Klaasen Rietman) en Derkje Egberts (Derkje van der Vegte).

 

BS Zwollerkerspel 10-02-1870: Cornelis Henniphof overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij voor de Nationale Militie is ingeschreven in de gemeente Zwollerkerspel voor de lichting van 1851 en dat hij door de militieraad uithoofde van gebreken van de dienst is vrijgesteld.

 

Het gezin van Cornelis Henniphof en Gerridina Rietman woont in Zwollerkerspel, Biswetering 4 (1876), in Zwollerkerspel (1877), vermoedelijk Biswetering 4 aangezien Gerridina Rietman daar is overleden. [52]

 

Engeltje Prins woont in Kampen (1879). Cornelis Henniphof woont in Zwollerkerspel, Biswetering (1876) en in Zwollerkerspel (1879). Het gezin van Engeltje Prins en Cornelis Henniphof woont in Zwollerkerspel (1879), in Zwollerkerspel, Biswetering, nr. 4 (1881, 1883), in Zwollerkerspel (1894), vermoedelijk Biswetering 4 aangezien Engeltje Prins daar is overleden. Cornelis Henniphof woont in Zwollerkerspel (1908) en in Zwollerkerspel (1917), vermoedelijk Biswetering aangezien hij daar is overleden. [53]

 

 

IXv HENDRINA PRINS (van VIIIh), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-07-1851, zonder beroep (1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1895), ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 29-01-1895, tr. Kampen 24-04-1884

 

GERRIT PELLEBOER, geb. Mastenbroek Oudewetering NoordEinde (gem. Zwollerkerspel) 22-04-1851, landbouwer (1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891), veehouder (1890, 1896, 1928), zonder beroep (1937), ovl. Hasselt 31-08-1937, zoon van Hendrik Pelleboer en Roelofjen Jans Knol.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Roelofjen Pelleboer, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 16-04-1885.

Hendrikje Pelleboer, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 24-06-1886.

Hendrikje Pelleboer, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 04-10-1887.

Hendrikje Pelleboer, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 24-05-1889.

Aaltje Pelleboer, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 08-09-1890.

 

Hendrik Pelleboer is boerwerker (1845), landbouwer (1851, 1884, 1896). Roelofjen Jans Knol is zonder beroep (1884).

 

BS Kampen 24-04-1884: Gerrit Pelleboer overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1871 en dat hij, na te zijn ingeloot, een plaatsvervanger heeft gesteld, die op den 11 Mei 1871 is ingelijfd bij het 4 regiment huzaren en vervolgens, uit hoofde van geeindigden diensttyd, op den 10 Mei 1876 uit den dienst is ontslagen.

 

Hendrina Prins woont in Kampen (1884). Gerrit Pelleboer woont in Zwollerkerspel (1884). Het gezin van Hendrina Prins en Gerrit Pelleboer woont in Zwollerkerspel, Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, nr. 18 (1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890) en in Zwollerkerspel (1891, 1895), vermoedelijk Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, nr. 18 aangezien Aaltje Pelleboer en Hendrina Prins daar zijn overleden. Gerrit Pelleboer woont Zwollerkerspel (1896) en in Hasselt (1937). [54]

 

Gerrit Pelleboer hertr. Zwollerkerspel 03-12-1896 Fennigje Hoogenkamp. Fennigje Hoogenkamp is geb. Nieuwleusen 08-02-1869, dienstbode (1896), ovl. 08-01-1965, dochter van Jan Hoogenkamp en Zwaantje de Graaf.

 

 

IXw JANNA PRINS (van VIIIh), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 04-03-1855, zonder beroep (1880, 1881), ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde (gem. Zwollerkerspel) 06-03-1881, tr. Kampen 29-04-1880

 

GERRIT HENGEVELD, geb. Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel) 25-03-1844, landbouwer (1880, 1881), arbeider (1905), zonder beroep (1929), ovl. Hasselt 09-02-1929, zoon van Willem Hengeveld en Geesjen Riesebos (Riesebosch).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Geesje Hengeveld, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde (gem. Zwollerkerspel) 23-02-1881.

 

Willem Hengeveld is landbouwer (1843, 1844, 1880). Geesjen Riesebos is zonder beroep (1844, 1880).

 

BS Kampen 29-04-1880: Gerrit Hengeveld overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Zwollerkerspel voor de lichting van 1865 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Janna Prins woont in Kampen (1880) en in Zwollerkerspel (1880). Gerrit Hengeveld woont in Zwollerkerspel (1880). Het gezin van Janna Prins woont en Gerrit Hengeveld woont in Zwollerkerspel, Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde (1881) en in Zwollerkerspel (1881), vermoedelijk Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde nr. 8 aangezien Janna Prins daar is overleden. Gerrit Hengeveld woont in Hasselt (1929). [55]

 

 

IXx NIESJE (NIESJEN) PRINS (van VIIIo), geb. Kampen 19-08-1847, zonder beroep (1880, 1883), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 21-04-1883, tr. Kampen 13-05-1880

 

AREND ROOK, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 20-10-1850, landbouwer (1880), visscher (1885), arbeider (1906), boerenarbeider (1915), ovl. Kampen 13-02-1915, zoon van Arend Rook (Arie Rook) en Johanna de Graaf (Janna Hendriks de Graaf).

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Johanna Rook, geb. IJsselmuiden 22-12-1880.

 

Arend Rook is landbouwer (1831, 1878, 1880), landman (1838), veehouder (1843, 1859, 1867), arbeider (1850), vroeger landbouwer thans zonder beroep (1880). Johanna de Graaf is dienstbode (1831), zonder beroep (1850, 1859, 1867, 1878).

 

BS Kampen 13-05-1880: Arend Rook overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1870 en dat hij, na te zijn ingeloot, een nummerverwisselaar heeft gesteld, die op den 11 Mei 1870 is ingelijfd bij het 5 regiment infanterie en vervolgens op den 17 Juni 1874 met eene vrywillige verbintenis is overgegaan by het 5 regiment infanterie.

 

BS Kampen 13-05-1880: Heden den vierden Mei achttien honderd tachtig ten mynen kantore  te Kampen compareerde voor my Albertus Höfelt notaris te Kampen in tegenwoordigheid der na te noemen my bekende getuigen Arend Rook vroeger landbouwer thans zonder beroep wonende te Kampen my notaris bekend. Die verklaarde toe te stemmen in het huwelyk van zyn zoon Arend Rook met Johanna Niesjen Prins te Brunnepe Kampen woonachtig. Waarvan acte in originali verleden op tyd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Andries Bauke Fopma omroeper en Arend Andries Fopma afslager beide wonende te Kampen als getuigen die met den comparant en my notaris deze acte onmiddelyk na voorlezing van het geheel hebben geteekend.

 

Niesje Prins woont in Kampen, Brunnepe (1880). Arend Rook woont in Kampen (1880). Het gezin van Niesje Prins en Arend Rook woont in IJsselmuiden (1880) en in Kampen (1883), vermoedelijk Brunnepe, wijk 5 nr. 145 aangezien Niesje Prins daar is overleden. Arend Rook woont in Kampen (1885, 1915). [56]

 

Arend Rook hertr. Kampen 11-11-1885 Aaltje Rook. Aaltje Rook is geb. Grafhorst 28-08-1867, zonder beroep (1885, 1919), ovl. Kampen 15-07-1919, dochter van Hendrik Rook en Hilligje Boer (Hilligjen Boer).

 

Aaltje Rook trouwt met haar oom. Zij is een dochter van Hendrik Rook, een broer van Arend Rook.

 

BS Kampen 11-11-1885: Hendrik Rook is veehouder. Hilligje Boer is zonder beroep. Hendrik Rook  is bij het huwelijk van Arend Rook en Aaltje Rook aanwezig en geeft zijn toestemming. Hilligje Boer is niet bij het huwelijk aanwezig. De woorden “,alhier tegenwoordig hunne toestemming gevende” zijn doorgehaald en in de marge staat: “de vader alhier tegenwoordig zijne toestemming gevende en tevens verklarende dat de toestemming der moeder is gevraagd geweest.” In de huwelijksakte staat: “Hebbende comparanten aan ons overgelegd afschrift van Zijner Majesteits besluit van zeventien October achttien honderd vijf en tachtig, nummer zes en twintig, waarbij hun met vrijstelling van het verbod van artikel acht en tachtig, nummer twee, van het Burgerlijk Wetboek, de vergunning tot het aangaan van dit huwelijk is verleend.

 

 

IXy HEIMERICH (HEIMERIG) PRINS (van VIIIo), geb. Kampen 11-11-1848, veerman (1876, 1877, 1880, 1884, 1887, 1890, 1892), landbouwer (1879), veehouder (1879, 1880, 1882, 1885, 1887, 1888, 1889), ovl. Binneneiland (Sevelingen) (gem. Kampen) 22-04-1892, tr. Kampen 21-12-1876

 

HENDRIKJE VAN ’T HUL, geb. Kampen 14-03-1848, zonder beroep (1876, 1877, 1879, 1880, 1882, 1885, 1887, 1888, 1889, 1892, 1901), veehoudster (1893), ovl. Sevelingen (gem. Kampen) 17-06-1901, dochter van Kornelis van ‘t Hul en Hendrikje Schilder.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 09-10-1877, ovl. Kampereiland, Sevelingen (gem. Kampen) 08-06-1887.

Cornelis Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 16-01-1879, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 30-01-1879.

Hendrikje Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 18-12-1880, volgt Xat.

Aalt Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 19-03-1882, ovl. Sevelingen (gem. Kampen) 31-08-1882.

Cornelia Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 08-01-1885, volgt Xau.

Aaltje Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 14-10-1887, ovl. Sevelingen (gem. Kampen) 03-02-1888.

Aaltje Prins, geb. Sevelingen (gem. Kampen) 15-02-1889, volgt Xav.

Heimerigje Prins, geb. Binneneiland (Sevelingen) (gem. Kampen) 09-08-1892, volgt Xaw.

 

Kornelis van ’t Hul is veehouder (1844, 1848), landbouwer (1876, 1893, 1901, 1902). Hendrikje Schilder is zonder beroep (1848, 1876, 1893, 1901).

 

BS Kampen 21-12-1876: Heimerig Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1868 en dat hij, na te zijn ingeloot, een plaatsvervanger heeft gesteld die op den 6 Mei 1868 is ingelijfd bij het 8 regiment infanterie en vervolgens uithoofde van geeindigden diensttijd uit den dienst is ontslagen op 5 Mei 1873.

 

Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen in Kampen (1876). Het gezin van Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul woont op het Kampereiland, wijk 5 nr. 415 (1877, 1879), in Kampen, Sevelingen, wijk 5 nr. 415 (1879), op het Kampereiland, wijk 5, nr. 415 (1879), in Kampen, Sevelingen, wijk 5 nr. 415 (1879), in Kampen (1880), in Kampen, Sevelingen, wijk 5 nr. 531 (1880, 1882, 1885, 1887, 1888, 1889), in Kampen (1884), in Kampen (1890, 1892), in Kampen, Binneneiland, Sevelingen (1892), vermoedelijk nr. 91 aangezien Heimerich Prins daar is overleden. [57]

 

foto van een tentwagen met een aangespannen paard en hooiberg op het kampereiland in kampen

Foto. Een tentwagen op Kampereiland.

 

foto van de veerpont over het ganzendiep bij seveningen op het kampereiland in kampen

Foto. De veerpont over het Ganzendiep bij Seveningen.

 

BS Kampen 17-01-1879: Heimerich Prins is door ziekte verhinderd de aangifte te doen van de geboorte van Cornelis Prins.

 

Hendrikje van ’t Hul hertr. Kampen 16-03-1893 Roelof de Groot. Roelof de Groot is geb. Kampen 18-02-1842, landbouwer (1869), hooiweger (1893), veerman (1902), zonder beroep (1926), ovl. Kampen 24-08-1926, zoon van Heimerich Hendriks de Groot en Jannegien Prins (zie VIIIj), wedn. van Hendrikje Selles.

 

Hendrikje van ’t Hul trouwt met een neef van Heimerich Prins.

 

Roelof de Groot tr. Kampen 25-11-1869 Hendrikje Selles. Hendrikje Selles is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 31-10-1849, zonder beroep (1869, 1891), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 01-12-1891, dochter van Willemina Gerrits Prins en Mense Klaas Selles, zie VIIIi

 

BS Kampen 25-11-1869: Roelof de Groot en Hendrikje Selles wonen te Kampen. De getuigen bij het huwelijk verklaren onder ede dat Wilhelmina Prins en Mense Selles, aldus genaamd in overlijdensacte der moeder van de bruid, dezelfde personen zijn, als in hare geboorte acte genoemde ouders Willemina Gerrits Prins en Mense Klasen Selles.

 

BS Kampen 17-06-1901: Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen. Zij is ovl. Sevelingen (gem. Kampen) 17-06-1901 in het huis staande in Kampen op Sevelingen nummer eenennegentig.

 

Roelof de Groot hertr. Kampen 10-07-1902 Gerritdina van Hoorn.

 

 

IXz JANTJE PRINS (van VIIIo), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-07-1856, dienstbode (1880), zonder beroep (1882, 1883, 1884, 1888, 1890), ovl. Rotterdam 05-02-1931, tr. Kampen 07-05-1880

 

LUCHIE (LUCH) VAN SCHELLEN, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 18-08-1851, timmerman (1880, 1882, 1883, 1884, 1890, 1892, 1893, 1900, 1907, 1908, 1916), zonder beroep (1930), ovl. Kampen 24-03-1930, zoon van Aart (Aart Luchies) van Schellen en Aaltje uit de Bulten.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje van Schellen, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 04-07-1882.

Hendrina van Schellen, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 23-10-1883.

Aart van Schellen, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 11-12-1884.

Aalt Jans van Schellen, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 22-10-1888.

Aalt Jans van Schellen, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 09-12-1890.

 

Aart van Schellen is boerenknegt (1838), timmerman (1851, 1880). Aaltje uit de Bulten is dienstbode (1838), zonder beroep (1851, 1858).

 

foto van Luchie van Schellen (1831-1930) en (vermoedelijk) Jantje Prins (1856-1931), foto uit ca. 1910.

 

Foto. Luchie van Schellen (1831-1930) en (vermoedelijk) Jantje Prins (1856-1931), foto uit ca. 1910. [57a]

 

BS Kampen 07-05-1880: Luchie van Schellen overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1871 en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te zyn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld.

 

Jantje Prins en Luchie van Schellen wonen in Kampen (1880). Het gezin van Jantje Prins en Luchie van Schellen woont in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 160 (1882, 1884, 1888), in Kampen (1884), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 161 (1883), in Kampen (1890), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 434 (1890), in Kampen (1892, 1893, 1900, 1930, 1931). [58]

 

BS Rotterdam 07-02-1931: Jantje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Rotterdam 05-02-1931, oud vier en zeventig jaren, geboren en wonende te Kampen, zonder beroep, weduwe van Luchie van Schellen, dochter van Aalt Prins en Aaltje Kragt, beiden overleden.

 

 

IXaa STIJNTJE PRINS (van VIIIo), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-09-1859, dienstbode (1884), zonder beroep (1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1916), ovl. Kampen 27-02-1916, tr. Kampen 01-05-1884

 

HENDRIK VAN DEN BOS, geb. Oldebroek 31-01-1854, veehouder (1884), arbeider (1884), tabakskerver (1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1919, 1925), zonder beroep (1943), ovl. Kampen 03-11-1943, zoon van Egbert van den Bos en Stiene van Winsum.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aalt van den Bos, geb. Kampen 29-11-1887.

Egbert van den Bos, geb. Kampen 02-04-1889.

Aalt van den Bos, geb. Kampen 09-01-1891.

Stijntje van den Bos, geb. Kampen 06-02-1892.

Aalt van den Bos, geb. Kampen 21-07-1893.

Aalt van den Bos, geb. Kampen 19-01-1895.

Egbert van den Bos, geb. Kampen 16-03-1896.

 

Egbert van den Bos is veehouder (1851, 1884), landbouwer (1854). Stiene van Winsum is zonder beroep (1884).

 

BS Kampen 01-05-1884: Hendrik van den Bos overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1874 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 7 Mei 1874 is ingelijfd, en uithoofde van geeindigden diensttijd op den 6 Mei 1879 uit den dienst is ontslagen.

 

Stijntje Prins en Hendrik van den Bos wonen in Kampen (1884). Het gezin van Stijntje Prins en Hendrik van den Bos woont in Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nr. 110 (1887, 1889), in Kampen, Koornmarkt (1891, 1892) en in Kampen, Groenestraat (1893, 1895, 1896). Hendrik van den Bos woont in Kampen (1943). [59]

 

&nbsnbsp;

IXab AALTJE PRINS (van VIIIo), geb. Sevelingen, Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1868, zonder beroep (1890, 1891, 1892, 1894, 1897, 1900, 1910, 1933), ovl. Amsterdam 09-05-1933, tr. Kampen 28-08-1890

 

CORNELIS WESTERA, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 15-11-1866, landbouwer (1890, 1891, 1892), veehouder (1894, 1897), arbeider (1900), veehoudersknecht (1910), ovl. Nieuwer-Amstel 14-12-1910, zoon van Gerrit Westera en Trijntje Boer.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Westera, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 06-03-1891.

Aalt Westera, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-07-1892.

Peter Westera, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 24-10-1894.

Trijntje Westera, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 18-01-1897.

b>Heimerig Westera, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 13-10-1900.

 

Gerrit Westera is veehouder (1852, 1866), landbouwer (1890), zonder beroep (1910). Trijntje Boer is zonder beroep (1866, 1890, 1910).

 

BS Kampen 28-08-1890: Cornelis Westera overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1886 en dat hij, na te zijn ingeloot, een nummerverwisselaar heeft gesteld, die op den 11 Mei 1886 is ingelijfd bij het 1: regiment huzaren en nog is dienende.

                                            

BS Kampen 28-08-1890: Aaltje Prins en Cornelis Westera wonen in Kampen (1890). Het gezin van Aaltje Prins en Cornelis Westera woont in Brunnepe (1891, 1892, 1894, 1897, 1900) en in Nieuwer-Amstel (1910). Aaltje Prins woont in Amsterdam (1933). [60]

 

Gerrit, Peter en Trijntje Westera trouwen in Nieuwer-Amstel. Heimerig Westera trouwt in Amsterdam.

 

 

IXac GEERTJE PRINS (van VIIIp), geb. Doornspijk 08-06-1806, ged. Oosterwolde (GD) 15-06-1806, arbeidster (1830), landbouwster (1852), ovl. Oldebroek 08-02-1852, tr. Oldebroek 05-03-1830

 

JAKOB BROUWER, geb. Oldebroek 25-11-1805, ged. Oldebroek 01-12-1805, boerenknecht (1829), bouwknecht (1830), landbouwer (1832, 1833, 1855, 1857), landman (1852), bouwman (1883), ovl. Oldebroek 01-10-1883, zoon van Albert Jakobs Brouwer en Jantje Hendriks Schut.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jantje Brouwer, geb. Oldebroek 22-05-1832.

Gerrit Brouwer, geb. Oldebroek 23-05-1833.

 

Oldebroek 01-12-1805: ged. Jacob, gebor. d. 25 Novemb., zoon van Albert Jacobsz en Jantje Hendriks. Getuige Grietje Jans Brouwer.

 

BS Oldebroek 05-03-1830: Jakob Brouwer overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1824, en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebben de te Zutphen, uit hoofde van te zyn onder de maat in 1824 voor een jaar is vrygesteld, hebbende hy, in 1825 gedesigneerd zynde, door nummerverwisseling aan zyne verpligting voldaan.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 560 Strepen.

Aangezigt

: Blozend

Voorhoofd

: smal

Oogen

: bruin

Neus

: ord

Mond

: klein

Kin

: rond

Haar

: &

Wenkbraauwen

: bruin

Merkbare teekenen

: -

 

BS Oldebroek 05-03-1830: Jakob Brouwer, wonende in Oldebroek, is kleinzoon van vaderszyde van Jacob Heymens en Hilletje Alberts, en van moederszyde van Hendrik Schut en Machteld Gerrits, alle landbouwers, in leven gewoond hebbende te Oldebroek.

 

De ouders van Jakob Brouwer zijn ovl. in 1812/1813 in het huis 112 in de Lapstreek in Oldebroek.

 

BS Oldebroek 05-03-1830: Geertje Prins is dochter van Gerrit Kobus Prins, in leven landbouwer, gewoond hebbende te Doornspijk en te Oldebroek begraven en van Marrigje Gerrits, thans genaamd Marrigje van de Streek, landbouwster, wonende te Oldebroek.

 

Geertje Prins en Jakob Brouwer wonen in Oldebroek (1830). Het gezin van Geertje Prins en Jakob Brouwer woont in Oldebroek, Zwarteweg nr. 222 (1832, 1833), in Oldebroek (1852). Jacob Brouwer woont in Oldebroek (1855, 1883). [61]

 

Geertje Prins is begr. 12-02-1852 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse.

 

Jakob Brouwer hertr. Oldebroek 19-05-1855 Mergje ten Hove. Mergje ten Hove is geb. Kamperveen 08-01-1815, landbouwster (1855), ovl. Elburg 25-11-1888, dochter van Jan Willems ten Hove en Dirkien Aalts van Wijhe.

 

BS Oldebroek 19-05-1855: Diverse getuigen, door de kantonrechter van Elburg ondervraagd, hebben eenparig verklaard zeer wel te weten, dat den Comparant, Jacob Brouwer, zoon van den Echtelieden Albert Jacobs Brouwer en Jantjen Hendriks, is geboren te Oldebroek in den maand November achttien honderd en vijf.

 

BS Elburg 27-11-1888: Marrigje ten Hove, dochter van Jan ten Hove en Dirkje van Weije, is ovl. Elburg 25-11-1888.

 

 

IXad HENDRIKA PRINS (van VIIIr),  geb. Kampen 09-06-1843, zonder beroep (1867, 1868, 1869, 1873, 1875, 1879, 1922), ovl. Kampen 11-06-1922, tr. Kampen 27-06-1867

 

ANTHONIJ (ANTONIJ, ANTHONIE) BESSEM, geb. Kampen 28-03-1843, sigarenfabrikant (1867, 1894, 1901), koopman (1867), fabriekant (1868, 1869, 1870, 1873, 1874, 1875), fabrikant (1879), ovl. Groningen 15-04-1901, zoon van Jan Bessem en Magdalena Gerharda Schoonhoven.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Magdalena Gerharda Bessem, geb. Kampen 15-09-1868.

Petrus Bessem, geb. Kampen 12-10-1869.

Jan Bessem, geb. Kampen 31-05-1873.

Hendrika Bessem, geb. Kampen 15-03-1875.

Hendrikus Bessem, geb. Kampen 03-04-1879.

 

Jan Bessem is bakkersknegt (1839), veehouder (1843), stalhouder (1866). Magdalena Gerharda Schoonhoven is zonder beroep (1843, 1866, 1867).

 

BS Kampen 27-06-1867: In één van de huwelijksbijlagen staat onjuist dat Anthonij Bessem is geb. Kampen 27-03-1843.

 

BS Kampen 27-06-1867: Antonij Bessem overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1863 en dat het lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Hendrika Prins en Anthonij Bessem wonen in Kampen (1867). Het gezin van Hendrika Prins en Anthonij Bessem woont in Kampen, Oudestraat, wijk 2 nr. 352 (1868, 1869), in Kampen (1870), in Kampen, Oudestraat, wijk 2 nr. 387 (1873, 1875), in Kampen, Burgwal, wijk 3 nr. 282 en in Kampen (1901). Hendrika Prins woont in Kampen (1922). [62]

 

BS Groningen 16-04-1901: Antonij Bessem woont te Kampen. Onder andere Willem Vliegenthart, predikant, voorzitter van het Bestuur van het Diaconessenhuis, doet aangifte van het overlijden. Antonij Bessem is ovl. Groningen 15-04-1901 binnen deze gemeente in voornoemd gesticht.

 

 

IXae TIJMEN JOHANNES PRINS (van VIIIr), geb. Kampen 10-04-1846, handelsreiziger (1870, 1871), fabriekant (1874, 1876), fabrikant (1879), sigarenfabrikant (1882, 1884), reiziger (1889), zonder beroep (1903), winkelier (1907), handelsagent (1908), zonder beroep (1908, 1929), ovl. Kampen 25-04-1929, tr. Kampen 02-06-1870

 

GRIETJE VAN PUTTEN, geb. Kampen 06-01-1847, zonder beroep (1870, 1871, 1874, 1876, 1879, 1882, 1884, 1889, 1903), winkelierster (1907), ovl. Kampen 12-03-1907, dochter van Wouter van Putten en Jentje (Jentjen) Schipper.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Frederika Johanna Prins, geb. Kampen 18-08-1871, volgt Xax.

Jacob Hermanus Prins, geb. Kampen 26-01-1874, ovl. Kampen 27-12-1876.

Wouter Prins, geb. Kampen 28-09-1876, volgt Xay.

Reijer Prins, geb. Kampen 17-05-1879, volgt Xaz.

Jentjen Prins, geb. Kampen 18-01-1882, zonder beroep (1908), ovl. Vlissingen 20-05-1908.

Hendrika Antonia Prins, geb. Kampen 14-02-1884, ovl. Kampen 19-07-1889.

 

Wouter van Putten is zonder beroep (1847), molenaar (1870), koopman (1871, 1874, 1876, 1882).

 

Jentje Schipper is zonder beroep (1870).

 

foto van Tijmen Johannes Prins (1846-1929), lid van de  
vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in Kampen, 1871, foto uit ca. 1870-1880.

 

Foto. Tijmen Johannes Prins (1846-1929), lid van vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in Kampen, 1871, foto uit ca. 1870-1880. [62a]

 

Tijmen Johannes Prins en Grietje van Putten wonen in Kampen (1870). Het gezin van Tijmen Johannes Prins en Grietje van Putten woont in Kampen, Graafschap, wijk 1 nr. 399 (1871, 1874, 1876, 1879), in Kampen, Graafschap wijk 1 nr. 442 (1882, 1884), in Kampen (1885), in IJsselmuiden (1885, 1886, 1887, 1888), in Kampen (1888), in Kampen (1889), vermoedelijk Broederstraat, wijk 3 nr. 158 aangezien Hendrika Antonia Prins daar is overleden, in Kampen (1889-1907), in Kampen (1907), vermoedelijk Broederstraat 7 aangezien Grietje van Putten daar is overleden. Tijmen Johannes Prins woont in Kampen (1907-1910), in IJsselmuiden (1910-1913), in Kampen (1913-1925), in Haarlem, Cleverlaan 151 (1925) en in Kampen (1925-1929). [63]

 

BS Vlissingen 21-05-1908: Jentjen Prins woont in Kampen. Zij is ovl. Vlissingen 20-05-1908.

 

 

IXaf TIJMEN PRINS (van VIIIt), geb. Epe 30-12-1827, landbouwer (1864, 1865, 1868, 1879, 1884, 1899, 1900), ovl. Epe 10-03-1900, tr. Epe 17-12-1864

 

ALIJDA NIEUWENHUIS, geb. Epe 16-06-1825, zonder beroep (1864), landbouwster (1865, 1868, 1884), ovl. Epe 10-02-1884, dochter van Gerhardus Nieuwenhuis en Hendrikjen Kerkelink.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerhardus Hendrikus Prins, geb. Epe 17-12-1865, landbouwer (1938), ovl. Epe 26-12-1938.

Hendrik Jan Prins, geb. Epe 17-03-1868, volgt Xba.

 

Gerhardus Nieuwenhuis is kleermaker (1825).

 

BS Epe 17-12-1864: Tijmen Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Epe voor de lichting van 1846 en dat het lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Tijmen Prins en Alijda Nieuwenhuis wonen in Epe (1864). Het gezin van Tijmen Prins en Alijda Nieuwenhuis woont in Epe (1865, 1868, 1884). Tijmen Prins woont in Epe (1899, 1900). [64]

 

BS Epe 28-12-1938: Gerhardus Hendrikus Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 26-12-1938 in deze gemeente.

 

 

IXag JANNA PRINS (van VIIIt), geb. Epe 13-11-1836, dienstmeid (1871), zonder beroep (1872, 1923), ovl. Epe 22-03-1923, tr. Heerde 28-10-1871

 

JOACHIM MONTIZAAN (JOACHIM MONTISAAN, JOACHUM MONTISAAN, JOACHUM MONTIZAAN), geb. Boxtel 30-01-1820, horologiemaker (1857, 1872), horologienmaker (1871, 1872), ovl. Heerde 21-05-1872, zoon van Dirk Montisaan en Johanna Born, wedn. van Anneke Born.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Joachima Johanna Montizaan, geb. Heerde 29-08-1872.

 

Joachim Montisaan tr. Heerde 14-11-1857 Anneke Born. Anneke Born is geb. Boxtel 08-12-1818, dienstmeid (1857), zonder beroep (1863, postume vermelding 1872), ovl. Heerde 27-03-1863, dochter van Aaltje Born en NN NN.

 

Johanna Born is buiten beroep (1857), zonder beroep (1871, 1872).

 

Janna Prins woont in Epe (1862) en in Heerde (1862, 1871). Joachim Montisaan woont in Heerde (1857), in Heerde, in het dorp (1863) en in Heerde (1871). Het gezin van Janna Prins en Joachim Montisaan woont in Heerde, in het dorp (1872). Janna Prins woont in Heerde, in het dorp (1872), in Heerde (1872-1899), in Epe, kom E 106 (1899) en in Epe (1923). [65]

 

BS Heerde 28-10-1871: Hendrik Prins en Dirk Montisaan zijn ovl. te Heerde. Hendrika Bruin en Johanna Born zijn beiden zonder beroep en wonen te Epe. In de huwelijksakte staat:  En verklaarde de Bruidegom, en welke verklaring door zijn broeder en de beide laatstgenoemde getuigen werd bevestigd, dat zijn naam is Joachum Montisaan zoo als die in zijne geboorte acte staat , en niet Joachim Montizaan, zoo als die voorkomt in de overlijdesacte zijner vroegere Echtgenoote.

 

BS Heerde 30-08-1872: Een vroedvrouw verklaart dat Janna Prins, zonder beroep, sedert drie maanden weduwe van Joachum Montizaan is bevallen. Joachima Johanna Montizaan is geb. Heerde 29-08-1872 ten haren woonhuize, in de wijk Dorp Heerde dezer gemeente.

 

In het gezin van Joachim Montisaan woont ook diens ongetrouwde broer Johannes Montizaan, geb. Boxtel 24-05-1822, klompenmaker (1857, vóór 1880) en landbouwer (na 1880). Deze Johannes was niet getrouwd. Janna Prins en hij blijven bij elkaar van 1872 tot 1911.

 

Op 14-02-1899 vertrekken Janna Prins en Johannes Montizaan naar Epe alwaar zij gaan wonen op het adres Kom E 106. De dochter van Janna Prins en Joachim Montizaan had bij haar huwelijk in 1894 al het huis verlaten. Johannes Montizaan, zonder beroep (1911), is ovl. Epe 19-02-1911.

 

Na het overlijden van Johannes Montizaan gaat Janna Prins inwonen bij haar neef Hendrik Jan Prins, zie Xba.

 

 

IXah HENDRIKUS PRINS (van VIIIt), geb. Epe 20-01-1847, landbouwer (1872, 1873, 1875, 1877, 1879, 1883, 1884, 1906), daglooner (1895, 1905, 1906), ovl. Epe 23-04-1906, tr. Epe 06-01-1872

 

EGBERTJE VAN LAAR, geb. Vaassen (gem. Epe) 23-02-1849, landbouwster (1872, 1873, 1875, 1877, 1879), ovl. Vaassen (gem. Epe) 30-06-1879, dochter van Lammert van Laar en Derkje Bosch.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Lammert Prins, geb. Vaassen (gem. Epe) 02-08-1872, kleermaker (1895), ovl. Vaassen (gem. Epe) 01-11-1895.

Hendrik Jan Prins, geb. Vaassen (gem. Epe) 12-09-1873, zonder beroep (1883), ovl. Vaassen (gem. Epe) 03-06-1883.

Dirk Prins, geb. Vaasen (gem. Epe) 21-09-1875, volgt Xbb.

Jannes Prins, geb. Vaassen (gem. Epe) 29-01-1877, ovl. Vaassen (gem. Epe) 07-10-1884.

Hendrikus Prins, geb. Vaassen (gem. Epe) 15-04-1879, zonder beroep (1879), ovl. Vaassen (gem. Epe) 06-09-1879.

 

Lammert van Laar is schutter (1837), koopman (1849), gepensionnierde (1859). Derkje Bosch is doende huiswerk (1837), landbouwster (1872, 1879).

 

BS Epe 06-01-1872: Hendrikus Prins en Egbertje van Laar wonen te Vaassen onder Epe. Hendrikus Prins verklaart onder eede, dat de naam zijner moeder in de overlijdensacte van zijn vader verkeerdelijk vookomt als Hendrika de Bruin, daar zij was genaamd Hendrika Bruin, zooals in de geboorteacte terecht voorkomt.

 

BS Epe 06-01-1871: Hendrikus Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Epe voor de lichting van 1867 en dat het lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

 

Hendrikus Prins woont in Epe, Vaassen (1871, 1872). Egbertje van Laar woont in Epe, Vaassen (1872). Het gezin van Hendrikus Prins en Egbertje van Laar woont in Epe, Vaassen (1872, 1873, 1875, 1877, 1879). Hendrikus Prins woont in Epe, Vaassen (1879, 1883, 1884, 1895) en in Epe (1905, 1906). [66]

 

 

IXai STIJNTJE PRINS (van VIIIz), geb. Broekdijk (gem. Oldebroek) 24-05-1832, dienstmaagd (1853), dagloonster (1862, 1865, 1866, 1867, 1874), landbouwster (1872), ovl. Oldebroek 22-12-1874, tr. Oldebroek 23-09-1853

 

GERRIT STAAL, geb. Oldebroek 25-04-1826, boerenknecht (1853), daglooner (1858, 1862, 1865, 1867, 1876), dagloner (1866), landbouwer (1872), ovl. Oldebroek 10-03-1876, zoon van Jan Staal en Aaltje Flier.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan Staal, geb. Oldebroek 17-09-1858.

Aaltje Staal, geb. Oldebroek 27-04-1862.

Dirkje Staal, geb. Oldebroek 25-09-1865.

Hendrikje Staal, geb. Oldebroek 10-04-1868.

Kornelis Staal, geb. Oldebroek 14-10-1872.

 

Jan Staal is klompenmaker (1826), daglooner (1853, 1865, 1872), landbouwer (1876). Aaltje Flier is dienstmeid (1826), dagloonster (1853), landbouwster (1876).

 

In 1853 trouwen Stijntje Prins en Gerrit Staal in Oldebroek. Zij kunnen niet de kosten voldoen voor het aanvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand en overleggen beiden een verklaring van onvermogen. Gerrit Staal ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Oldebroek 23-09-1853: De burgemeester der stad Kampen Certificeert bij dezen, op het getuigenis van Gerrit van Dyk en Jan van Dyk beide alhier woonachtig dat de Persoon van Gerrit Staal mede alhier woonachtig onvermogend is om de kosten der Acten en Intrumenten te kunnen betalen, benoodigd tot het voltrekken van een wettig Huwelijk, en dat dezelve mitsdien is vallende in de termen der Wet van Zijne Koninglijke Hoogheid, in dato den 9 Maart 1815 No. 13, houdende bepalingen tot het wegnemen van penunciële bezwaren bij het voltrekken der Huwelijken van behoeftige Personen; zijnde dezelve ook in geene der Rijksbelastingen aangeslagen. Kampen, den 15 Augustus 1853.

 

BS Oldebroek 23-09-1853: Verklaring van Onvermogen. De Burgemeester der Gemeente Oldebroek verklaart bij deze, op getuigenis van Evert van Dieren van beroep daglooner en Gerrit Stoffer, van beroep daglooner beide inwoners dezer Gemeente, dat Stijntje Prins van beroep dienstmaagd wonende in deze Gemeente, onvermogend is tot het betalen der kosten tot het verkrijgen der benoodigde stukken tot het aangaan van een huwelijk en alzoo valt in der termen der wet van den 3 october 1843 (Staatsblad No 47.). Oldebroek, den zesentwintig Augustus 1853.

 

BS Oldebroek 23-09-1853: Gerrit Staal overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1845 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 545 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: smal

Oogen

: bruin

Neus

: spits

Mond

: gewoon

Kin

: plat

Haar

: licht bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

BS Oldebroek 23-09-1853: Vier getuigen verklaren dat Hendrik Jans Prins, echtgenoot van Aaltje Doornweerd dezelfde is als Hendrik Prins, echtgenoot van Aaltje Doornewaard en dat Aaltje Doornweerd echtgenoot van Hendrik Jans Prins dezelfde is als Aaltje Doornewaard echtgenoot van Hendrik Prins, zie Bijlage 5. Akte van bekendheid inzake Stijntje Prins, 30-08-1853.

 

Stijntje Prins woont in Oldebroek (1853). Gerrit Staal woont in Kampen (1853). Het gezin van Stijntje Prins en Gerrit Staal woont in Oldebroek (1858, 1862, 1865, 1867, 1868, 1874). Gerrit Staal woont in Oldebroek (1876). [67]

 

Stijntje Prins is begr. 24-12-1874 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, vierde klasse. Gerrit Staal is daar begr. 14-03-1876, derde klasse.

 

 

IXaj WILHELMINA PRINS (van VIIIab), geb. Oldebroek 18-03-1831, landbouwster (1856, 1861, 1863, 1864, 1865, 1891, 1902), dagloonster (1860, 1866, 1869, 1871), zonder beroep (1894, 1896), ovl. Oldebroek 12-07-1902, tr. Oldebroek 03-05-1856

 

GERRIT SCHOONDERBEEK, geb. Oldebroek 03-07-1828, dagloner (1856, 1871), landbouwer (1856, 1857, 1858, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1883), daglooner (1860, 1866, 1869), arbeider (1879), ovl. Oldebroek 28-07-1883, zoon van Dries Schoonderbeek en Fennetje Bonneveld.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Fennetje (Fennetjen) Schoonderbeek, geb. Oldebroek 18-02-1857.

Dries Schoonderbeek, geb. Oldebroek 23-05-1858.

Driesje Schoonderbeek, geb. Oldebroek 15-02-1860.

Willem Schoonderbeek, geb. Oldebroek 06-08-1861.

Berend Schoonderbeek, geb. Oldebroek 06-12-1862.

Wilhelmina Schoonderbeek, geb. Oldebroek 05-11-1864.

Wilhelmina Schoonderbeek, geb. Oldebroek 19-01-1866.

Jan Willem Schoonderbeek, geb. Oldebroek 27-12-1869.

 

Dries Schoonderbeek is landbouwer (1828, 1835). Fennetje Barneveld is zonder beroep (1856).

                                         

BS Oldebroek 05-07-1828: Dries Schoonderbeek woont in Oldebroek in het huis no. 72 rot Broekdijk.

 

BS Oldebroek 30-05-1835: Dries Schoonderbeek is ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 30-05-1835 in deze Gemeente in de Buurschap de Broekdijk in het huis No. 81.

 

BS Oldebroek 03-05-1856: Gerrit Schoonderbeek overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1847 en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Zutphen, uithoofde van te zijn eenig kind, finaal is vry gesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 696 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: hoog

Oogen

: blaauw

Neus

: klein

Mond

: gewoon

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

Wilhelmina Prins en Gerrit Schoonderbeek wonen in Oldebroek (1856). Het gezin van Wilhelmina Prins en Gerrit Schoonderbeek woont in Oldebroek (1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1864, 1866, 1869, 1883). Wilhelmina Prins woont in Oldebroek (1902). [68]

 

Wilhelmina Schoonderbeek tr. Oldebroek 08-05-1891 Dries Bakker. Dries Bakker, geb. Oldebroek 12-07-1865, zoon van Jannetje Prins en Willem Bakker, is haar halve neef.

 

Gerrit Schoonderbeek is begr. 01-08-1883 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, derde klasse. Wilhelmina Prins is daar begr. 16-07-1902, derde klasse.

 

 

IXak JANNETJE PRINS (van VIIIab), geb. Oldebroek 28-07-1838, landbouwster (1861, 1862, 1865, 1887, 1889), ovl. Oldebroek 24-01-1889, tr. Oldebroek 30-03-1861

 

WILLEM BAKKER, geb. Oldebroek 13-10-1826, landbouwer (1861, 1862, 1865, 1887, 1891, 1892), zonder beroep (1902), ovl. Oldebroek 03-01-1902, zoon van Diesmer Bakker en Hannisje van het IJssel.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Diesmer Bakker, geb. Oldebroek 23-11-1862.

Dries Bakker, geb. Oldebroek 12-07-1865.

 

Diesmer Bakker is bouwknecht (1822), landbouwer (1826, 1837, 1839). Hannisje van het IJssel is landbouwster (1822).

 

BS Oldebroek 30-03-1861: Willem Bakker overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1845 en dat hij, na te zijn ingeloot, is ingelijfd geworden bij het 7e regiment Infanterie den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 606 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: laag

Oogen

: blaauw

Neus

: groot

Mond

: id

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

 

Willem Bakker is een kleinzoon van Elizabeth Hendriks Prins, zie VIIy.  Jannetje Prins en Willem Bakker hebben Tijmen Hendriks Prins en Elisabeth Aalts Steenbergen als gemeenschappelijke voorouders.

 

Jannetje Prins en Willem Bakker wonen in Oldebroek (1861). Het gezin van Jannetje Prins en Willem Bakker woont in Oldebroek (1862, 1865, 1889). Willem Bakker woont in Oldebroek (1902). [69]

 

Dries Bakker tr. Oldebroek 08-05-1891 Wilhelmina Schoonderbeek. Wilhelmina Schoonderbeek, geb. Oldebroek 19-01-1866, is zijn halve nicht.

 

Jannetje Prins is begr. 29-01-1889 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Willem Bakker daar is begr. 08-01-1902, derde klasse.

 

 

IXam EESJE PRINS (van VIIIab), geb. Oldebroek 23-04-1841, zonder beroep (1894, 1914), ovl. Wezep (gem. Oldebroek) 23-02-1914, tr. Oldebroek 26-04-1894

 

JAKOB LUCASSEN, geb. Oldebroek 11-07-1845, koopman (1894), zonder beroep (1919) ovl. Oldebroek 25-06-1919, zoon van Hendrik Jan Lucassen en Batje Dekker.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Hendrik Jan Lucassen is heerenkrecht (1830), daglooner (1844, 1845, 1848). Batje Dekker is dienstmeid (1830).

 

Eesje Prins trouwt met haar zwager.

 

Eesje Prins en Jakob Lucassen wonen in Oldebroek (1894). Het gezin van Eesje Prins en Jakob Lucassen woont in Oldebroek, Wezep (1914). Jakob Lucassen woont in Oldebroek (1919). [70]

 

Eesje Prins is begr. 27-02-1914 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, eerste klasse. Jacob Lucassen is daar begr. 30-06-1919.

 

 

IXan WOBBETJE (HOBBETJE) PRINS (van VIIIab), geb. Oldebroek 31-01-1843, landbouwster (1880, 1881, 1882, 1884), zonder beroep (1917), ovl. Wezep (gem. Oldebroek) 15-11-1917, tr. Oldebroek 06-03-1880

 

LAMMERT LUCASSEN, geb. Oldebroek 01-11-1848, landbouwer (1880, 1881, 1882, 1884), koopman (1901), zonder beroep (1924), ovl. Oldebroek 27-11-1924, zoon van Hendrik Jan Lucassen en Batje Dekker.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

een levenloos geboren dochter, geb. Oldebroek 07-03-1881.

Batje Lucassen, geb. Oldebroek 11-06-1882.

Dries Lucassen, geb. Oldebroek 28-04-1884.

 

Hendrik Jan Lucassen is heerenkrecht (1830), daglooner (1844, 1845, 1848). Batje Dekker is dienstmeid (1830).

 

Wobbetje Prins en Lammert Lucassen wonen in Oldebroek (1880). Het gezin van Wobbetje Prins en Lammert Lucassen woont in Oldebroek (1881, 1882, 1884) en in Oldebroek, Wezep (1917). Lammert Lucassen woont in Oldebroek, wijk S nr. 51 (1924). [71]

 

Wobbetje Prins is begr. 19-11-1917 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, tweede klasse. Lammert Lucassen is daar begr. 01-12-1924, tweede klasse.

 

 

IXao HENDRIK PRINS (van VIIIab), geb. Oldebroek 27-08-1845, landbouwer (1880, 1887, 1889, 1890, 1903), ovl. Oldebroek 04-01-1903, tr. Oldebroek 21-01-1887

 

ALBERDINA MULDER, geb. Oldebroek 06-04-1855, landbouwster (1887, 1889, 1890, 1917), zonder beroep (1943), ovl. Oldebroek 02-01-1943, dochter van Jan Mulder en Geesje Scholten.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

een levenloos geboren zoon, geb. Oldebroek 13-12-1887, begr. 17-12-1887 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, derde klasse.

Dries Prins, geb. Oldebroek 22-01-1889, ovl. Oldebroek 18-04-1890, begr. 22-04-1890 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, derde klasse.

Geesje Prins, geb. Oldebroek 07-03-1890, volgt Xbc.

 

Jan Mulder is landbouwer (1852, 1855, 1887). Geesje Scholten is landbouwster (1852).

 

BS Oldebroek 21-01-1887: Lammert Lucassen overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1868 en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van broeder in dienst van de dienst is vrijgesteld.

 

Hendrik Prins en Alberdina Mulder wonen in Oldebroek (1887). Het gezin van Hendrik Prins en Alberdina Mulder woont in Oldebroek (1887, 1889, 1890, 1903). Alberdina Mulder woont in Oldebroek (1917, 1943). [72]

 

Hendrik Prins is begr. 08-01-1903 op de tweede oude begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, tweede klasse.

 

 

IXap WILLEMINA PRINS (van VIIIac), geb. Oldebroek 15-09-1832, landbouwster (1850, 1860), zonder beroep (1892), ovl. Oldebroek 04-04-1892, tr. Oldebroek 11-02-1860

 

GERRIT JAN BARNEVELD, geb. Oldebroek 31-10-1830, landbouwer (1860), zonder beroep (1916), ovl. Zutphen 11-12-1916, zoon van Jan Barneveld en Dirkje Harthof (Herthof).

 

Jan Barneveld is landbouwer (1813, 1830, 1844). Dirkje Harthof is zonder beroep (1813), landbouwster (1844, 1860).

 

BS Oldebroek 01-11-1830: Gerrit Jan Barneveld is geb. Oldebroek 31-10-1830 aan de Geldersedijk no 434.

 

BS Oldebroek 11-02-1860: Gerrit Jan Barneveld overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1849 en dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Zutphen, uithoofde van het pasporteren van drie broeders, finaal van de dienst is vry gesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 650 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: laag

Oogen

: bruin

Neus

: gewoon

Mond

: groot

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Willemina Prins woont in Oldebroek, Lapstreek en Stuivezand nr. 2 (1850). Willemina Prins en Gerrit Jan Barneveld wonen in Oldebroek (1860). Het gezin van Willemina Prins en Gerrit Jan Barneveld woont in Oldebroek (1892. Gerrit Jan Barneveld woont in Oldebroek (1916). [73]

 

Willemina Prins is Nederlands-Hervormd (1850). [74]

 

Willemina Prins is begr. 09-04-1892 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse.

 

 

IXaq AALTJE PRINS (van VIIIac), geb. Oldebroek 11-06-1834, landbouwster (1850, 1860, 1864, 1895), ovl. Oldebroek 18-02-1895, tr. Oldebroek 11-02-1860

 

GERRIT JAN VAN BOVEN, geb. Oldebroek 20-10-1823, dienstknecht (vóór 1860), boerenknecht (1860), landbouwer (1864, 1866, 1908), ovl. Stuivezand (gem. Oldebroek) 19-11-1908, zoon van Peter  van Boven en Jacobje (Jacobjen) Koele.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Batje van Boven, geb. Oldebroek 07-08-1864.

 

Peter van Boven is dagloner (1823). Jakobje Koele is dagloonster (1860).

 

BS Oldebroek 11-02-1860: Gerrit Jan van Boven overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1842 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 497 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: breed

Oogen

: blaauw

Neus

: gewoon

Mond

: klein

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Aaltje Prins woont in Oldebroek, Lapstreek en Stuivezand nr. 2 (1850). Gerrit Jan van Boven is dienstknecht bij de ouders van Aaltje Prins (vóór 1860). Aaltje Prins en Gerrit Jan van Boven wonen in Oldebroek (1860). Het gezin van Aaltje Prins en Gerrit Jan van Boven woont in Oldebroek (1864, 1866, 1895). Gerrit Jan van Boven woont in Oldebroek, Stuivezand (1908). [75]

 

Aaltje Prins en Gerrit Jan van Boven zijn Nederlands-Hervormd (1850). [76]

 

Aaltje Prins is begr. 22-02-1895 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse.

 

 

IXar JANNETJE PRINS (van VIIIac), geb. Oldebroek 15-06-1836, landbouwster (1850, 1859), zonder beroep (1902), ovl. Oldebroek 06-12-1902, tr. Oldebroek 19-11-1859

 

WILLEM VAN DER MATEN, geb. Oldebroek 06-06-1827, landbouwer (1859, 1876), ovl. Oldebroek 10-10-1876, zoon van Hendrik van der Maten en Jantje van het Hul.

 

Hendrik van der Maten is landbouwer (1827).

 

BS Oldebroek 19-11-1859: Willem van der Maten overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1846 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

 

Lengte

: 1 El 657 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: laag

Oogen

: bruin

Neus

: gewoon

Mond

: id

Kin

: rond

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Jannetje Prins woont in Oldebroek, Lapstreek en Stuivezand nr. 2 (1850). Jannetje Prins en Willem van der Maten wonen in Oldebroek (1859). Het gezin van Jannetje Prins en Willem van der Maten woont in Oldebroek (1876). Jannetje Prins woont in Oldebroek (1902). [77]

 

Jannetje Prins is Nederlands-Hervormd (1850). [78]

 

Willem van der Maten is begr. 14-10-1876 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Jannetje Prins is daar begr. 10-12-1902, derde klasse.

 

 

IXas HARMPJE PRINS (van VIIIac), geb. Oldebroek 17-03-1841, schooll (1850), landbouwster (1866, 1867, 1868, 1870, 1872, 1876, 1877, 1879), ovl. (?), tr. Oldebroek 16-02-1866

 

BEREND VAN DE ZIEL, geb. Oldebroek 29-11-1839, landbouwer (1866, 1867, 1868, 1870, 1872, 1876, 1877, 1879), ovl. (?), zoon van Albert van de Ziel en Willempje Gerrits Koning.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Batje van de Ziel, geb.  Oldebroek 21-02-1867.

Goossen van der Ziel, geb. Oldebroek 16-11-1868.

Willempje van der Ziel, geb. Oldebroek 28-03-1870.

Goossen van der Ziel, geb. Oldebroek 20-05-1872.

Willempje van de Ziel, geb. Oldebroek 27-12-1876.

Willempje van de Ziel, geb. Oldebroek 28-03-1879.

 

Albert van der Ziel is bouwknecht (1823), daglooner (1839, 1843). Willempje Gerrits Koning is dienstmeid (1823), dagloonster (1843).

 

BS Oldebroek 16-02-1866: Berend van de Ziel overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1858 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

 

Harmpje Prins woont in Oldebroek, Lapstreek en Stuivezand nr. 2 (1850). Harmpje Prins en Berend van de Ziel wonen in Oldebroek (1866). Het gezin van Harmpje Prins en Berend van de Ziel woont in Oldebroek (1867, 1868, 1870, 1872, 1876, 1877, 1879). [79]

 

Harmpje Prins is Nederlands-Hervormd (1850). [80]

 

 

Noten bij Generatie IX

 

1. BS Kampen 24-01-1833: Jacobus Prins is alhier boerenknecht wonende onder de gemeente van Kampen en Liebigjen Hendriks Dekker is dienstbode te Kampen. BS Grafhorst 28-07-1838: Kobus Prins en Lubbigje Hendriks Dekker wonen in Grafhorst. BS Grafhorst 17-05-1841: Kobus Prins en Liebegje Dekker wonen in Grafhorst. BS Grafhorst 27-05-1844: Kobus Prins en Libigje Dekker wonen in Grafhorst. BS Grafhorst 11-08-1847: Kobus Aalt Prins en Libigje Dekker wonen in Grafhorst. BS Grafhorst 08-03-1850: Kobus Prins woont in Grafhorst, Libbigje Dekker woont in de kom dezer gemeente nommer 14. BS Kampen 25-10-1850: Kobus Prins woont te Grafhorst. BS Grafhorst 06-01-1853: Kobus Prins en Libbigje Dekker wonen in Grafhorst. Libigje Dekker is bevallen in Grafhorst, nommer vier en zeventig. BS Kampen 05-02-1857: Kobus Prins en Libigje Dekker wonen te Grafhorst. Libigje Dekker ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart haar naam niet te kunnen teekenen, als zulks in het geheel niet geleerd hebbende. BS Kampen 21-04-1859: Kobus Prins en Libigje Hendriks Dekker wonen te Grafhorst. Libigje Hendriks Dekker ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart haar naam niet te kunnen teekenen als zulks in het geheel niet geleerd hebbende. BS Grafhorst 15-09-1859: Kobus Prins en Lubbigje Hendriks Dekker wonen te Grafhorst. Lubbigje Hendriks Dekker ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet het schryven geleerd hebbende. BS Grafhorst 29-06-1861: Kobus Prins en Liebegje Dekker wonen te Grafhorst. Liebegje Dekker ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen teekenen als geen schryven geleerd hebbende. BS Grafhorst 07-02-1867: Kobus Prins en Libigje Dekker wonen te Grafhorst. Libigje Dekker ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende. BS Grafhorst 19-08-1868: Kobus Prins en Libigje Dekker wonen te Grafhorst. Gerrit Prins is ovl. Grafhorst 18-08-1868 in het huis staande binnen de kom dezer gemeente, nommer negentig. BS Grafhorst 12-11-1882: Lubbigje Dekker, gehuwd met Kobus Prins, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Genemuiden en wonende te Grafhorst, zijnde de namen der ouders de aangevers onbekend is ovl. Grafhorst 11-11-1882 in het huis staande binnen de kom der gemeente Grafhorst, genummerd twintig. BS IJsselmuiden 30-10-1884: Kobus Prins woont te Grafhorst. BS Grafhorst 22-11-1888: Kobus Aalt Prins woont te Grafhorst. BS Grafhorst 16-02-1903: Jacobus Prins woont te Grafhorst. Hij is ovl. Grafhorst 16-02-1903 in het huis staande te Grafhorst, Wijk één, nommer vier en twintig.

2. Zie noot 1.

2a. Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste der scholen. Te Groningen, bij M. Smit 1843. Facsimile 1972.

3. BS Kampen 25-10-1850: Egbert Prins en Aaltjen Boer wonen te Kampen. BS Kampen 10-03-1851: Aaltjen Boer woont te Brunnepe gemeente Kampen Letter C nummer drie en vijftig. BS Kampen 05-01-1853: Aaltjen Boer woont te Brunnepe gemeente Kampen Letter C nummer zeventig.BS Kampen 17-11-1855: Aaltjen Boer woont te Brunnepe gemeente Kampen Letter C nummer zeventig. BS Kampen 26-04-1858: Aaltjen Boer woont te Brunnepe gemeente Kampen Letter C nummer zeventig. BS Kampen 24-10-1860: Aaltjen Boer woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf nummer honderd drie en zestig. BS Kampen 04-05-1863: Aaltjen Boer woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf nummer honderd drie en zestig. BS Kampen 15-05-1871: Adolf Prins, wonende op het Eiland, gemeente Kampen, is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 13-05-1871 in het huis staande op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer twee en vijftig. BS Kampen 08-06-1882: Egbert Prins en Aaltjen Boer wonen te Kampen. BS Kampen 22-11-1882: Aaltjen Boer is ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 21-11-1882 in het huis staande in Kampen, op het Binnen-Eiland, wijk vijf nummer vijf honderd vijf en tachtig.

4. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 318.            

5. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 154.

6. BS Kampen 08-02-1883: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kampen 22-11-1883: Egbert Prins woont te Kampen. Annigjen Bosch woont te Wilsum. BS Genemuiden 08-03-1894: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kampen 21-01-1895: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kamperveen 28-08-1899: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kampen 02-04-1901: Annigjen Bosch woont te Kampen. Zij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 31-03-1901 in het huis staande te Kampen buurtschap Brunnepe, nummer driehonderdtweeennegentig. BS Kampen 19-03-1903: Egbert Prins woont te Kampen. BS Zwollerkerspel 14-12-1905: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kampen 23-01-1908: Egbert Prins woont te Kampen. BS Kampen 01-03-1917: Egbert Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 28-02-1917 in de gemeente Kampen.

7. BS Kampen 18-01-1844: Aaltjen Prins en Aalt Dodevis wonen te Kampen. Aalt Dodevis verklaart niet te kunnen schrijven. BS Kampen 14-03-1844: Aaltjen Prins en Aalt Dodevis wonen te Kampen. Gerrigjen Dodevis is geb. Kampen 12-03-1844 te Kampen. Aalt Dodevis verklaart niet te kunnen schrijven. BS Kampen 03-01-1846: Aaltjen Prins en Aalt Dodevisch wonen te Kampen. Annegien Dodevisch is geb. Kampen 01-01-1846 te Kampen. Aalt Dodevisch verklaart niet te kunnen schrijven. BS Kampen 25-06-1849: Aalt Dodevisch woont te Brunnepe, gemeente Kampen. Aaltjen Prins woont te Brunnepe, gemeente Kampen, Letter C nummer vijf en vijftig. Dirkje Dodevisch is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 23-06-1849 te Brunnepe gemeente Kampen. Aalt Dodevisch verklaart zijn naam niet te kunnen teekenen als zulks in het geheel niet geleerd hebbende. Kampen 15-05-1850: Aalt Doodevisch woont onder de gemeente Kampen. BS Kampen 22-09-1875: Aalt Dodevis woont te Brunnepe Gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampen 20-09-1875 in het huis staande te Brunnepe Gemeente Kampen Wijk vijf Nummer honderdzesendertig. BS Kampen 29-11-1881: Aaltjen Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 29-11-1881 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd vijf en vijftig.

8. Zie noot 7.

9. BS Kampen 05-10-1837: Annegjen Prins woont te Kampen. Jan Riezeweide is boerenknegt wonende onder Kampen. BS Kampen 15-09-1838: Jan Riezenweide woont op het Eiland. Hermpje Riezenweide is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-01-1838 op het Eiland. BS Kampen 12-10-1840: Annigje Prins en Jan Riezeweide wonen te Kampen. Harmptje Riezeweide is geb. Kampen 12-10-1840 te Kampen. BS Kampen 11-07-1842: Annegien Prins en Jan Riezeweide wonen te Kampen. Hendrik Riezeweide is geb. Kampen 09-07-1842 te Kampen. BS Kampen 28-10-1848: Annegien Prins en Jan Riezeweide wonen te Kampen. Harm Riezeweide is geb. Kampen 26-10-1848 te Kampen. BS Kampen 11-06-1850: Annegien Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen Letter C nummer eenentwintig. Jan Riezeweide woont te Brunnepe gemeente Kampen. Harm Riezeweide is geb. Kampen 09-06-1850 te Brunnepe gemeente Kampen. BS Kampen 06-07-1855: Jan Riezeweide woont te Kampen. BS Kampen 25-06-1869: Annegjen Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 24-06-1869 in het huis staande op de Vloeddyk Wijk een nummer driehonderd zestien, zijnde het Stads Ziekenhuis

10. BS Kampen 27-04-1854: Grietje Prins is dienstbode wonende te Kampen. Jan Boers is arbeider wonende te Kampen. BS Kampen 31-07-1856: Jan Boers woont te Kampen. Grietje Prins woont te Kampen, in de Keizerstraat wijk vier nummer driehonderd vijfenveertig. BS Kampen 17-04-1890: Grietje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 16-04-1890 in het huis staande te Kampen aan den Broederweg nummer twee en veertig. BS Kampen 10-02-1908: Jan Boers woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 07-02-1908 in het huis staande te Kampen aan den Broederweg, nummer veertig.

11. BS Kampen 05-03-1857: Kobus Prins en Aaltje van den Belt wonen te Kampen. BS Stad Vollenhove 23-09-1863: Kobus Prins en Aaltje van den Belt wonen te Stad Vollenhove. Aaltje van den Belt is bevallen Stad Vollenhove 22-09-1863 in het huis staande in de kerkstraat nommer acht en Veertig binnen deze gemeente. BS Kampen 10-10-1894: Kobus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 09-10-1894 in het huis staande te Kampen aan de Hofstraat, nummer vier. BS Genemuiden 17-03-1898: Aaltje van de Belt is ovl. Genemuiden 16-03-1898, in het huis staande te Genemuiden op den Hoek, wijk A nommer vierennegentig.

12. BS Kampen 02-02-1856: Aaltje Prins woont in Kampen op de Vloeddyk wyk een nummer tweehonderd twaalf. Engeltje Prins is geb. Kampen 31-01-1856 te Kampen. BS Kampen 09-02-1856: Aaltje Prins woont te Kampen. BS Kampen 09-02-1856: Engeltje Prins woont te Kampen.

13. BS Kampen 04-02-1856: Arend Jan Dekker woont te brunnepe gemeente Kampen. Engeltje Neijmeijer woont te Brunnepe, gemeente Kampen Letter C nummer dertig. BS Kampen 31-03-1859: Wilhelmina Prins en Arend Jan Dekker wonen te Kampen. BS Kampen 02-04-1861: Wilhelmina Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen, wijk vijf nummer achtenzestig. BS Kampen 18-01-1864: Wilhelmina Prins woont te Kampen in Brunnepe, wijk vyf nummer achtenzestig. BS Kampen 02-05-1871: Arend Jan Dekker, wonende te Kampen, buurtschap Brunnepe, is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 02-05-1871 in het huis staande te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf nummer zeven en zeventig.

14. BS Kampen 06-06-1872: Wilhelmina Prins en Steven van Dijk woont te Kampen. BS Kampen 06-03-1873: Wilhemina Prins woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf, nummer acht en zeventig. Daar is Willem van Dijk geboren. BS Kampen 08-12-1875: Wilhemina Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen, wijk vyf, nummer acht en zeventig. Daar is Asje van Dijk geboren. BS Kampen 17-10-1878: Wilhemina Prins woont te Brunnepe, Gemeente Kampen, wijk vijf, nummer acht en zeventig. Daar is Engeltje van Dijk geboren. BS Kampen 15-11-1897: Steven van Dijk is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 12-11-1897 in het huis staande te Kampen buurtschap Brunnepe nummer vierhonderdtien. BS Kampen 20-06-1906: Wilhelmina Prins is ovl. Kampen 19-09-1906 in het huis staande te Kampen aan den Sint Nicolaasdijk nummer vierentwintig.

15. BS Kampen 27-02-1862: Gerrit Prins en Geertjen van de Wetering wonen te Kampen. BS Kampen 24-03-1863: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. BS Kampen 11-09-1865: Geertjen van de Wetering is op 10-09-1865 in Kampen bevallen van een kind van het mannelijk geslacht hetwelk was levenloos, in het huis staande in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. BS Kampen 12-08-1867: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer drie honderd een en dertig. BS Kampen 16-11-1867: Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 10-06-1868: Willem Aart Prins is ovl. Kampen 09-06-1868 in het huis staande in de Groenestraat, wijk drie nummer drie honderd een en dertig. BS Kampen 31-01-1870: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en vijftig. Daar is Jennigje Prins geboren. BS Kampen 11-05-1871: Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 11-04-1872: Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 18-07-1872: Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 01-08-1872: Geertjen van de Wetering is op 31-07-1872 in Kampen bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk was levenloos, in het huis staande in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en vyftig. BS Kampen 18-08-1873: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer drie honderd een en vyftig. Daar is Willem Aart Prins geboren. BS Kampen 10-03-1876: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en vijftig. Daar is Stijntje Prins geboren. BS Kampen 20-03-1876: Stijntje Prins is ovl. Kampen 18-03-1876 in het huis staande in de Groenestraat, wijk drie nummer drie honderd een en vyftig. BS Kampen 07-02-1878: Geertjen van de Wetering woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer drie honderd een en vijftig. BR Kampen 08-04-1881: Gerrit Prins, Geertjen van de Wetering en hun kinderen Aalt, Jennigje, Willem Aart en Gerrit vertrekken naar Ommen. BS Stad Ommen 04-04-1882: Geertje van de Wetering is bevallen in Stad Ommen te Ommerschans in het huis nommer vier en veertig. BS Avereest 30-03-1900: Gerrit Prins en Geertjen van de Wetering wonen te Stad Ommen. BS Stad Ommen 11-12-1901: Geertjen van de Wetering woont te Stad Ommen. Zij is ovl. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 10-12-1901 in het huis staande te Ommerschans in deze gemeente, nommer acht en veertig. BS Nieuwleusen 29-06-1905: Gerrit Prins woont te Avereest. BS Staphorst 18-11-1905: Gerrit Prins woont te Avereest. BS Avereest 28-04-1911: Gerrit Prins woont te Avereest. BS Ambt Hardenberg 08-02-1912: Gerrit Prins woont te Avereest.

16. BS Kampen 14-07-1859: Willem Prins en Hendrina Rook wonen te Kampen. BS Kampen 31-10-1859: Hendrina Rook woont  te eiland gemeente Kampen, Letter D nummer twee  en veertig. BS Genemuiden 17-04-1861: Hendrina Rook woont in Genemuiden in het huis staande alhier aan den Kamperzeedijk, wijk E, nommer zes en dertig. BS Genemuiden 17-02-1862: Willem Prins en Hendrina Rook wonen in Genemuiden. Hendrina Rook is bevallen in Genemuiden ten haren huize alhier aan den Kamperzeedijk, wijk E, nommer zes en dertig. BS IJsselmuiden 16-01-1863: Willem Prins en Hendrina Rook wonen in IJsselmuiden. Hendrina Rook is bevallen te IJsselmuiden, wijk een, nommer vijftig. BS Kampen 16-11-1867: Hendrina Rook woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 16-11-1867 in het huis staande aan het Bolwerk Wyk vier nummer vierhonderd vyf.

17. BS Zalk en Veecaten 15-09-1869: Willem Prins woont in Kampen en Lammerdina van Heerde woont in Zalk en Veecaten. BS Kampen 08-10-1870: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, op de Oudestraat wijk vier nummer vijf honderd zevenendertig. Daar is Gerrit Prins geboren. BS Kampen 28-01-1873: Lammerdina van Heerde woont te Kampen op het Bolwerk wijk vier nummer vijfhonderd negen en zestig. Daar is Christina Gerritdina Prins geboren. BS Kampen 01-09-1873: Gerrit Prins is ovl. Kampen 30-08-1873 in het huis staande op de Vloeddijk wijk vier nummer vijfhonderd negen en zestig. BS Kampen 28-11-1874: Lammerdina van Heerde woont te Kampen op het Bolwerk wyk vier nummer vijfhonderd negen en zestig. Daar is Gerritdina Christina Prins geboren. BS Kampen 31-08-1876: Lammerdina van Heerde woont te Kampen achter de Nieuwemuur wyk twee  nummer  vijfhonderd zes en twintig. BS Kampen 29-01-1878: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 18-10-1878: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, Achter de Nieuwe Muur, wijk twee, nummer vijfhonderd zes en twintig. Daar is Gerrit Jan Prins geboren. BS Kampen 04-08-1881: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, aan de Karpersteeg, wijk vier, nummer twee honderd negen en zeventig. Daar is Klasina Prins geboren. BS IJsselmuiden 26-11-1881: Willem Prins woont te Kampen. BS IJsselmuiden 15-05-1882: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 04-05-1883: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 19-01-1884: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, aan de Karpersteeg, wijk vier, nummer twee honderd zes en zeventig. Daar is Willemina Prins geboren. BS Grafhorst 23-12-1885: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 03-07-1886: Willem Prins en Lammerdina van Heerde wonen te Kampen, aan de Karpersteeg, wijk vier, nummer twee honderd zes en zeventig. Daar is Lammerdina Prins geboren. BS Kampen 16-09-1886: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 23-07-1887: Lammerdina Prins is ovl. Kampen 22-07-1887 in het huis staande te Kampen, aan de Karpersteeg, wijk vier, nummer twee honderd zes en zeventig. BS Kampen 24-05-1888: Willem Prins woont te Kampen. BS Kampen 30-10-1889: Willem Prins en Lammerdina van Heerde wonen te Kampen, in de Karpersteeg, nummer drie en twintig. Daar is Lammerdina Prins geboren. BS Kampen 28-03-1891: Lammerdina Prins is ovl. Kampen 28-03-1891 in het huis staande te Kampen, in de Karpersteeg, nummer drie en twintig. BS Kampen 30-01-1891: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, in de Karpersteeg. Daar is Willem Prins geboren. BS Kampen 17-02-1892: Lammerdina van Heerde woont te Kampen, in de Karpersteeg. Daar is Klaas Prins geboren. BS Kampen 20-05-1902: Willem Prins en Lammerdina van Heerde wonen te Kampen. BS Kampen 25-11-1902: Willem Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 24-11-1902 in het huis staande te Kampen aan de Marktsteeg nummer vijf. BS Kampen 27-04-1905: Lammerdina van Heerde woont te Kampen. BS Kampen 09-09-1909: Lammerdina van Heerde woont te Kampen. BS Kampen 17-04-1919: Lammerdina van Heerde woont te Kampen.

18. Kampen, Politiearchief 144.

19. Kampen, Politiearchief 144.4.

20. BS Kampen 01-06-1954: Gerritdina Christina Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Assen 29-05-1954.

21. BS Kampen 10-10-1956: Willemina Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 09-10-1956.

22. BS Kampen 27-02-1862: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 05-04-1866: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen te Kampen. BS Kampen 17-09-1866: Jan Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Aaltje van Bruggen woont op het Eiland gemeente Kampen wyk vijf nummer drie honderd drie en twintig. BS Kampen 23-03-1868: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen op het Eiland, gemeente Kampen. Stijntje Prins is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 21-03-1868 op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf nummer driehonderd drie en twintig. BS Kampen 15-08-1868: Jan Prins woont te Eiland Gemeente Kampen. Aaltje van Bruggen woont op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf nummer driehonderd drie en twintig. Daar is Aalt Prins geboren. BS Kampen 16-06-1871: Jan Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Aaltje van Bruggen woont op het Eiland gemeente Kampen, wijk vyf nummer vierhonderd twee en zestig. Daar is Willem Prins geboren. BS Kampen 18-07-1872: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 30-06-1874: Jan Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Aaltje van Bruggen woont op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer vierhonderd twee en zestig. Daar is Klaas Prins geboren. BS Kampen 06-12-1876: Jan Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Aaltje van Bruggen woont op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer vierhonderd twee en zestig. Daar is Stijntje Prins geboren. BS Kampen 19-08-1878: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 12-04-1879: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen te Kamper Eiland, gemeente Kampen. Willem Prins is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 12-04-1879 in het huis staande te Kamper Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer vierhonderd twee en zestig. BS Kampen 03-10-1879: Jan Prins woont te Kampen. Aaltje van Bruggen woont te Kampen, op het Eiland, wijk vijf nummer vijf honderd een en negentig. Daar is Willem Prins geboren. BS Kampen 27-03-1880: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen te Kampen. Willem Prins is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 27-03-1880 in het huis staande te Kampen op het Eiland, wijk vijf nummer vijf honderd vier en zeventig. BS Kampen 28-02-1907: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen te Kampen. BS Kampen 29-09-1910: Jan Prins en Aaltje van Bruggen wonen te Kampen. BR Kampen 04-10-1910: Jan Prins en Aaltje van Bruggen vertrekken naar Kamperveen. BS Kampen 17-07-1911: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 26-09-1912: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 22-11-1912: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 22-01-1918: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 31-07-1917: Aaltje van Bruggen woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 28-07-1917 in de gemeente Kampen. BS Kampen 03-02-1919: Jan Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 31-01-1919 in de gemeente Kampen.

23. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 161.

24. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 240.

25. BS Kampen 23-11-1865: Dirkje Veldkamp en Hendrik de Leeuw wonen te Kampen. BS Kampen 29-09-1866: Hendrik de Leeuw woont te Eiland gemeente Kampen. Dirkje Veldkamp woont op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf, nummer driehonderd dertien. BS Kampen 19-06-1868: Hendrik de Leeuw woont te Eiland gemeente Kampen. Dirkje Veldkamp woont op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf nummer driehonderd dertien. BS Kampen 29-06-1870: Hendrik de Leeuw woont te Eiland gemeente Kampen. Dirkje Veldkamp woont op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf, nummer vier honderd twee en vijftig. Daar is Reindert de Leeuw geboren. BS Kampen 09-06-1871: Hendrik de Leeuw woont op het Eiland, gemeente Kampen. Hendrik de Leeuw is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 09-06-1871 in het huis staande op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer vier honderd twee en vyftig.

26. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 214.

27. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 215.

28. BS Kampen 18-07-1872: Hendrik Prins en Dirkje Veldkamp wonen te Kampen. BS Kampen 26-08-1873: Dirkje Veldkamp woont op het Eiland gemeente Kampen, wyk vijf nummer vier honderd twee en vyftig. Stijntje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-08-1873 te Eiland gemeente Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 19-08-1878: Hendrik Prins woont te Kampen. Dirkje Veldkamp woont te Kampen op het eiland wijk vijf nummer vier honderd twee en vijftig. Aalt Prins is geb. Kampen 18-08-1878 te Kampen ten huize bovengenoemd. BS Kampen 21-08-1880: Hendrik Prins woont te Kampen. Dirkje Veldkamp woont te Kampen, op het eiland, wijk vijf, nummer vijf honderd zeventig. Dirkje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 20-08-1880 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 11-02-1904: Hendrik Prins en Dirkje Veldkamp wonen te Kampen. BS Kampen 11-07-1907: Hendrik Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 09-07-1907 in het huis staande te Kampen op het Binneneiland, nummer vijf en zestig. BS Kampen 09-01-1908: Dirkje Veldkamp woont te Kampen. BS Kampen 02-05-1913: Dirkje Veldkamp woont te Kampen. BS Kampen 14-05-1913: Dirkje Veldkamp woont te Kampen. Zij is ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 11-05-1913 in het huis staande te Kampen op het Binneneiland nummer vijfenzestig.

29. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 215.

30. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 144.

31. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 144.

32. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 144.

33. BS Kampen 11-05-1871: Gerrit Prins en Marrigje Neimeijer wonen te Kampen. BS Kampen 12-08-1876: Gerrit Prins woont te Kampen. Marrigje Neimeijer woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf, nummer honderd vijf en vijftig. Daar is Stijntje Prins geboren. BS Kampen 16-10-1876: Gerrit Prins en Marrigje Neimeijer wonen te Brunnepe, gemeente Kampen. Stijntje Prins is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 14-10-1876 in het huis staande te Brunnepe, gemeente Kampen wijk vijf nummer honderd vijf en vyftig. BS Stad Ommen 28-08-1877: Gerrit Prins woont te Stad Ommen. Marrigje Neimeijer is mede alhier woonachtig. Annigje Prins is geb. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 27-08-1877 te Ommerschans nommer vier en veertig. BS Stad Ommen 24-06-1878: Marrigje Neimeijer woont in deze gemeente. Annigje Prins is ovl. Ommerschans (gem.  Stad Ommen) 22-06-1878 in het huis staande in de Ommerschans nommer vier en veertig. BS Stad Ommen 25-01-1878: Gerrit Prins woont te Stad Ommen te Stad Ommen. Hij is ovl. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 23-01-1878 in het huis, staande in de Ommerschans nommer vier en veertig.

34. BS Kampen 28-11-1878: Marrigje Neijmeijer woont te Stad Ommen. Harm Post woont te Kampen. BS IJsselmuiden 27-11-1911: Marrigje Neimeijer woont in IJsselmuiden. Zij is ovl. IJsselmuiden 26-11-1911 in het huis staande in IJsselmuiden, wijk drie, nummer een en twintig. BS IJsselmuiden 30-10-1934: Harm Post woont te IJsselmuiden. Hij is wedn. van Margje Nijmeijer. Harm Post is ovl. IJsselmuiden 29-10-1934 in het huis staande te IJsselmuiden, Wijk twee, nummer honderd vier en veertig.

35. Kampen 24-03-1864: Aalt Prins en Jantjen Broek wonen te Kampen. BS Kampen 08-06-1864: Aalt Prins Aaltzoon woont te Kampen. Jantjen Broek woont te Kampen, in de groene Straat, wyk een, nummer vyf honderd dertig. BS Kampen 05-04-1866: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 27-07-1866: Aalt Prins Aaltzoon woont te Kampen. Jantjen Broek woont te Kampen, in de groene Straat, wyk twee, nummer zes en dertig. BS Kampen 12-08-1866: Stijntje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 12-08-1866 in het huis staande in de groene Straat, wyk twee, nummer vijf en zeventig. BS Kampen 16-11-1867: Aalt Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 19-07-1869: Aalt Prins Aaltzoon woont te Kampen. Jantjen Broek woont te Kampen, in de Groenestraat, wyk twee, nummer zes en dertig. BS Kampen 16-05-1870: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 15-05-1870 in het huis staande in de Groenestraat, wyk twee nummer vijf en negentig. BS Kampen 13-12-1870: Dirk Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 12-12-1870 in het huis staande in de Groenestraat, wijk twee nummer vijf en negentig.BS Kampen 14-04-1871: Aalt Prins Aaltzoon woont te Kampen. Jantjen Broek woont te Kampen en is bevallen in het huis staande in de Groenestraat, wijk twee nummer zes en dertig. BS Kampen 25-04-1871: Jantjen Broek woont in Kampen. Zij is ovl. Kampen 25-04-1871 in de Groenestraat, wyk twee nummer vijf en negentig. BS Kampen 11-05-1871: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 11-04-1872: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 18-07-1872: Aalt Prins woont te Kampen.

36. BS 05-09-1872: Aalt Prins en Maria Geertruida Vos wonen te Kampen. BS Kampen 16-07-1873: Aalt Prins woont te Kampen. Maria Geertruida Vos woont te Kampen in de Groene Straat wyk twee nummer vijf en negentig. Daar is Stijntje Prins geboren. BS Kampen 10-07-1876: Aalt Prins woont te Kampen. Maria Geertruida Vos woont te Kampen in de Groenestraat, wijk twee nummer vijf en negentig. Daar is Geertruida Gesiena Prins geboren. BS Kampen 19-08-1878: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 28-11-1878: Aalt Prins woont te Kampen. BS IJsselmuiden 26-11-1881: Aalt Prins Aalt Gerritszoon woont te Kampen. BS IJsselmuiden 04-05-1883: Aalt Prins Aalt Gerrits Zoon woont te Kampen. BS Kampen 24-01-1886: Aalt Prins en Maria Geertruida Vos wonen te Kampen. Stijntje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 22-01-1886 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf nummer drie honderd zeventien. BS Kampen 24-05-1888: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 25-02-1889: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 24-02-1889 in het huis staande te Kampen aan den Vloeddijk, wijk vier nummer honderd zes en tachtig. BS Kampen 11-09-1906: Maria Geertruida Vos woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 10-09-1906 in het huis staande te Kampen aan den Noordweg, nummer vijf en vijftig.

37. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 59.

38. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 107.

39. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 107.

40. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 107, 108.

41. BS Kampen 11-04-1872: Klaas Prins en Klaasje Holtland wonen te Kampen. BS Kampen 11-04-1902: Klaas Prins woont te Kampen. Hij is ovl Kampen 09-04-1902 in het huis staande te Kampen aan den Vloeddijk nummer honderd drie en veertig. BS Kampen 29-09-1908: Klaasje Holtland woont te Kampen. Zij is is ovl. Kampen 27-09-1908 in het huis staande te Kampen aan den Vloeddijk nummer honderd drie en veertig.

42. BR Kampen 15-05-1893: Kobus Prins vertrekt naar Ommen. BS Avereest 19-04-1900: Kobus Prins en Jansje Boessenkool wonen in deze gemeente. BS Avereest 23-03-1903: Kobus Prins en Jansje Boessenkool wonen te Avereest. Jansje Boessenkool is op 21-01-1903 in Avereest bevallen van een levenloos geboren zoon in het huis staande te Avereest, Wijk J, nummer zeven en vijftig. BS Avereest 29-06-1904: Kobus Prins en Jansje Boessenkool wonen te Avereest. Stienna Johanna Prins is geb. Avereest 28-06-1904 ten zijnen huize te Avereest. BS Avereest 07-04-1924: Kobus Prins woont te Avereest. Hij is ovl. Avereest 06-04-1924 in deze gemeente. BS Avereest 01-05-1925: Jansje Boessenkool woont in Avereest. BS Avereest 03-10-1955: Jansje Boessenkool woont te Avereest. Zij is ovl. Avereest 02-10-1955 te Avereest.

43. BS IJsselmuiden 19-02-1880: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te IJsselmuiden. BS Kampen 27-12-1880: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op de Vossenweerd, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Gerrit Prins geboren. BS 08-02-1882: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Cornelis Prins geboren. BS Kampen 31-03-1883: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, Wyk vijf, Nummer negen en zestig. Daar is Roelofje Prins geboren. BS Kampen 24-07-1884: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Jennigje Prins geboren. BS Kampen 07-10-1884: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. Roelofje Prins is ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 06-10-1884 in het huis staande te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. BS Kampen 04-01-1886: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Roelofje Prins geboren. BS Kampen 18-07-1887: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Egberdina Prins geboren. BS Kampen 23-04-1889: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. Daar is Johanna Prins geboren. BS Kampen 13-07-1889: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. Johanna Prins is ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 12-07-1889 in het huis staande te Kampen op den Vossenwaard, wijk vijf, nummer negen en zestig. BS Kampen 30-06-1890: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op het Binneneiland, nummer zes en tachtig. Daar is Gerrit Prins geboren. BS Kampen 23-06-1892: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op het Binneneiland. Daar is Egbert Jan Prins geboren. BS Kampen 25-08-1894: Gerrit Prins woont te Kampen. Berendje Hoekman woont te Kampen, op het Binneneiland. Daar is Berendje Prins geboren. BS Kampen 21-01-1895: Gerrit Prins woont te Kampen. BS Kampen 25-04-1907: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS Zwollerkerspel 30-04-1908: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS Kampen 21-02-1918: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS IJsselmuiden 13-02-1919: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS Kampen 23-03-1922: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS Kampen 30-11-1922: Gerrit Prins en Berendje Hoekman wonen te Kampen. BS Kampen 15-01-1927: Berendje Hoekman woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 13-01-1927 in de gemeente Kampen. BS Kampen 15-01-1927: Gerrit Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 14-01-1927 in de gemeente Kampen.

44. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 303.

45. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 219.

46. BS Kampen 03-04-1890: Jan Prins en Lubbigje Zwakenberg wonen te Kampen. BS Kampen 26-08-1891: Jan Prins woont te Kampen. Lubbigje Zwakenberg woont te Kampen, op het Binnen eiland. Daar is Hendrik Prins geboren. BS Kampen 02-09-1893: Jan Prins woont te Kampen. Lubbigje Zwakenberg woont te Kampen, op het Binneneiland. Daar is Niesje Prins geboren. BS Kampen 13-12-1895: Jan Prins en Lubbigje Zwakenberg wonen te Kampen, op het Binnen Eiland. Daar is Dries Prins geboren. Jan Prins is (tijdelijk afwezig). BS Kampen 21-03-1900: Jan Prins woont te Kampen. Roelofje Prins is geb. Binneneiland (gem Kampen) 20-03-1900 ten zijnen woonhuize op het binneneiland. BS Kampen 25-04-1907: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 01-02-1923: Lubbigje Zwakenberg woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 01-02-1923 in de gemeente Kampen. BS Kampen 05-04-1923: Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 06-11-1924: Jan Prins woont te Kampen. BR Kampen 10-11-1924: Jan Prins vertrekt naar Zalk en Veecaten. BS IJsselmuiden 11-11-1926: Jan Prins woont te Zalk en Veecaten. BS Wilsum 10-11-1927: Jan Prins woont te Zalk en Veecaten. BS Zalk en Veecaten 01-10-1934: Jan Prins is ovl. te Kampen. BS Kampen 01-10-1934: Jan Prins woont te Zalk en Veecaten. Hij is ovl. Kampen 30-09-1934.

47. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 97.

48. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 98.

49. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 305.

50. BS Kampen 21-01-1895: Aalt Prins en Petertjen Prins wonen te Kampen. BS Kampen 08-06-1911: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Zuiderwaard (gem. Kampen) 06-06-1911 in het huis staande te Kampen op de Zuiderwaard, nummer een en dertig. BR Kampen BS Kampen 21-11-1932: Petertjen Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 19-11-1932 in de gemeente Kampen.

51. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 306.

52. BS Zwollerkerspel 12-09-1876: Gerridina Rietman woont in Zwollerkerspel te Biswetering numero vier. BS Zwollerkerspel 03-09-1877: Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. Gerridina Rietman woont in deze gemeente. Zij is ovl. Zwollerkerspel 03-09-1877 in het huis staande in de buurtschap Biswetering numero vier in deze gemeente.

53. BS Zwollerkerspel 12-09-1876: Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. Gerridina Rietman woont te Biswetering numero vier in deze gemeente. BS Kampen 13-02-1879: Engeltje Prins woont te Kampen. Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. BR Kampen 07-07-1879: Engeltje Prins vertrekt naar Zwollerkerspel. BS Zwollerkerspel 23-03-1880: Engeltje Prins woont te Biswetering numero vier in deze gemeente. Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. Hendrik Henniphof is geb. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 21-03-1880 ten harent. BS Zwollerkerspel 25-02-1881: Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. BS Zwollerkerspel 16-02-1883: Engeltje Prins woont te BisWetering numero vier in deze gemeente. Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. Roelofje Henniphof is geb. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 15-02-1883 ten harent. BS Zwollerkerspel 07-12-1894: Engeltje Prins woont te Zwollerkerspel. Zij is ovl. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 06-12-1894 in het huis staande in de buurschap Biswetering nummer vier in deze gemeente. BS Zwollerkerspel 30-04-1908: Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. BS Zwollerkerspel 11-06-1917: Cornelis Henniphof woont te Zwollerkerspel. Hij is ovl. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 10-06-1917 in een huis staande in de buurtschap Biswetering in deze gemeente.

54. BS Kampen 24-04-1884: Hendrina Prins woont te Kampen. Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. BR Kampen 28-04-1884: Hendrina Prins vertrekt naar Zwollerkerspel. BS Zwollerkerspel 17-04-1885: Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Hendrina Prins woont in Zwollerkerspel te Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, numero achttien in deze gemeente. Roelofje Pelleboer is geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 16-04-1885, ten harent. BS Zwollerkerspel 24-06-1886: Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Hendrina Prins woont in Zwollerkerspel te Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, numero achttien in deze gemeente. Hendrikje Pelleboer is geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 24-06-1886, ten harent. BS Zwollerkerspel 17-07-1886: Hendrina Prins en Gerrit Pelleboer wonen te Zwollerkerspel. Hendrikje Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Zij is ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 16-07-1886 in het huis, staande in de buurschap Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, numero achttien in deze gemeente. BS Zwollerkerspel 05-10-1887: Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Hendrina Prins woont in Zwollerkerspel te Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde nummer achttien in deze gemeente. Hendrikje Pelleboer is geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 04-10-1887, ten harent. BS Zwollerkerspel 15-02-1888: Hendrina Prins en Gerrit Pelleboer wonen te Zwollerkerspel. Hendrikje Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Zij is ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 14-02-1888 in het huis, staande in de buurschap Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde, nummer achttien in deze gemeente. BS Zwollerkerspel 25-05-1889: Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Hendrina Prins woont in Zwollerkerspel te Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde nummer achttien in deze gemeente. Hendrikje Pelleboer is geb. Zwollerkerspel 24-05-1889, ten harent. BS Zwollerkerspel 09-09-1890: Gerrit Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Hendrina Prins woont in Zwollerkerspel te Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde nummer achttien in deze gemeente. Aaltje Pelleboer is geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 08-09-1890, ten harent. BS Zwollerkerspel 19-10-1891: Hendrina Prins en Gerrit Pelleboer wonen te Zwollerkerspel. Aaltje Pelleboer woont te Zwollerkerspel. Zij is ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 18-10-1891 in het huis, staande in de buurschap Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde nummer achttien in deze gemeente. BS Zwollerkerspel 29-01-1895: Hendrina Prins woont te Zwollerkerspel. Zij is ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 29-01-1895 in het huis staande in de buurschap Mastenbroek Nieuwe Wetering Noord Einde nummer achttien in deze gemeente. BS Zwollerkerspel 03-12-1896: Gerrit Pelleboer en Fennigje Hoogenkamp wonen te Zwollerkerspel. BS Hasselt 01-09-1937: Gerrit Pelleboer woont te Hasselt. Hij is ovl. Hasselt 31-08-1937 in deze gemeente.

55. BS Kampen 29-04-1880: Janna Prins woont te Kampen. Gerrit Hengeveld woont te Zwollerkerspel. BR Kampen 10-05-1880: Janna Prins vertrekt naar Zwollerkerspel. BS Zwollerkerspel 25-02-1881: Gerrit Hengeveld woont te Zwollerkerspel. Janna Prins woont te Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde in deze gemeente. Geesje Hengeveld is geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde (gem. Zwollerkerspel) 23-02-1881 ten harent. BS Zwollerkerspel 07-03-1881: Janna Prins woont in deze gemeente. Zij is ovl. Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde (gem. Zwollerkerspel) 06-03-1881 in het huis staande in de buurschap Mastenbroek Nieuwe Wetering Zuid Einde numero acht in deze gemeente. BS Hasselt 11-02-1929: Gerrit Hengeveld woont te Hasselt. Hij is ovl. Hasselt 09-02-1929 in deze gemeente.

56. BS Kampen 13-05-1880: Niesjen Prins en Arend Rook wonen te Kampen. BS IJsselmuiden 23-12-1880: Niesje Prins en Arend Rook wonen te IJsselmuiden. Johanna Rook is geb. IJsselmuiden 22-12-1880 te IJsselmuiden, wijk een, nommer honderd dertig. BS Kampen 21-04-1883: Niesje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 21-04-1883 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, Wijk vijf, nummer honderd vijf en veertig. BS Kampen 11-11-1885: Arend Rook woont te Kampen. BS Kampen 16-02-1915: Arend Rook woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 13-02-1915 in de gemeente Kampen.

57. BS Kampen 21-12-1876: Heimerig Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen te Kampen. BS Kampen 09-10-1877: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf, nummer vier honderd vijftien. Daar is Aaltje Prins geboren. BS Kampen 17-01-1879: Heimerich Prins woont te Sevelingen, gemeente Kampen, wijk vijf, nummer vier honderd vijftien. Daar is Cornelis Prins geboren. BS Kampen 31-01-1879: Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen op het eiland, gemeente Kampen. Cornelis Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 30-01-1879 in het huis staande op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf, nummer vier honderd vijftien. BS Kampen 07-05-1880: Heimerich Prins woont te Kampen. BS Kampen 28-08-1890: Heimerich Prins woont te Kampen. BS Kampen 18-12-1880: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. Daar is Hendrikje Prins geboren. BS Kampen 21-03-1882: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. Daar is Aalt Prins geboren. BS Kampen 01-09-1882: Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen te Kampen. Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 31-08-1882 in het huis staande te Kampen, op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijfhonderd een en dertig. BS Kampen 01-05-1884: Heimerich Prins woont te Kampen. BS Kampen 08-01-1885: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. Daar is Cornelia Prins geboren. BS Kampen 08-06-1887: Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen te Kampen. Aaltje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 08-06-1887, in het huis staande te Kampen, op het eiland (Sevelingen), wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. BS Kampen 15-10-1887: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen, op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. Daar is Aaltje Prins geboren. BS Kampen 06-02-1888: Heimerich Prins en Hendrikje van ’t Hul wonen te Kampen. Aaltje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 03-02-1888 in het huis staande te Kampen op Sevelingen, wijk vijf nummer vijf honderd een en dertig. BS Kampen 16-02-1889: Heimerich Prins woont te Kampen. Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen, op Sevelingen, wijk vijf, nummer vijf honderd een en dertig. Daar is Aaltje Prins geboren. BS Kampen 08-02-1892: Heimerich Prins woont te Kampen. BS Kampen 23-04-1892: Heimerig Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Binneneiland (Sevelingen) (gem. Kampen) 22-04-1892 in het huis staande te Kampen, op het Binneneiland (Sevelingen) nummer een en negentig. BS Kampen 11-08-1892: Hendrikje van ’t Hul woont te Kampen, op het Binnen eiland (Sevelingen). Daar is Heimerigje Prins geboren.

57a. Gemeentearchief Kampen, Beeldbank, F005310, omschreven als Van links naar rechts: Luch van Schellen, (1851-1930. Datering: ca. 1910.  

58. BS Kampen 07-05-1880: Jantje Prins en Luchie van Schellen wonen te Kampen.BS Kampen 05-07-1882: Luchie van Schellen woont te Kampen. Jantje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd zestig. Daar is Aaltje van Schellen geboren. BS Kampen 23-10-1883: Luchie van Schellen woont te Kampen. Jantje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd een en zestig. Daar is Hendrina van Schellen geboren. BS Kampen 01-05-1884: Luch van Schellen woont te Kampen. BS Kampen 12-12-1884: Luchie van Schellen woont te Kampen. Jantje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd zestig. Daar is Aart van Schellen geboren. BS Kampen 23-10-1888: Luchie van Schellen woont te Kampen. Jantje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd zestig. Daar is Aalt Jans van Schellen geboren. BS Kampen 28-08-1890: Luch van Schellen woont te Kampen. BS Kampen 10-12-1890: Luchie van Schellen woont te Kampen. Jantje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe, nummer vierhonderd vier en dertig. BS Kampen 08-02-1892: Luchie van Schellen woont te Kampen.BS Kampen 16-03-1893: Luch van Schellen woont te Kampen. Hij is getuige bij het huwelijk van Hendrikje van ’t Hul en Roelof de Groot. BS Kampen 15-10-1900: Luch van Schellen woont te Kampen. Hij is getuige bij de aangifte van de geboorte van Heimerig Westera. BS Kampen 25-03-1930: Lucie van Schellen woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 24-03-1930 in de gemeente Kampen. BS Rotterdam 07-02-1931: Jantje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Rotterdam 05-02-1931, oud vier en zeventig jaren, geboren en wonende te Kampen, zonder beroep, weduwe van Luchie van Schellen, dochter van Aalt Prins en Aaltje Kragt, beiden overleden.

59. BS Kampen 01-05-1884: Stijntje Prins en Hendrik van den Bos wonen te Kampen. BS Kampen 30-11-1887: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Koornmarkt, wijk een nummer honderdtien. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Aalt van den Bos is geb. Kampen 29-11-1887 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 03-04-1889: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Koornmarkt, wijk een nummer honderdtien. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Egbert van den Bos is geb. Kampen 02-04-1889 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 10-01-1891: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Koornmarkt. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Aalt van den Bos is geb. Kampen 09-01-1891 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 08-02-1892: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Koornmarkt. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Stijntje van den Bos is geb. Kampen 06-02-1892 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 22-07-1893: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Groenestraat. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Aalt van den Bos is geb. Kampen 21-07-1893 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 22-01-1895: Stijntje Prins woont te Kampen, aan de Groenestraat. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Aalt van den Bos is geb. Kampen 19-01-1895 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 18-03-1896: Stijntje Prins woont te Kampen aan de Groenestraat. Hendrik van den Bos woont te Kampen. Egbert van den Bos is geb. Kampen 16-03-1896 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 29-02-1916: Stijntje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 27-02-1916 in de gemeente Kampen. BS Kampen 05-11-1943: Hendrik van den Bos woont in Kampen. Hij is ovl. Kampen 03-11-1943 in deze gemeente.

60. BS Kampen 28-08-1890: Aaltje Prins en Cornelis Westera wonen te Kampen. BS Kampen 07-03-1891: Aaltje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe. Cornelis Westera woont te Kampen. Gerrit Westera is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 06-03-1891 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld.

BS Kampen 18-07-1892: Aaltje Prins woont te Kampen, buurtschap Brunnepe. Cornelis Westera woont te Kampen. Aalt Westera is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-07-1892 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 25-10-1894: Aaltje Prins woont te Kampen buurtschap Brunnepe. Cornelis Westera woont te Kampen. Peter Westera is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 24-10-1894 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 19-01-1897: Aaltje Prins en Cornelis Westera wonen te Kampen. Trijntje Westera is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 18-01-1897 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize buurtschap Brunnepe. BS Kampen 15-10-1900: Aaltje Prins en Cornelis Westera wonen te Kampen. Heimerig Westera is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 13-10-1900 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize, buurtschap Brunnepe. BS Nieuwer-Amstel 16-12-1910: Aaltje Prins en Cornelis Westera wonen alhier. Cornelis Westera is ovl. Nieuwer-Amstel 14-12-1910 binnen deze gemeente. BS Amsterdam 11-05-1933: Aaltje Prins woont alhier. Zij is ovl. Amsterdam 09-05-1933 in de gemeente Amsterdam.

61. BS Oldebroek 05-03-1830: Geertje Prins woont te Oldebroek. Jakob Brouwer is geboren te Oldebroek en woont ter zelfder plaatse. BS Oldebroek 22-05-1832: Jakob Brouwer woont aan de Zwarteweg te Oldebroek. Jantje Brouwer is geb. Oldebroek 22-05-1832 te zynen huize no. 222 binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 23-05-1833: Jakob Brouwer woont aan de Zwarte Weg te Oldebroek. Gerrit Brouwer is geb. Oldebroek 23-05-1833 te zynen huize no. 222 binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 09-05-1852: Geertje Prins en Jakob Brouwer wonen te Oldebroek. Geertje Prins is ovl. Oldebroek 08-02-1852 ten haren huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 19-05-1855: Jacob Brouwer woont te Oldebroek. BS Oldebroek 02-10-1883: Jakob Brouwer woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 01-10-1883 ten zijnen huize binnen deze Gemeente.

62. BS Kampen 27-06-1867: Hendrika Prins en Anthonij Bessem wonen te Kampen. BS Kampen 17-09-1868: Hendrika Prins woont te Kampen, op de Oudestraat, wijk twee nummer driehonderd twee en vijftig. Anthonij Bessem woont te Kampen. Magdalena Gerharda Bessem is geb. Kampen 15-09-1868 te Kampen. BS Kampen 15-10-1869: Hendrika Prins woont te Kampen, op de Oudestraat, wyk twee nummer driehonderd twee en vijftig. Anthonij Bessem woont te Kampen. Petrus Bessem is geb. Kampen 12-10-1869 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 02-06-1870: Anthonie Bessem woont te Kampen. BS Kampen 03-06-1873: Hendrika Prins woont te Kampen op de Oudestraat wijk twee nummer driehonderd zeven en tachtig. Anthony Bessem woont te Kampen. Jan Bessem is geb. Kampen 31-05-1873 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 27-01-1874: Anthonie Bessem woont te Kampen. Hij is getuige bij de aangifte van de geboorte van Jacob Hermanus Prins. BS Kampen 16-03-1875: Hendrika Prins woont te Kampen op de Oudestraat wijk twee nummer driehonderd zeven en tachtig. Anthonij Bessem woont te Kampen. Hendrika Bessem is geb. Kampen 15-03-1875 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 05-04-1879: Hendrika Prins woont te Kampen, op den Burgwal, wijk drie, nummer tweehonderd twee en tachtig. Anthonij Bessem woont te Kampen. Hendrikus Bessem is geb. Kampen 03-04-1879 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Groningen 16-04-1901: Antonij Bessem woont te Kampen. Onder andere Willem Vliegenthart, predikant, voorzitter van het Bestuur van het Diaconessenhuis, doet aangifte van het overlijden. Antonij Bessem is ovl. Groningen 15-04-1901 binnen deze gemeente in voornoemd gesticht. BS Kampen 13-06-1922: Hendrika Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 11-06-1922 in de gemeente Kampen.

62a. Gemeentearchief Kampen, Beeldbank, F004331, omschreven als Tijmen Johannes Prins, geb. te Kampen 10-04-1846, onderwijzer (aan de school waar nu het oude Postkantoor is gelegen), gehuwd te Kampen 02-06-1870 met Grietje van Putten, geb. te Kampen 06-01-1847, lid Le Profond Silence 1871.  

63. BS Kampen 02-06-1870: Tijmen Johannes Prins en Grietje van Putten wonen te Kampen. BS Kampen 19-08-1871: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap wijk een nummer driehonderd negen en negentig. Frederika Johanna Prins is geb. Kampen 18-08-1871 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 27-01-1874: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap, wijk een nummer driehonderd negen en negentig. Jacob Hermanus Prins is geb. Kampen 26-01-1874 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 28-09-1876: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap, wyk een nummer driehonderd negen en negentig. Wouter Prins is geb. Kampen 28-09-1876 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 28-12-1876: Jacob Hermanus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 27-12-1876 in het huis staande in de Graafschap, wyk een nummer driehonderd negen en negentig. BS Kampen 19-05-1879: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap, wijk een nummer driehonderd negen en negentig. Reijer Prins is geb. Kampen 17-05-1879 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 19-01-1882: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap, Wyk een Nummer vierhonderd twee en veertig. Jentjen Prins is geb. Kampen 18-01-1882 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 15-02-1884: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Grietje van Putten woont te Kampen, in de Graafschap, wijk een nummer vierhonderdtwee en veertig. Hendrika Antonia Prins is geb. Kampen 14-02-1884 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BR Kampen 11-08-1885: Tijmen Johannes Prins vertrekt naar IJsselmuiden.

BR Kampen 17-05-1888: Tijmen Johannes Prins ingeschreven, komende van IJsselmuiden. BS Kampen 20-07-1889: Tijmen Johannes Prins en Grietje van Putten wonen te Kampen. Hendrika Antonia Prins is ovl. Kampen 19-07-1889 in het huis staande te Kampen in de Broederstraat, wijk drie nummer honderd acht en vijftig. BS Kampen 05-05-1903: Tijmen Johannes Prins en Grietje van Putten wonen te Kampen. BS Kampen 17-06-1908: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. BR Kampen 02-05-1910: Tijmen Johannes Prins vertrekt naar IJsselmuiden. BR Kampen 13-05-1913: Tijmen Johannes Prins ingeschreven, komende van IJsselmuiden. BR Kampen 10-06-1925: Tijmen Johannes Prins vertrekt naar Haarlem, Cleverlaan 151. BR Kampen 24-12-1925: Tijmen Johannes Prins ingeschreven, komende van Haarlem. BS Kampen 13-03-1907: Grietje van Putten woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 12-03-1907 in het huis staande aan de Broederstraat nummer 7. BS Kampen 26-04-1929: Tijmen Johannes Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 25-04-1929 in de gemeente Kampen.

64. BS Epe 17-12-1864: Tymen Prins en Alyda Nieuwenhuis wonen te  Epe. BS Epe 18-12-1865: Tymen Prins woont te Epe. Gerhardus Hendrikus Prins is geb. Epe 17-12-1865 ten zyne huize binnen deze Gemeente. BS Epe 18-03-1868: Tijmen Prins woont te Epe. Hendrik Jan Prins is geb. Epe 17-03-1868 ten zijne huize binnen deze Gemeente. BS Epe 11-02-1884: Tijmen Prins en Alijda Nieuwenhuis wonen te Epe. Alijda Nieuwenhuis is ovl. Epe 10-02-1884 ten haren huize binnen deze gemeente. BS Epe 25-03-1899: Tijmen Prins woont te Epe. BS Epe 13-03-1900: Tijmen Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 10-03-1900 ten zijnen huize te Epe binnen deze Gemeente.

65. BS Heerde 14-11-1857: Joachim Montisaan woont te Heerde. Anneke Born woont te ’s-Gravenhage. Johanna Born, buiten beroep, woont te Heerde. Aaltje Born is ovl. BR Heerde 08-05-1862: Janna Prins ingeschreven, komende van Epe. BS Heerde 28-03-1863: Anneke Born woont te Heerde. Zij is ovl. Heerde 27-03-1863 ten haren huize in het Dorp Heerde. BS Heerde 28-10-1871: Janna Prins en Joachum Montisaan wonen te Heerde. BS Epe 06-01-1872: Joachim Montizaan woont te Heerde. BS Heerde 21-05-1872: Janna Prins en Joachum Montizaan wonen te Heerde. Joachum Montizaan is ovl. Heerde 21-05-1872 ten zijnen woonhuize in de wijk dorp Heerde dezer Gemeente. BS Heerde 30-08-1872: Een vroedvrouw verklaart dat Janna Prins, zonder beroep, sedert drie maanden weduwe van Joachum Montizaan is bevallen. Joachima Johanna Montizaan is geb. Heerde 29-08-1872 ten haren woonhuize, in de wijk Dorp Heerde dezer gemeente. BS Epe 23-03-1923: Janna Prins woont te Epe. Zij is ovl. Epe 22-03-1923 in de gemeente Epe.

66. BS Epe 06-01-1872: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Egbertje van Laar woont te Vaassen. BS Epe 02-08-1872: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Lammert Prins is geb. Vaassen (gem. Epe) 02-08-1872 ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 13-09-1873: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Hendrik Jan Prins is geb. Vaassen (gem. Epe) 12-09-1873 ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 22-09-1875: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Dirk Prins is geb. Vaasen (gem. Epe) 21-09-1875 ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 29-01-1877: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Jannes Prins is geb. Vaassen (gem. Epe) 29-01-1877 ten Zynen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 16-04-1879: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Hendrikus Prins is geb. Vaassen (gem. Epe) 15-04-1879 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 01-07-1879: Hendrikus Prins woont te Vaassen. Egbertje van Laar woont te Vaassen onder Epe. Zij is ovl. Vaassen (gem. Epe) 30-06-1879 ten haren huize binnen deze Gemeente. BS Epe 09-09-1879: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Hendrikus Prins is ovl. Vaassen (gem. Epe) 06-09-1879 ten huize zijns vaders binnen deze Gemeente. BS Epe 05-06-1883: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Hendrik Jan Prins is ovl. Vaassen (gem. Epe) 03-06-1883 ten huize zijns vaders binnen deze Gemeente. BS Epe 09-10-1884: Hendrikus Prins woont te Vaassen onder Epe. Jannes Prins is ovl. Vaassen (gem. Epe) 07-10-1884 ten huize zijner vader binnen deze Gemeente. BS Epe 02-11-1895: Hendrikus Prins woont te Vaassen. Lammert Prins woont te Vaassen. Lammert Prins is ovl. Vaassen (gem. Epe) 01-11-1895, ten huize van zynen vader te Vaassen. BS Epe 30-12-1905: Hendrikus Prins woont te Epe. BS Epe 11-01-1906: Hendrikus Prins woont te Epe. BS Epe 24-04-1906: Hendrikus Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 23-04-1906.

67. BS Oldebroek 23-09-1853: Stijntje Prins woont te Oldebroek. Gerrit Staal woont te Kampen. BS Oldebroek 18-09-1858: Gerrit Staal woont in deze Gemeente. Jan Staal is geb. Oldebroek 17-09-1858 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 28-04-1862: Gerrit Staal woont in deze Gemeente. Aaltje Staal is geb. Oldebroek 27-04-1862 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 26-09-1865: Gerrit Staal woont in deze Gemeente. Dirkje Staal is geb. Oldebroek 25-09-1865 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS 20-03-1867: Gerrit Staal, Stijntje Prins en Dirkje Staal wonen te Oldebroek. Dirkje Staal is ovl. Oldebroek 20-03-1867 ten huize der ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 11-04-1868: Gerrit Staal woont in deze Gemeente. Hendrikje Staal is geb. Oldebroek 10-04-1868 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 14-10-1872: Gerrit Staal woont in deze Gemeente. Kornelis Staal is geb. Oldebroek 14-10-1872 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 23-12-1874: Stijntje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 22-12-1874 ten haren huize binnen deze Gemeente. BS 11-03-1876: Gerrit Staal woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 10-03-1876 ten zijnen huize binnen deze Gemeente.

68. BS Oldebroek 03-05-1856: Wilhelmina Prins en Gerrit Schoonderbeek wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 18-02-1857: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Fennetje Schoonderbeek is geb. Oldebroek 18-02-1857 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 25-05-1858: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Dries Schoonderbeek is geb. Oldebroek 23-05-1858 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 17-02-1860: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Driesje Schoonderbeek is geb. Oldebroek 15-02-1860 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 07-08-1861: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Willem Schoonderbeek is geb. Oldebroek 06-08-1861 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 08-12-1862: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Berend Schoonderbeek is geb. Oldebroek 06-12-1862 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 07-11-1864: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Wilhelmina Schoonderbeek is geb. Oldebroek 05-11-1864 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 19-01-1866: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Wilhelmina Schoonderbeek is geb. Oldebroek 19-01-1866 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-12-1869: Gerrit Schoonderbeek woont in deze Gemeente. Jan Willem Schoonderbeek is geb. Oldebroek 27-12-1869 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 28-07-1883: Gerrit Schoonderbeek woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 28-07-1883 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 14-07-1902: Wilhelmina Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 12-07-1902 ten haren huize, binnen deze gemeente.

69. BS Oldebroek 30-03-1861: Jannetje Prins en Willem Bakker wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 24-11-1862: Willem Bakker woont in deze Gemeente. Diesmer Bakker is geb. Oldebroek 23-11-1862 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 12-07-1865: Willem Bakker woont in deze Gemeente. Dries Bakker is geb. Oldebroek 12-07-1865 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 25-01-1889: Jannetje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 24-01-1889 ten haren huize binnen deze gemeente. Oldebroek 04-01-1889: Willem Bakker woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 24-01-1889 ten zijnen huize binnen deze gemeente.

70. BS Oldebroek 26-04-1894: Eesje Prins en Jakob Lucassen wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 24-02-1914: Eesje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 23-02-1914 ten haren huize, in het dorp Wezep, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 26-06-1919: Jakob Lucassen woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 25-06-1919 in de gemeente Oldebroek.

71. BS Oldebroek 06-03-1880: Wobbetje Prins en Lammert Lucassen wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 09-03-1881: Wobbetje Prins woont in deze Gemeente. Zij is Oldebroek 07-03-1881 ten haren huize aldaar … bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht welk kind als levenloos wordt aangegeven. BS Oldebroek 13-06-1882: Wobbetje Prins woont alhier. Lammert Lucassen woont in deze Gemeente. Batje Lucassen is geb. Oldebroek 11-06-1882 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 29-04-1884: Wobbetje Prins woont alhier. Lammert Lucassen woont  in deze Gemeente. Dries Lucassen is geb. Oldebroek 28-04-1884 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 15-11-1917: Wobbetje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 15-11-1917 ten haren huize, in het dorp Wezep binnen deze gemeente. BS Oldebroek 27-11-1924: Lammert Lucassen woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 27-11-1924 in deze gemeente in het huis Wijk S nommer één en vijftig.

72. BS Oldebroek 21-01-1887: Hendrik Prins en Alberdina Mulder wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 14-12-1887: Hendrik Prins en Alberdina Mulder wonen in deze gemeente. Alberdina Mulder is Oldebroek 13-12-1887 ten haren huize alhier … bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind als levenloos wordt aangegeven. BS Oldebroek 22-01-1889: Alberdina Mulder woont alhier. Hendrik Prins woont in deze Gemeente. Dries Prins is geb. Oldebroek 22-01-1889 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 07-03-1890: Alberdina Mulder woont alhier. Hendrik Prins woont in deze Gemeente. Geesje Prins is geb. Oldebroek 07-03-1890 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 18-04-1890: Dries Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 18-04-1890 ten huize der ouders, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 05-01-1903: Hendrik Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 04-01-1903 ten zijnen huize, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 01-03-1917: Alberdina Mulder woont te Oldebroek. BS Oldebroek 04-01-1943: Alberdina Mulder woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 02-01-1943 in deze gemeente.

73. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462. BS Oldebroek 11-02-1860: Willemina Prins en Gerrit Jan Barneveld wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 05-04-1892: Willemina Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 04-04-1892 ten haren huize, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 14-12-1916: Gerrit Jan Barneveld woont te Oldebroek. Hij is ovl. Zutphen 11-12-1916.

74. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462.

75. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462. BS Oldebroek 11-02-1860: Aaltje Prins en Gerrit Jan van Boven wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 10-08-1864: Gerrit Jan van Boven woont te Oldebroek. Batje van Boven is geb. Oldebroek 07-08-1864 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 16-02-1866: Gerrit Jan van Boven woont in deze Gemeente. BS Oldebroek 19-02-1895: Aaltje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 18-02-1895 ten haren huize binnen deze gemeente. BS Oldebroek 20-11-1908: Gerrit Jan van Boven woont te Oldebroek. Hij is ovl. Stuivezand (gem. Oldebroek) 19-11-1908 ten zijnen huize, in de buurtschap Stuivezand, binnen deze gemeente.

76. Zie noot 74.

77. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462. BS Oldebroek 19-11-1859: Jannetje Prins en Willem van der Maten wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 11-10-1876: Willem van der Maten woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 10-10-1876 ten zijnen huize, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 06-12-1902: Jannetje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 06-12-1902 ten haren huize, binnen deze gemeente.

78. Zie noot 74.

79. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462. BS Oldebroek 16-02-1866: Harmpje Prins en Berend van de Ziel wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 22-02-1867: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Batje van de Ziel is geb. Oldebroek 21-02-1867 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 17-11-1868: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Goossen van de Ziel is geb. Oldebroek 16-11-1868 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 28-03-1870: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Willempje van de Ziel is geb. Oldebroek 28-03-1870 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 05-02-1872: Harmpje Prins en Berend van de Ziel wonen in deze Gemeente. Batje van de Ziel woont te Oldebroek. Batje van de Ziel is ovl. Oldebroek 03-02-1872 ten huize der ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 21-05-1872: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Goossen van de Ziel is geb. Oldebroek 20-05-1872 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 28-12-1876: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Willempje van de Ziel is geb. Oldebroek 27-12-1876 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 11-01-1877: Harmpje Prins en Berend van de Ziel wonen in deze Gemeente. Willempje van de Ziel woont te Oldebroek. Willempje van de Ziel is ovl. Oldebroek 11-01-1877 ten huize der ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 29-03-1879: Berend van de Ziel woont in deze Gemeente. Willempje van de Ziel is geb. Oldebroek 28-03-1879 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 16-05-1879: Harmpje Prins en Berend van de Ziel wonen in deze Gemeente. Willempje van de Ziel woont te Oldebroek. Willempje van de Ziel is ovl. Oldebroek 15-05-1879 ten huize der ouders binnen deze Gemeente.

80. Zie noot 74.

 

 

Bijlagen bij Generatie IX

 

 

Bijlage 1. Voogdstelling over Egbert Prins, 16-09-1850. 

Voogdstelling.

Op heden den zestienden September acht tien honderd vyftig

Verschenen voor ons Mr. Pieter Christiaan Bondam, Regter in het tweede kanton van het eerste arrondissement der provincie Overyssel, hoofdplaats Kampen met den Griffier geadsisteerd

De opgeroepen bloedverwanten en aangehuwden van het minderjarig kind van wylen Aalt Prins. uit deszelfs huwelyk met mede wylen Petertje Gerrits Boer beide gewoond hebbende onder de gemeente Kampen en aldaar overleden, genaamd Egbert Prins oud 22 jaren.

als van vaderszyde

Cornelis Bos zonder beroep wonende te Kampen, behuwd oom.

Peter Mense Selles, landman wonende onder de gemeente Kampen. oom.

van moederszijde.

Jan Stevens van der Weerd, landman wonende onder de gemeente Kampen, Neef.

Cornelis Boer, landman wonende onder de gemeente Kampen, oom.

Welke comparanten bloed en aanverwanten ten gevolge van het overlyden van bovengenoemden Aalt Prins, de langstlevende der ouders, voorgevallen onder de gemeente Kampen, in de buurtschap Brunnepe den elfden September dezes jaars, door ons zyn gehoord geworden, omtrent de benoeming van eenen voogd en toezienden voogd over gezegd hun minderjarig kind, waarby het ons na opneming der gevoelens is gebleken, dat de meerderheid der comparanten den persoon van Kobus Prins, landman wonende te Grafhorst als het geschiktste voor de betrekking van voogd, en Jan Stevens van der Weerd voornoemd, voor die van toezienden voogd beschouwden.  

En vermits het ons Kanton Regter, na overweging van der comparanten gevoelens is voorgekomen, dat de benoeming van eerstgenoemde als voogd, en van laatstgenoemde als toezienden voogd, allesints met de belangen des minderjarigen zoude strooken, hebben wy ons met de meerderheid vereenigd en dienovereenkomstig Kobus Prins landman wonende te Grafhorst tot voogd, en Jan Stevens van der Weerd, landman wonende op het eiland, onder de gemeente Kampen, tot toezienden voogd over meergemelden minderjarige benoemd, zooals wy hen daartoe benoemen by dezen, dewelke zich beide die keuzen hebben laten welgevallen en ten bewyze van dadelyke aanvaarding, in onze handen den eed hebben afgelegd, dat zy de respectivelyk aan hen opgedragen voogdy getrouwelyk en naar behooren zullen waarnemen.

Waarvan dit Procesverbaal is opgemaakt en na voorlezing door comparanten met ons en den Griffier geteekend en in eene vacatie gesloten. …

 

 

Bijlage 2. Voogdstelling en toeziend voogdstelling over Grietje en Wilhelmina Prins, 15-05-1850.

 

Voogdstelling

 

Op heden den vyftienden Mei achttienhonderd vyftig

 

Verscheen voor ons Mr. Pieter Christiaan Bondam, Regter in het tweede kanton, van het eerste arrondissement der Provintie Overyssel, hoofdplaats Kampen, met den Griffier geadsisteerd.

 

Gerrit Vos landman wonende onder de gemeente Kampen in zyne qualiteit van voogd over het minderjarige kind van wylen Willem Kobus Prins, uit deszelfs huwelyk met nu mede wijlen Engeltien van der Veen beide in de gemeente Kampen overleden, zynde genaamd  Kobus Prins.

 

Gevende te kennen:

 

Dat hy comparant by akte van dit Geregt van den een en Twintigsten January dezes jaars, behoorlyk geregistreerd, was benoemd tot voogd en Aalt Prins landman wonende onder de gemeente Kampen tot Toezienden voogd over bovengenoemden minderjarige, genaamd Kobus Prins;

 

Dat echter uit het huwelijk van de beide opgemelde nu overleden echtgenooten, behalve de hierboven reeds genoemde, nog waren gesproten en in leven zyn, drie minderjarigen, genaamd Grietje oud 21 Willempje oud 11 jaren en Aaltje oud 15 jaren, waarvan tydens de benoeming van hem comparant als voogd, verzuimd is geworden opgave te doen, zoodat over die minderjarigen, met namen geene benoeming van voogd en toezienden voogd heeft plaats gehad.

 

Ons mitsdien verzoekende in zyne hierboven vermelde betrekking alsmede in qualiteit van behuwd-oom en mitsdien als aanverwant der minderjarigen, over de beide eerstgenoemden derzelve overeenkomstig de wet een voogd en toezienden voogd te wilen benoemen, als zynde de laatstvermelde, met name Aaltje Prins opgenomen in het Stads kinderhuis ter dezer plaatse, en mitsdien, zoolang zy zich daarin bevindt, onder de voogdy van Regenten van dat Gesticht.

 

En verschenen daarop mede voor ons ten gevolge van de aan hen gedane oproeping, de naaste bloedverwanten of aangehuwden van gezegde minderjarigen, te weten:

 

van vaderszyde:

 

Cornelis Bos, zonder beroep wonende te Kampen behuwd-Oom.

Aalt Doodevisch arbeider wonende onder de gemeente Kampen: Neef;

 

van moederszijde

 

Hendrik Reinders van der Veen, veehouder wonende onder de gemeente Kampen, oom,

Jan Scholten, daghuurder wonende te Kampen, behuwd-Neef:

 

Welke Comparanten, mitsdien ter zake voorschreven door ons zijn gehoord geworden, welke verklaarden dat de betrekkingen van voogd en toezienden voogd ook over de vroeger niet met namen genoemde, minderjarigen, aan den reeds benoemden voogd en toezienden voogd des minderjarigen Kobus Prins, behooren te worden opgedragen.

 

Waarop wy KantonRegter, overwegende dat in den regel in elke voogdy slechts één voogd en toezienden voogd kan bestaan, ons met het gevoelen der bloed en aanverwanten hebben vereenigd en dienovereenkomstig tot voogd over den minderjarigen Grietje en Willempje Prins hebben benoemd den requirant Gerrit Vos, en tot Toezienden voogd Aalt Prins, beide landbouwers wonende onder de gemeente Kampen, dewelke beide alhier tegenwoordig zynde, verklaarden, ook deze voogdy en Toeziende voogdy te aanvaarden, ten bewyze waarvan zy in onze handen den eed hebben afgelegd, dat zy de pligten respectivelyk aan deze betrekkingen verbonden, getrouw en naar behooren zullen vervullen.

 

Waarvan dit Procesverbaal is opgemaakt en na voorlezing door de Comparanten met ons en den Griffier geteekend, en in eene vacatie gesloten, met uitzondering van Aalt Doodevisch, die verklaarde niet te kunnen teekenen, als het schryven niet geleerd hebbende. …

 

 

Bijlage 3. Toeziend voogdstelling over Kobus, Grietje en Wilhelmina Prins, 30-09-1850.

 

Toeziend voogdstelling

 

Op heden den dertigsten September achttienhonderd vyftig

 

Verschenen voor ons Mr. Pieter Christiaan Bondam, Regter in het tweede kanton, van het eerste arrondissement der Provintie Overyssel, hoofdplaats Kampen, met den Griffier geadsisteerd

 

Ter requisitie van Gerrit Vos landman wonende onder de gemeente Kampen,  in zyne qualiteit van voogd over de minderjarige kinderen van wylen Willem Kobus Prins uit deszelfs huwelijk met nu wylen Engeltien van der Veen, genaamd Kobus, Grietje en Willempje Prins.

 

De opgeroepen bloedverwanten en aangehuwden van genoemde minderjarigen, als

van vaderszyde.

 

Cornelis Bos, zonder beroep wonende te Kampen, behuwd oom.

Aalt Doodevisch, arbeider wonende onder de gemeente Kampen, Neef.

 

van moederszyde

 

Hendrik Reinders van der Veen, veehouder wonende onder de gemeente Kampen, oom,

 

Jan Scholten, daghuurder, wonende te Kampen, behuwd-Neef.

 

Welke Comparanten ten gevolge van het op den elfden September dezes jaars, voorgevallen overlyden van den toezienden voogd over bovengenoemde minderjarigen, met name Aalt Prins door ons zyn gehoord geworden, omtrent den persoon, aan welke het geschiktste die betrekking in plaats van den overledene zoude kunnen worden opgedragen, waarby het ons na opneming der gevoelens is gebleken, dat de meerderheid der comparanten, den persoon van Hendrik Reinders van der Veen als het geschiktste voor die betrekking beschouwden.

 

En vermits het ons Kanton Regter, na overweging van der comparanten gevoelens is voorgekomen, dat de benoeming van genoemden persoon, allesints met de belangen der minderjarigen zoude strooken, hebben wy dienovereenkomstig den persoon van Hendrik Reinders van der Veen, tot Toezienden voogd over meegedachte minderjarigen benoemd  gelyk wy hem daartoe benoemen by dezen, dewelke zich die keuze heeft laten welgevallen, en ten bewyze van dadelyke aanvaarding in onze handen den eed heeft afgelegd, dat hy zynen pligt als Toezienden voogd getrouwelyk en naar behooren zal vervullen.

 

Waarvan dit Procesverbaal is opgemaakt en na voorlezing door de Comparanten, met ons en den Griffier geteekend, en in eene vacatie gesloten met uitzondering echter van Aalt Doodevisch, die verklaarde niet te kunnen teekenen, als het schryven niet geleerd hebbende. …

 

 

Bijlage 4. Oudelijke toestemming voor het huwelijk van Geertje van de Wetering, 14-02-1862.

 

Op heden den veertienden february achttien honderd twee en zestig. Compareerden voor mij Jan Bernard van der Dussen, notaris in het arrondissement Zwolle, standplaats hebbende te Kampen, en in tegenwoordigheid van natenoemen aan my notaris bekende getuigen.

 

Willem Aart van de Wetering en desselfs echtgenoot  Jannigje Jans Holtland, te zamen buiten beroep wonende te Kampen, de vrouw hiertoe behoorlyk door haren man geauthoriseerd en geadsisteerd, zynde comparanten my notaris bekend.

 

Dewelke by deze tegenwoordige akte verklaarden hunne ouderlyke toestemming te geven aan hunne dochter Geertjen van de Wetering oud een en twintig jaren, tot het aangaan van een wettig huwelyk met Gerrit Prins oud zesentwintig jaren doende boerenbedrijf wonende onder de gemeente Kampen, zoon van Aalt Gerrits Prins en van Stientje Gerrits van de Wetering, echtelieden, authoriserende zy comparanten mitsdien den bevoegden Ambtenaar van den burgerlyken Stand, gemeld huwelyk met in achtneming van de voorschriften en formaliteiten by de wet bepaald, te voltrekken.

 

Waarvan akte in originali. Gedaan en gepasseerd te Kampen ten woonhuize van de comparanten aldaar, alles in tegenwoordigheid van den heer Meester Frederik Lodewyk Rambonnet Francoiszoon, notaris en van den heer Dries Johannes ten Klooster candidaat notaris beide wonende te Kampen, als hiertoe verzochte getuigen, die deze akte onmmiddellyk na voorlezing metg de beide comparanten benevens mij notaris hebben geteekend. …

 

 

Bijlage 5. Akte van bekendheid inzake Stijntje Prins, 30-08-1853.

 

Extract uit de minuten berustende ter Griffie van het Kantongeregt te Elburg. In het jaar achttien honderd drie en vijftig den dertigsten Augustus is voor ons Mr. Frederik, Alexander, Lippe, Arnold, Baron van Ittersum, kantonregter van het kanton Elburg, Arrondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van en bijgestaan door den Griffier Roelof, Izaak, Benten ter plaatse van onze gewone teregtzittingen, op het Raadhuis der stad Elburg verschenen Gerrit Staal Boerenknecht, wonende te Kampen, te kennen gevende voornemens te zijn een huwelijk aan te gaan met Stijntje Prins, dienstmeid wonende te Oldebroek; dat echter op de daartoe benoodigde stukken de ouders van genoemde Stijntje Prins, onder verschillende namen voorkomen, als haren vader onder die van Hendrik Jans Prins, echtgenoot van Aaltje Doornweerd, en Hendrik Prins, echtgenoot van Aaltje Doornewaard, en haren moeder als Aaltje Doornweerd echtgenoot van Hendrik Jans Prins en  Aaltje Doornewaard echtgenoot van Hendrik Prins, en alzoo aan ons verzoekende door getuigen bij acte van bekendheid te mogen bewijzen, dat de bovengenoemde onder verschillende namen voorkomende personen dezelfde personen  zijn of geweest zijn. Ons aanbiedende om daartoe vrij van zegel  te geraken de hieraan vastgehechte acte van onvermogen, afgegeven door den Heer Burgemeester der gemeente Oldebroek den zesentwintigsten Augustus dezes jaars. Aan gemeld verzoek voldoende zoo zijn mede op heden voor ons verschenen de vier navolgende getuigen als 1e Jan Prins oud negenentwintig jaren 2e Gerrit Stoffer oud zesendertig jaren 3e Evert van Dieren oud veertig jaren alle drie daglooners en 4e Harmen Prins oud negen en dertig jaren Dekker, alle vier wonende te Oldebroek welke getuigen door ons ondervraagd eenparig hebben  verklaard, zeer wel te weten dat de ouders van Stijntje Prins bovengenoemd, onder bovengenoemde verschillende namen voorkomende, dezelfde personen zijn of geweest zijn. Waarvan wij dit proces verbaal hebben opgemaakt, hetwelk na gedane voorlezing door ons en den Griffier is geteekend.